Iz neuradnih virov smo izvedeli, da naj bi bili neprevzeti paketi iz azijskih držav kar uničeni, kar pa postavlja vprašanje - zakaj se ne vrnejo pošiljatelju? Hkrati nas je zanimalo, ali je mogoče te neprevzete pakete kupiti, kot to velja v nekaterih drugih državah.

Neprevzeti paketi kar v uničenje?

»Pri paketnih pošiljkah lahko zaradi različnih razlogov, kot so na primer daljša odsotnost, selitev, bolezen in ostali razlogi naslovnikov, pride tudi do neprevzetih paketov, ki pa so nato vrnjeni k pošiljatelju,« razloži Pošta Slovenije. 

Pošta Slovenije je z nedostavljivimi pošiljkami dolžna ravnati v skladu z Zakonom o poštnih storitvah. Paketne pošiljke, ki niso uspešno vročene naslovniku ob dostavi, se vrnejo na pošto. Naslovniki jih lahko prevzamejo v roku za prevzem; to je do datuma, ki je izpisan na obvestilu, ki ga prejmejo. V primeru, da naslovnik pošiljke ne prevzame v navedenem roku, se pošiljka v skladu z Zakonom o poštnih storitvah vrne pošiljatelju, kar velja tudi v primeru pošiljk iz azijskih držav.

Pošta Slovenije doda: »V primeru, da poštne pošiljke ni mogoče dostaviti naslovniku, in tudi ni mogoče ugotoviti kdo je pošiljatelj, izvajalec poštnih storitev na poštni pošiljki o tem napiše uradni zaznamek in jo shrani za eno leto od dneva zaznambe. Po poteku navedenega roka se taka poštna pošiljka komisijsko uniči

Odkup neprevzetih pošiljk zaenkrat ni mogoč. V nekaterih drugih državah, kot na primer v Združenih državah Amerike, obstaja praksa skladiščenja neprevzetih paketov, ki jih je mogoče nato kupiti po nižji ceni. Vendar pa takšen sistem v Sloveniji trenutno še ni uveljavljen. Ostaja nam torej spremljati morebitne spremembe v zakonodaji ali praksah glede ravnanja s neprevzetimi paketi v prihodnosti.

Kaj se zgodi, če ne plačate carine?

Kar se tiče paketov, za katere ni bila plačana carina, Pošta Slovenije sledi določenemu postopku. Če carinski postopek ni opravljen ali če uvozne dajatve niso plačane s strani naslovnika, ima Pošta Slovenije določen rok hrambe, ki znaša 16 dni od trenutka prispetja pošiljke v Slovenijo.

V tem času je uvoznik, torej naslovnik, dolžan posredovati potrebne podatke za izvedbo carinskega postopka. V primeru, da uvoznik v navedenem roku ne posreduje potrebnih podatkov, Pošta Slovenije takšno pošiljko nemudoma vrne pošiljatelju. Enako postopa tudi, če je carinski postopek s pošiljko zaključen, vendar naslovnik ne plača uvoznih dajatev.

Pomembno je poudariti, da v nobenem od navedenih primerov carinski organ ne zadrži pošiljke. Namesto tega Pošta Slovenije po preteku roka hrambe in ob neizpolnjenih carinskih zahtevah dosledno vrne pošiljko nazaj pošiljatelju. To zagotavlja, da se pošiljke v skladu s predpisi in postopki hitro in učinkovito rešijo, pri čemer se preprečuje zadrževanje ali nepotrebno zapletanje v carinskih postopkih, nam sporoči FURS.