»Z novim zavarovanim območjem ohranjamo krajinsko pestrost in značilnosti krajine na Pohorju, zagotavljamo ohranjanje biotske raznovrstnosti ter ugodno stanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst na območjih Evropskega ekološkega omrežja Natura 2000,« so nedavno izpostavili na Ministrstvu za naravne vire in prostor ter poudarili, da s sprejeto Uredbo o Regijskem parku Pohorje, ki jo je nedolgo nazaj sprejela vlada, spodbujajo razvojne možnosti prebivalstva na tem območju.

Zakaj Regijski park Pohorje?

Ministrstvo za naravne vire in prostor si prizadeva ustanoviti Regijski park Pohorje z namenom, da se ohranijo gozdovi, planje in barja; da se še naprej zagotavlja in usmerja trajnostno rabo naravnih virov ter da se domačinom in obiskovalcem omogoči kakovostno preživljanje prostega časa.

»Pohorje predstavlja življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so izrednega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti,« poudarjajo na Ministrstvu in dodajo: »Na območju, predlaganim za zavarovanje, še posebej izstopa favna nevretenčarjev in ptic, med katerimi je mnogo mednarodno varovanih vrst.«

Kaj prinaša ustanovitev regijskega parka?

Zavarovano območje je priložnost za sodelovanje javnih služb iz različnih področij z občinami in lokalnim prebivalstvom, so prepričani na Ministrstvu, kjer dodajajo, da bo ustanovitev omogočala ravnotežje med varstvom narave in ekonomskim razvojem, zviševala podjetniške priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za domačine in prebivalce na širšem območju parka …

»Ker želimo naravno podobo Pohorja ohraniti za prihodnje rodove, na območju parka ne bo dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale pohorske potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali,« še poudarjajo in zaključijo:

»Ker se zavedamo, da so naravo na Pohorju ohranili vestni kmetje in gozdarji, se v predvidenem regijskem parku gospodarjenje s kmetijskimi površinami in z gozdom ne bo spremenilo. Gozd se bo, enako kot doslej, ohranjal in gospodaril z gozdnogospodarskimi načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na nove gradnje in izvajanje dejavnosti, ki v park ne sodijo, kot je na primer vožnja z vozili, izven dovoljenih cest in za to določenih območij.«

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

[[image_1_ge_582]]