Zaradi povečanega števila groženj uradnim osebam, predvsem poslancem, je vlada odločala tudi o amandmajih k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Po novem so predvidene visoke kazni za nedostojno obnašanje, kadar gre za odnos z uradnimi osebami: “Z globo od 500 do 1000 evrov se kaznuje, kdor se prepira z uradno osebo pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali z najvišjimi predstavniki države, poslancem, članom državnega sveta, članom vlade, sodnikom ustavnega ali vrhovnega sodišča ali njegovim bližnjim, vpije nanj ali se nedostojno vede do njega.”

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki jih je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in s katerimi se sledi tudi pripombam Zakonodajno-pravne službe državnega zbora, so danes sporočili na straneh vlade.

Nedostojno vedenje bo ovrednoteno

Nedostojno vedenje je že sedaj prekršek, nove spremembe pa, kot kaže, prinašajo različno višino kazni glede na to, kdo je oseba, s katero se boste sprli.

Kadar bo po novem nedostojno obnašanje usmerjeno tudi zoper uradno osebo v zvezi z uradnim poslovanjem in zoper najvišje predstavnike oblasti Republike Slovenije ali njegovega bližnjega, se ta prekršek precej visoko ovrednoti. Glede na intenziviranje groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države v zadnjem času se bodo taki primeri nedostojnega vedenja lahko prekrškovno procesirali tudi, če bodo takšna ravnanja osebno zaznale pooblaščene uradne osebe na kraju kršitve. Drugi odstavek 7. člena se torej spremeni tako: »Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve.«

Z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega.

Kakšna je tarifa za prepir z “navadnim smrtnikom”?

Do nedavnega so bile globe zabeležene še v tolarjih, trenutno pa vas lahko nedostojno vedenje v prepiru z običajnim smrtnikom stane med  104 do 417 evrov. Globe so v primeru, da je vaš sogovornik uradna oseba bodo torej po novem precej višje. Podatka o tem, ali vas globa doleti le med delovnim časom dotične uradne osebe in ali ima vsebina spora tudi težo, za zdaj ni znana.