Potem ko so 12. aprila letos v Mariboru, v objektu nekdanje Probanke na Trgu Leona Štuklja, odprli prostore vladnega urada za demografijo, nas je zanimalo, koliko dela je urad do danes že opravil. Kot so nam sporočili, so poleg vseh organizacijskih in formalnih opravil, ki so potrebna za začetek delovanja državnega organa, najprej podrobneje vsebinsko začrtali posamezna delovna področja, ki so bila v odloku o ustanovitvi urada opredeljena bolj na splošno ter vladi tudi predlagali, da je ta delovna področja v spremembi odloka podrobneje opredelila.

Področje demografije zajema družini, materinstvu, očetovstvu, otrokom in veselju do življenja naklonjeno državo in družbo, dvig rojstev; skladni regionalni demografski razvoj, ustvarjanje pogojev, da bodo mladi ostali v Sloveniji ter vrnitev izseljenih Slovencev v domovino ter nadzorovane migracije in integracijo. Področje za medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje se navezuje na varno in dostojno starost ter medgeneracijsko sožitje, sobivanje in dialog. Ob tem so uradu za demografijo pripravili program dela za leto 2022 in v njem zastavili ambiciozne cilje. Pripraviti želijo dokument  »Slovenija bo premagala demografsko zimo – Državna demografska strategija 2023 – 2043« in načrte: za spodbujanja materinstva, očetovstva, veselja do življenja in dvig rodnosti; za pridobivanje evropskih sredstev, namenjenih demografskim vsebinam; za skladen regionalni demografski razvoj; za vračanje izseljenih Slovencev v domovino; za integracije tujcev v slovensko gospodarstvo in družbo ter za omejevanje neželenih migracij v državah izvora.

Pripravili so prvi paket ukrepov za dvig rojstev in demografsko konkurenčno Slovenijo

Prav tako so pripravili prvi paket ukrepov za dvig rojstev in demografsko konkurenčno Slovenijo, ki poleg analize stanja vsebuje tudi predlog 53 ukrepov s tega področja. Ta dokument bo del prej omenjenega širšega Načrta Republike Slovenije za spodbujanje materinstva, očetovstva, veselja do življenja in dvig rodnosti. Oblikovana je bila delovna skupina Urada za demografijo in Urada za zamejce in Slovence po svetu, ki bo pripravila državni Načrt za vračanje izseljenih Slovencev v domovino. Urad za demografijo so v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Uradom za integracijo in oskrbo migrantov vključili v evropski program AMIF, za namene priprave projektov integracije tujcev. Iz tega programa bo urad pridobil evropska finančna sredstva za ta namen.

Med največjimi demografskimi izzivi Slovenije na uradu omenjajo spodbujanje veselja do materinstva in očetovstva in dvig števila rojstev, saj v Sloveniji že 40 let nimamo dovolj visoke stopnje rojstev za naravno obnavljaje prebivalstva. Prav tako zmanjšanje trenda odseljevanja Slovencev iz Slovenije, integracijo migrantov in prilagoditev celotne družbe izzivom starajoče se družbe, omogočanje čim lepšega in aktivnega starejšega življenjskega obdobja ter medgeneracijska sožitja.

Med največjimi demografskimi izzivi Slovenije na uradu omenjajo spodbujanje veselja do materinstva in očetovstva in dvig števila rojstev, saj v Sloveniji že 40 let nimamo dovolj visoke stopnje rojstev za naravno obnavljaje prebivalstva.

Na kak način bomo v Sloveniji vzpodbujali družinsko življenje oziroma materinstvo in očetovstvo? “Slovenija mora postati bolj materinstvu in očetovstvu naklonjena družba. To moramo zagotoviti na vseh področjih: od šolskega sistema, družinske, stanovanjske politike, delovno pravnega področja, gospodarstva, bančnega sektorja, … Mladim je potrebno pomagati, da bodo čimprej svoje družinsko življenje vključili v svoje življenjske načrte, izvesti je potrebno ukrepe, da ne bo nepotrebnega podaljševanja študijskega obdobja, uvesti je potrebno ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter nadaljevati z izboljševanjem materialnega položaja družin ter reševanja njihovega stanovanjskega problema s poudarkom, da bodo to stanovanja, ki bodo omogočala večje število otrok. Pripravljen imamo že nabor 53 ukrepov, pripravljamo pa še nove iz tega področja.”

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in drugimi državnimi organi so uskladili nov obrazec za pripravo vladnih gradiv, kjer bo eno od področij, ki jih bodo pripravljalci predpisov morali upoštevati tudi »demografija«, se pravi kakšen vpliv bodo predlagani predpisi imeli na demografska vprašanja. Pripravili so predlog akta o ustanovitvi Demografskega sveta Slovenije in se uskladili za sodelovanje v njem z mnogimi predstavniki civilnodružbenih organizacij, znanstvenih institucij in strokovnih in interesnih združenj. “Žal se je njegova ustanovitev nekoliko zamaknila, ker čakamo na popolno delovanje nove vlado.”

Lotevajo se spletne platforme Demografsko oko

Pripravljajo projekte, s katerimi bodo kandidirali za evropska finančna sredstva. Intenzivno zbirajo podatke, da bodo vzpostavili spletno platformo, na kateri bodo državljanke in državljani pridobili vse podatke o demografsko relevantnih ukrepih, ki jih izvajajo država, občine in civilnodružbene organizacije na enem mestu. “Projekt smo poimenovali »Demografsko oko« in bo zelo uporabna platforma, kjer bodo dosegljivi podatki za celo Slovenijo in za vsako občino na enem mestu. Na ta način bodo državljanke in državljani dobili informacije na enem mestu, hkrati pa se bodo občine lahko primerjale med sabo, prenašale se bodo dobre prakse itn.”

Na ta način bodo državljanke in državljani dobili informacije na enem mestu, hkrati pa se bodo občine lahko primerjale med sabo, prenašale se bodo dobre prakse itn.

“Imamo intenziven stik z državnimi organi, občinami in civilnodružbenimi organizacijami. Srečali smo se že z vsemi krovnimi generacijskimi organizacijami za mlade, študente in starejše, potekajo srečanja z verskimi skupnostmi, ki na področjih dela z mladimi, družinami, skrbi za starejše in medgeneracijskega dialoga opravljajo zelo pomembno delo. Z delovnimi obiski smo že vzpostavili sodelovanje s partnerskimi organi na Madžarskem in Hrvaškem. Mednarodni odnosi na našem področju so zelo pomembni, saj se vse države na našem območju srečujemo s podobnimi problemi, zato je izmenjava izkušenj in rešitev zelo dragocena. Seveda redno spremljamo vsa demografska gibanja na državni, lokalni ter mednarodni ravni. V ta namen smo vzpostavili partnersko sodelovanje s Statističnim uradom, ki nas ažurno oskrbuje s podatki,” so še povedali na Uradu vlade RS za demografijo.

Dodajajo, da se trudijo, da bi bili čimbolj navzoči na družbenih omrežjih. V ta namen so vzpostavili profile na Facebooku, Twiterju in Instagramu. Tam objavljajo demografsko relevantne informacije in obveščamo o tekočem delovanju. “Veseli nas, da nas spremlja čedalje več ljudi. Nasploh se trudimo, za čim večji stik z ljudmi. V ta namen smo s stojnico sodelovali na letošnjih Dnevih medgeneracijskega sožitja in bili zelo zadovoljni, kako so nas udeleženci lepo sprejeli.”

Kaj bo urad počel v prihodnje?

V prihodnje bodo na Uradu vlade RS za demografijo nadaljevali s pripravo demografskih ukrepov ter usklajevanjem z drugimi državnimi organi ter strokovnimi in civilnodružbenimi organizacijami, z namenom, da jih čimprej pripeljejo v življenje. “Prizadevali si bomo za vsestransko sodelovanje z občinami, državnimi organi, strokovnimi institucijami in civilnodružbenimi organizacijami pri iskanju in uveljavljanju najboljših rešitev. Posebno pozornost bomo namenili mednarodnemu sodelovanju, saj se vse države v EU soočajo z demografskimi izzivi in imajo mnoge odlične in že preizkušene rešitve, ter pridobivanju evropskih sredstev za naše projekte.”

In kako odgovarjajo na vprašanje, ali glede dela urada pod novo vlado pričakujejo kakšne spremembe? “Na Urada Vlade RS za demografijo smo osredotočeni v izvajanje nalog, zaradi katerih smo bili ustanovljeni in v iskanje rešitev za enega največjih izzivov Slovenije v prihodnjih letih. Brez sistematičnega in poglobljenega ukvarjanja z demografskimi vprašanji se bo Slovenija soočila s številnimi obsežnimi problemi na številnih področjih (trg dela, socialni in zdravstveni sistem, javne finance, …), ki lahko oslabijo blaginjo prebivalcev Slovenije, zato si za dobro vse državljanov želimo, da bo nova vlada področju demografijo namenila posebno pozornost.”