Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za regulativno obdobje 2022. Nove tarifne postavke omrežnine začnejo veljati 1. januarja, objavljene pa so tudi v Uradnem listu RS, št. 202/21.

Omrežnina za distribucijski sistem je dobrih 14 odstotkov višja, omrežnina za prenosni sistem pa ostaja nespremenjena.

Za te odjemalce bodo položnice višje

Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo za leto 2022 glede na leto 2021 zvišale za 14,16 odstotka, tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem ostajajo glede na leto 2021 nespremenjene. Kot je zapisano na spletni strani agencije, bodo spremembe tarifnih postavk omrežnine imele vpliv na končno ceno oskrbe z električno energijo.

Vpliv bodo občutili:

 • gospodinjski odjemalci z letno porabo 3500 kWh, ki bodo imeli glede na predhodno leto za 1,88 evra višji mesečni strošek,
 • industrijski odjemalci z letno porabo 50 MWh, ki bodo imeli glede na predhodno leto za 39,07 evra višji mesečni strošek,
 • industrijski odjemalci z letno porabo 2 GWh, ki bodo imeli glede na predhodno za 283,92 evra višji mesečni strošek
 • industrijski odjemalci z letno porabo 24 GWh, ki bodo imel glede na predhodno leto za 2782,14 evra višji mesečni strošek

Navedeno velja ob predpostavki “nespremenjenih cen električne energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine in DDV glede na predhodno leto,” so še zapisali.

Do zvišanja je prišlo zaradi manjše porabe električne energije

Zvišanje tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem za regulativno obdobje 2022 je predvsem rezultat padca porabe električne energije, ki je v letih 2020 znašala 5 odstotkov, leta 2021 pa 3 odstotke glede na načrtovano porabo, kar je posledica krčenja gospodarske dejavnosti zaradi pandemije.

“V letu 2022 je sicer pričakovati trend rasti porabe električne energije, ki pa še ne bo presegla porabe pred obdobjem pandemije oziroma porabe v letu 2019,” so še zapisali. Znižanje porabe električne energije v obdobju med 2020 in 2021 je vplivalo na višje primanjkljaje omrežnine, ki so se skladno z metodologijo reguliranja vključili v regulativni okvir za leto 2022 in povzročili potrebo po dodatnem viru za pokrivanje upravičenih stroškov v letu 2022.

Določitev regulativnega okvira

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev za obdobje 2022 skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Pri tem je upoštevala tudi razvoj dejavnosti in načrt porabe električne energije.

Upravičene stroške elektrooperaterjev sestavljajo:

 • nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
 • nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
 • stroški električne energije za izgube v omrežju,
 • stroški sistemskih storitev,
 • amortizacija,
 • reguliran donos na sredstva,
 • kakovost oskrbe,
 • spodbude,
 • raziskave in inovacije.

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov se upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let. Na podlagi upravičenih stroškov elektrooperaterjev je agencija določila potrebno omrežnino in posledično tarifne postavke omrežnine za prenosni in distribucijski sistem za regulativno obdobje 2022.