Evropska unija si je zadala cilj, da bo do leta 2050 postala podnebno nevtralna, kar pomeni, da bo v ozračje spuščala le toliko toplogrednih plinov, kot jih lahko narava absorbira. To je eden od ključnih elementov Evropskega zelenega dogovora, ki je glavna strategija EU za spopadanje s podnebnimi spremembami in spodbujanje zelene rasti.

Da bi dosegla ta cilj, bo morala EU drastično zmanjšati svoje emisije in najti načine za nadomestitev preostalih in neizogibnih emisij. V ta namen je Evropska komisija predlagala, da bi si EU zastavila vmesni cilj, da bi do leta 2040 zmanjšala svoje neto emisije za 90 % glede na raven leta 1990. To je veliko bolj ambiciozno od prejšnjega cilja 55 % za leto 2030, ki je bil sprejet lani.

Za doseganje tega cilja bo EU morala sprejeti vrsto ukrepov, ki bodo vplivali na vse sektorje gospodarstva in družbe, zlasti na energetski sektor in industrijo. Eden od največjih izzivov bo opustitev uporabe premoga, ki je še vedno eden od glavnih virov električne energije v nekaterih državah članicah.

Kako bo EU opustila premog?

Po podatkih Evropske agencije za okolje je premog leta 2019 prispeval 15 % k celotni porabi energije v EU in 23 % k proizvodnji električne energije. Hkrati je premog povzročil 38 % vseh emisij toplogrednih plinov in 41 % vseh emisij žveplovih oksidov v EU. Premog je bil tudi glavni vir energije za industrijske procese, kot so proizvodnja jekla, cementa in kemikalij.

Zaradi negativnih vplivov premoga na podnebje in okolje je EU sprejela več ukrepov za zmanjšanje njegove uporabe in spodbujanje prehoda na čistejše vire energije, kot so obnovljivi viri (sonce, veter, voda, biomasa) in nizkoogljične tehnologije (jedrska energija, zajem, uporaba in shranjevanje ogljika).

Slednji so že imeli opazen učinek na zmanjšanje uporabe premoga v EU. Po podatkih Eurostata se je poraba premoga v EU zmanjšala za 18 % med letoma 2018 in 2019, za 20 % med letoma 2019 in 2020 ter za 15 % med letoma 2020 in 2021. Hkrati se je povečala proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, ki je leta 2020 presegla proizvodnjo iz fosilnih goriv.

Vir: Balkan Green Energy News

[[image_1_ge_590]]