Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 31. maja 2024 objavilo dva javna razpisa v skupni vrednosti 6.000.000 evrov za ureditev trajnih nasadov: 3.000.000 evrov za naložbe kmetij in 3.000.000 evrov za naložbe pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov v okviru Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024. 

Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo

Namen intervencije je spodbujanje vlaganj v dvig produktivnosti in dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, s ciljem izboljšanja trženja in dostopa do trga, še posebej za majhne kmetije in kmetije na OMD. Podpirajo se naložbe na gorskih območjih (mehanizacija, skladišča, pašniki, infrastruktura...), nakup in postavitev rastlinjakov, ureditev trajnih nasadov, skladišč in hladilnic, krožno gospodarstvo, kmetijska mehanizacija za spravilo pridelkov in digitalizacija. Pri majhnih kmetijah je podpora širša, vključno z naložbami za dobrobit živali, optimalno uporabo hranil, trajnostno rabo FFS, zmanjšanje izpustov TGP ter predelavo in trženje proizvodov.

Več podrobnosti o intervenciji IRP02 - Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali na tej povezavi.

Upravičenci do podpore za individualne naložbe so nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisani v RKG, ki so oddali zbirno vlogo v določenem letu. Pri kolektivnih naložbah so upravičenci skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, katerih člani morajo biti vpisani v RKG in oddati zbirno vlogo v določenem letu.

Pogoji za pridobitev podpore:

  • Za naložbe na gorskih območjih mora imeti upravičenec najmanj 50 % kmetijskih zemljišč na gorskih območjih,
  • organizacije proizvajalcev in skupine proizvajalcev morajo biti priznane po predpisih za priznavanje skupin in organizacij proizvajalcev in
  • najmanj 80 % članov zadruge mora biti vpisanih v RKG.

Vložitev vloge poteka od 24. junija do vključno 19. avgusta

Intervencija se deli na naložbe majhnih kmetij (A.), naložbe kmetij (B.) ter naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (C.). Pri podintervencijah B. in C. mora imeti kmetijsko gospodarstvo standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov. Stopnja podpore za ti dve podintervenciji je 30 % upravičenih stroškov naložbe, s povečanjem za 10 odstotnih točk za naložbe na gorskih območjih in dodatnih 10 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme je stopnja podpore 65 %.

Stopnja podpore za podintervencijo A. je 50 % upravičenih stroškov naložbe oziroma 65 % za naložbe v rastlinjake in pripadajočo opremo, s povečanjem za 10 odstotnih točk za naložbe na gorskih območjih in 15 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, vendar največ do 75 %. Za neproizvodne naložbe je stopnja podpore 90 %. Nepovratna podpora se dodeli za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

Do javnih razpisov lahko dostopate na tej povezavi ali na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki nastanejo od dneva po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni so tudi splošni stroški, neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, nastali od 1. januarja 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 36 mesecev od datuma vložitve vloge na javni razpis. Najnižji znesek javne podpore je 5.000 evrov na vlogo, z največjo podporo 800.000 evrov v programskem obdobju 2023–2027. Nepovratna sredstva v višini 6.000.000 EUR se zagotavljajo iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.