Računsko sodišče je v revizijah pravilnosti poslovanja šestih političnih strank izdalo pozitivno mnenje NSi, Levici, SLS, SD in Svobodi, SDS pa mnenje s pridržkom. Znesek ugotovljenih nepravilnosti znaša dobrih 253.000 evrov, stranke so morale zato v humanitarne namene vplačati skoraj 20.000 evrov, ena stranka pa mora to še narediti.

V reviziji je računsko sodišče preverilo vzorce transakcij strank

Kot so danes sporočili z računskega sodišča, izvedba revizij pravilnost poslovanja političnih strank vključuje preveritve spoštovanja zahtev, ki izhajajo iz zakona o političnih strankah in zakona o volilni in referendumski kampanji. V okviru revizij je računsko sodišče preverilo vzorec transakcij, ki jih je posamezna politična stranka izvedla v letu 2022 prek odprtih transakcijskih računov stranke za redno poslovanje in transakcijskih računov za posamezne volitve in referendumske kampanje, ki še niso bile predmet ločene revizije.

Z revizijami je računsko sodišče ugotovilo, da so imele politične stranke v letu 2022 skupaj za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov prihodkov in za skoraj 10 milijonov evrov odhodkov, hkrati pa so se štiri stranke v letu 2022 zadolžile za skupaj več kot dva milijona evrov. Po ugotovitvah iz revizij so štiri stranke prejele nedovoljene denarne ali nedenarne prispevke in jih niso nakazale v humanitarne namene. Ena stranka je prejela članarine od oseb, za katere ni hranila pristopne izjave, tri stranke niso poročale ali pa so v letnem poročilu napačno poročale o prispevkih fizičnih oseb, ki so presegli višino povprečne bruto mesečne plače.

Izkoriščanje volilnih računov

Poleg tega po navedbah računskega sodišča ena stranka nekaterih stroškov volilne kampanje ni poravnala z volilnega računa, ena stranka pa je z volilnega računa poravnala stroške, ki ne sodijo med stroške volilne kampanje. Ena stranka v več primerih ni predložila ustreznih in zadostnih dokazil o opravljeni storitvi, zaradi česar v reviziji nismo mogli preveriti, ali so bile storitve opravljene in ali so stroški nastali v povezavi z volilno oziroma referendumsko kampanjo. Ena stranka pa je v letnem poročilu razkrila napačne podatke o posojilih, so v sporočilu za javnost povzeli ugotovitve šestih revizijskih poročil.

Ugotovljene nepravilnosti so bile primerljive z revizijami, ki jih je računsko sodišče izvedlo v preteklem obdobju.
Računsko sodišče je strankam podalo več priporočil, predvsem s področja okrepitve delovanja notranjih kontrol na različnih področjih, eni stranki pa je priporočilo tudi, da izvede revizijo računovodskih izkazov s ciljem potrditi, da le-ti resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.

STA