Obširnejše spremljanje antimikrobnih zdravil v evropskih vodah bi lahko pomagalo bolje razumeti učinkovitost ukrepov za zmanjšanje njihove rabe v veterinarski medicini, navaja poročilo EEA. Takšno spremljanje bi lahko pomagalo tudi pri prepoznavanju vročih točk onesnaženja in boljši oceni potencialnih vplivov na ljudi, živali in okolje.

Poročilo se osredotoča na uporabo antimikrobnih zdravil pri rejnih živalih in ribah ter njihov vpliv na okolje. Ta zdravila se sicer pogosto uporabljajo za preprečevanje ali zdravljenje okužb pri živalih in ribah, pa tudi pri ljudeh in hišnih ljubljenčkih, vendar ima njihova uporaba lahko tudi negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

EU je že prej prepoznala potrebo po zmanjšanju nepotrebne uporabe antimikrobnih zdravil pri ljudeh in živalih. Strategija "Od vil do vilic" in Akcijski načrt za ničelno onesnaževanje izrecno navajata cilj za 50-odstotno zmanjšanje njihove uporabe v kmetijstvu in ribogojstvu do leta 2030 v primerjavi z letom 2018.

Dobra novica je, da se je uporaba antimikrobnih zdravil pri rejnih živalih in ribah med letoma 2018 in 2022 zmanjšala za približno 28 %. Države članice EU lahko sicer dosežejo cilj za leto 2030, vendar si morajo za to še naprej prizadevati.

Poročilo opozarja, da so za preprečevanje izpuščanja teh zdravil v okolje bistveni ukrepi za zmanjšanje njihove uporabe in uvajanje ukrepov, da se jih sploh ne bi bilo treba uporabljati, v skladu s hierarhijo za ničelno onesnaževanje.

Izziv za zdravje in okolje

Številna antibakterijska zdravila živali absorbirajo le delno, njihovi ostanki pa preko gnoja in kanalizacijskega blata, ki se uporablja kot gnojilo na kmetijskih zemljiščih, onesnažujejo okolje. Podobno velja za antibakterijska zdravila, ki se uporabljajo v ribogojstvu in končajo v vodnih sistemih. Ko te spojine enkrat preidejo v prst ali vodo, lahko ogrozijo ekosisteme, saj spremenijo mikrobne združbe in vplivajo na njihove funkcije.

Prisotnost ostankov antimikrobnih zdravil ter bakterij in genov, odpornih proti antimikrobikom, v okolju lahko prispeva tudi k pojavu in širjenju odpornosti proti antimikrobikom.

Po ocenah poročila EEA naj bi zaradi okužb z odpornimi bakterijami v državah Evropskega gospodarskega prostora vsako leto umrlo več kot 35.000 ljudi.

Trenutno sicer večino vseh odpornih okužb predstavljajo okužbe, pridobljene v zdravstvenih ustanovah, vendar je potrebnih več podatkov za raziskavo vpliva uporabe antimikrobnih zdravil pri rejnih živalih na to breme bolezni. Kljub temu pa države, ki so zmanjšale svojo skupno porabo antimikrobnih zdravil, opažajo tudi zmanjšanje odpornih bakterij.

Vir: EEA

[[image_1_ge_616]]