Do kredita lažje, če kupujete “zeleno” energetsko napravo

Gabrijel Toplak, 29.11.19 ob 05:00

Omejitev kreditiranja prebivalstva Banke Slovenije velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Eko sklad ni zavezan upoštevati navedeni sklep, zato bo kreditna sposobnost določena glede na obstoječa merila za določanje kreditne sposobnosti za zavarovanje EKO kreditov.

Potem ko bodo morale banke pri kreditiranju prebivalstva odslej upoštevati nove minimalne standarde, ki jih je postavila Banka Slovenije in so nova pravila poskrbela za precej razburjenja, smo v  uredništvu osrednjega spletnega medija Maribor24.si preverili, kako je s kreditiranjem naložb v zeleno energijo oziroma ali obstaja »cenejša« pot do malih sončnih, vetrnih in vodnih elektrarn.

Kreditna sposobnost določena po posebnih pogojih

Na vprašanje, ali spremembe pri kreditnih pogojih, ki jih je sprejela Banka Slovenije, vplivajo na presojo kreditne sposobnosti pri kreditih Eko sklada, slednji odgovarjajo, da sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki ga je sprejela Banka Slovenije, velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Eko sklad ni zavezan upoštevati navedeni sklep, zato bo kreditna sposobnost določena glede na obstoječa merila za določanje kreditne sposobnosti za zavarovanje EKO kreditov. Presojo kreditne sposobnosti pa izvaja Banka Intesa Sanpaolo po pooblastilu Eko sklada.

Okoljske naložbe na območju države

Mag. Nataša Černila Zajc, sekretarka Eko sklada, sicer vodja sektorja za kreditiranje, med drugim pravi, da Eko sklad nudi kredite za izvedbo okoljskih naložb, med drugim tudi sončnih, vetrnih in hidro elektrarn, tako občanom, kot tudi pravnim osebam. »Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije. Gre za vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode, rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, sodobne naprave za pridobivanje električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb, gradnjo ali nakup nizkoenergijske ali skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe, nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in okolju prijaznih vozil, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva ter učinkovito rabo vodnih virov in oskrbo s pitno vodo,« je pojasnila Černila Zajčeva.

Dodeljeni krediti za naložbe pravnim in fizičnim osebam v letošnjem letu (do 26. novembra).

Vir;: Eko sklad

Ročnost kredita nad 15 let in do 20 let

O pogojih in zahtevah za odobritev pravice do kredita pa pravi, da se lahko kredit dodeli za ukrepe, ki še niso izvedeni in zanje ni bil dodeljen kredit Eko sklada.

Mag. Nataša Černila Zajc: »Opažamo večje zanimanje za financiranje predvsem naložb v postavitev sončnih elektrarn, namenjenih samooskrbi.«

»Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so lastniki ali solastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena in druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika. Pri kreditih z ročnostjo nad 15 let in do 20 let mora biti kreditojemalec zaposlen za nedoločen čas v srednji ali veliki družbi s sedežem v Sloveniji, ki ni v prisilni poravnavi ali stečajnem postopku ali v javnem sektorju in je hkrati lastnik oziroma solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja naložba,« je razložila.

»Naši kupci se zaradi ugodne cene v večini odločajo za gotovinsko plačilo, ki še dodatno skrajša dobo povračila investicije, ali za kredit Eko sklada, na katerega pa novi pogoji Banke Slovenije nimajo vpliva,« so dodali v Energija Plus.

Iz Energije Plus so sporočili, da je zaenkrat ni občutiti zmanjšanja povpraševanja zaradi novih pogojev kreditiranja. »Naši kupci se zaradi ugodne cene v večini odločajo za gotovinsko plačilo, ki še dodatno skrajša dobo povračila investicije, ali za kredit Eko sklada, na katerega pa novi pogoji Banke Slovenije nimajo vpliva,« so dodali.

Večje zanimanje za postavitev sončnih elektrarn

Obrestna mera zanje velja trimesečni Euribor +1,3 odstotka, odplačilna doba pa je največ 10 let za vse namene naložb, razen za gradnjo ali nakup nizkoenergijskih ali skoraj ničenergijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov. Odplačilna doba pa lahko znaša največ 20 let. »Višina kredita je odvisna do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000 evrov oziroma najmanj 1.500 evrov,« je pojasnila Černila Zajčeva.

»Najbolj se je povečalo zanimanje odraža pri občanih, medtem ko je manj naložb pri pravnih osebah, saj so finančno manj zahtevne (strošek okrog 20.000 evrov) in jih podjetja financirajo na drugačen način.«

Sogovornica dodaja, da opažajo večje zanimanje za financiranje predvsem naložb v postavitev sončnih elektrarn, namenjenih samooskrbi. Najbolj se je povečalo zanimanje odraža pri občanih, medtem ko je manj naložb pri pravnih osebah, saj so finančno manj zahtevne (strošek okrog 20.000 evrov) in jih podjetja financirajo na drugačen način.

Nakazilo kreditnih sredstev po izbiri kreditojemalca

In pogoji za koriščenje odobrenega kredita? Kredit se lahko koristi v enem ali v več delih, in sicer banka po izbiri kreditojemalca nakaže kreditna sredstva na TRR izbranega izvajalca/dobavitelja naložbe. Rok za zaključek naložbe pa je 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko v primeru opravičenih vzrokov podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev.

Možnost predčasnega odplačila

O prenosu kredita v odplačilo pa na Eko skladu pojasnjujejo, da banka prenese kredit v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po zaključenem koriščenju kredita in posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila banke ter prične z zaračunavanjem anuitet. »Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli delno ali v celoti predčasno odplača znesek kredita,« dodajajo.

Pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki

Sicer pa na Eko skladu ponujajo po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16 kredite tudi za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike. Predmet in namen javnega poziva je med drugim tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za namene ter postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za proizvodno napravo za pridobivanje električne energije na obnovljive vire, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Najnižja letna obrestna mera za kredite je trimesečni Euribor + najmanj 1,3 odstotkov oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države. Višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita je enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči.

Najnižja letna obrestna mera za kredite je trimesečni Euribor + najmanj 1,3 odstotkov oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države. Višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita je enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev kredita

Do kredita pa niso upravičene pravne osebe, ki nimajo poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada oziroma davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije, so v težavah v skladu z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali imajo blokiran transakcijski račun.