Promet je eden največjih onesnaževalcev okolja in podnebja v Evropi. Po podatkih Evropske agencije za okolje je promet odgovoren za skoraj četrtino vseh izpustov toplogrednih plinov v EU, od tega večino prispeva cestni promet. Poleg tega je promet edini sektor, v katerem se izpusti niso zmanjšali od leta 1990, ampak so se celo povečali za 23 odstotkov.

Zato je nujno, da se promet preusmeri na bolj trajnostne in čiste vire energije, kot so obnovljivi viri energije. Ti vključujejo energijo iz sonca, vetra, vode, geotermalne energije, biomase, biogoriv in bioplina.

Uporaba obnovljivih virov energije v prometu ima več potencialnih koristi, kot so zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, diverzifikacija energetskih virov, spodbujanje zelenih tehnologij in ustvarjanje novih delovnih mest.

Kaj je torej vizija EU?

Evropska unija si je zato zastavila ambiciozne cilje za povečanje deleža obnovljivih virov energije v prometu do leta 2030. V skladu z Direktivo EU 2023/2413 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov mora EU do leta 2030 doseči 29-odstotni delež obnovljivih virov energije v prometu, hkrati pa zmanjšati intenzivnost toplogrednih plinov v prometu za najmanj 14,5 odstotka. Ti cilji so del širše strategije EU za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, ki je osrednji element Evropskega zelenega dogovora.

Kako uspešna je EU pri doseganju ciljev?

Po najnovejših podatkih Eurostata je EU v letu 2022 dosegla 9,6-odstotni delež obnovljivih virov energije v prometu, kar je za 0,5 odstotnih točk več kot v letu 2021 (9,1 odstotka), vendar še vedno 0,7 odstotnih točk pod doslej najvišjo ravnjo, doseženo leta 2020 (10,3 odstotka). To pomeni, da je EU še daleč od cilja za leto 2030 in da bo potrebno še veliko napora, da bi ga dosegla.

Med državami članicami EU je bila najuspešnejša Švedska, ki je v letu 2022 dosegla 29,2-odstotni delež obnovljivih virov energije v prometu in je že presegla cilj za leto 2030. Finska je bila na drugem mestu z 18,8-odstotnim deležem, ki pa bi se moral še povečati za približno 10 odstotnih točk. Na drugi strani so bile najslabše uvrščene Hrvaška, Latvija in Grčija, ki so imele delež pod 5 odstotki.

Največja povečanja deleža obnovljivih virov energije v prometu v primerjavi z letom 2021 so zabeležile Nemčija (+1,9 odstotnih točk), Nizozemska (+1,8 odstotnih točk) in Madžarska (+1,6 odstotnih točk), vendar te stopnje niso dovolj za doseganje cilja do leta 2030. Nasprotno pa so največji padci deleža zabeleženi na Hrvaškem (-4,6 odstotnih točk), v Latviji (-3,3 odstotnih točk) in v Sloveniji (-2,8 odstotnih točk).

Vir: Balkan Green Energy News

[[image_1_ge_589]]