Če potnik ob sebi nima veljavne vozovnice, ko nanj naleti kontrolor prevozov ali inšpekcija, bo moral plačati kazen, prav tako mu bo kartica odvzeta. Kazni se sicer razlikujejo glede na vrsto kartice in glede na ponudnika prevoznih storitev. Ob subvencionirah vozovnicah bo škoda veliko večja, saj potnik izgubi pravico do subvencije, vrniti pa bo moral tudi vrednost bivših subvencij za vsak posamezni mesec kršitve in za vse izdane subvencionirane vozovnice, za katere je ugotovljena zloraba.

Na Marpromu dvajsetkratna vrednost prevoznine in odvzem

Kot so nam pojasnili na Marpromu, mora imeti potnik, če uporablja elektronsko vozovnico (kartico), to ves čas pri sebi. Na zahtevo voznega osebja oziroma kontrolorja jo mora nato predložiti na vpogled. Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja vozovnico, ki se ne glasi nanj, mora poravnati izvajalcu nadomestno prevoznino v višini dvajsetkratne vrednosti prevoznine na celotni liniji.

Na Marpromu mora torej kršitelj v primeru uporabe tuje vozovnice plačati nadomestno prevoznino v višini dvajsetkratne vrednosti prevoznine na celotni liniji. Prav tako odvzamejo ponarejeno ali preklicano vozovnico.

Če potnik uporablja ponarejeno terminsko vozovnico ali terminsko vozovnico, ki je bila preklicana, jo mora kontrolor odvzeti. Ob tem sicer na podjetju dodajajo, da je na njihovih linijah malo primerov, ko prihaja do opisanih kršitev in zlorab.

Skupina Arriva: Kazen je odvisna od vozovnice

Pri skupini Arriva so nam medtem pojasnili, da je kazen odvisna od vozovnice. Ureditev sistema enotne vozovnice določa “Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice”. V njej je navedeno, da mora potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja vozovnico, ki ni veljavna ali se ne glasi nanj, plačati nadomestno prevoznino v višini petkratne vrednosti prevoznine za celotno voznoredno linijo.

Pri skupini Arriva mora kršitelj v primeru uporabe tuje vozovnice plačati nadomestno prevoznino v višini petkratne vrednosti prevoznine za celotno voznoredno linijo. Prav tako odvzamejo ponarejeno ali preklicano vozovnico oz. vozovnico drugega potnika.

Če potnik uporablja ponarejeno vozovnico, vozovnico drugega potnika ali vozovnico, ki je bila preklicana, jo mora vozno osebje, izvajalčev kontrolor ali pristojni inšpektor prav tako odvzeti. Na skupini Arriva so nam ob tem pojasnili, da se mora potem vozovnica ponovno kupiti. O pritožbah glede odvzema vozovnice ali izreka nadomestne prevoznine sicer odloča organ JPP. Toda pritožba ne zadrži izvršitve.

Izguba ali zloraba subvencionirane vozovnice je dražja

Če je vozovnica subvencionirana gre medtem za drugo zgodbo, saj kot so nam pojasnili na Arrivi, gre za posebno pravico in če se ta pravica manipulira, se odvzame. Če torej pride do zlorabe, zaradi katere kršitelj izgubi vozovnico, gre na črno listo. Zato se mora izdelati nova, ki ni subvencionirana.

Kot je opisano v “Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza”, izvajalec avtobusnega prevoza podatke o izgubljenih in ukradenih subvencioniranih vozovnicah posreduje ministrstvu. V primeru izgube ali kraje subvencionirane vozovnice izvajalec izda nadomestno subvencionirano vozovnico, ki se ne subvencionira.

Če upravičenec izgubi pravico do subvencije, se onemogoči tudi uporaba že izdanih subvencioniranih vozovnic. Kršitelj mora prav tako vračati denar za že izdane subvencije, za katere je ugotovljena zloraba.

V primeru zlorabe gre za podobno zgodbo, samo da upravičenec izgubi pravico do subvencije, zlorabo pa ministrstvo ustrezno označi v evidenci subvencij prevoza. Izvajalec upravičencem, ki so izgubili pravico do subvencioniranega prevoza, v obdobju, v katerem so pravico izgubili, subvencionirane vozovnice ne izda, za že izdane subvencionirane vozovnice pa onemogoči njihovo uporabo.

Upravičenec je v primeru zlorabe prav tako dolžan ministrstvu vrniti denar v višini zneska subvencije na mesečni ravni za vsak posamezni mesec kršitve in za vse izdane subvencionirane vozovnice, za katere je ugotovljena zloraba. Znesek vračila se preračuna od dneva vložitve popolne vloge do dneva izdaje odločbe. Ob izdaji odločbe se določi tudi rok vračila, ki ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 60 dni od vročitve odločbe. Če upravičenec neupravičeno pridobljene koristi v določenem roku ne vrne, se znesek izterja z upravno izvršbo.