Vlada Republike Slovenije že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo in je, kot so zapisali na spletni strani, k obvladovanju in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo ter prebivalstvo pristopila z dvostopenjskim sistemom (takojšnji interventni ukrepi in oblikovanje strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu). Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Višji odhodki državnega proračuna

»Za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije je potrebno nemudoma zagotoviti sredstva, zato vlada ocenjuje, da bodo vse rešitve skupaj v predlogu zakona zvišale odhodke državnega proračuna v višini treh milijard evrov,« so zapisali in dodali: »Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.«

Usmeritve posvetovalne skupine

Posvetovalna skupina je pripravila 8 usmeritev oziroma ukrepov, in sicer za ohranjanje delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja ljudi, izredne pomoči samozaposlenim, ohranitev delovanja podjetij, izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo, znižanje sejnin, plač in oprostitev plačila storitev distribucije, pomoč kmetijstvu in ukrepe s področja javnih naročil.

Izboljšanje socialnega položaja ljudi

Prvi paket ukrepov po mnenju vlade izboljšuje socialni položaj ljudi. »Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 25 odstotkov. Za april in maj pa bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost,« so razložili.

Pomoč študentom in upokojencem

Pomoč so namenili tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrovki se izplača do 30. aprila. »Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo. Upokojenci, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov, imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. »Od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, niti ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so opravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,« so navedli.

Nova pooblastila policiji

Predlog velikega zakonskega predloga za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa pa predvideva tudi podelitev nekaterih novih pooblastil policiji. Med drugim bo lahko spremljala lokacijo tistih, ki se bodo namesto za karanteno odločili za lastno karanteno in bodo za spremljanje podali soglasje.

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Znižanje osnovne plače funkcionarjem

Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 odstotkov znižanje osnovne plače funkcionarjem (tudi predsedniku republike in vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem, poslancem in funkcionarjem v državnih organih). Znižanje velja tudi za nadomestila plač bivših funkcionarjev in plače tistih funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon pa ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.