Starši otrok v zasebnih vrtcih izražajo veliko zaskrbljenost nad predlaganimi spremembami Zakona o vrtcih, ki bi ukinile 34. člen in s tem diskriminatorno posegle v financiranje zasebnih vrtcev. Njihovo javno pismo objavljamo v celoti.

"Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo predlog ukinitve 34. člena Zakona o vrtcih. Načrtovane diskriminatorne zakonske spremembe, ki se nanašajo na 34. člen Zakona o vrtcih in hkrati posegajo v sofinanciranje obiskovanja otrok zasebnih vrtcev, pomenijo nepravično in nedopustno odvzemanje pravice nam, staršem otrok v zasebnih vrtcih. 

Starši ne moremo dopustiti, da se nam odvzema svoboda izbire kakovostne vzgoje in pravica izbire predšolskega programa. Zasebni vrtec smo izbrali iz mnogo razlogov. Eden od razlogov je preverjena pedagogika, ki jo v svetu uporabljajo že več kot 100 let in v kateri vzgojitelji iz generacije v generacijo prenašajo in nadgrajujejo znanja na podlagi poglobljenega opazovanja in razumevanja razvoja otrok. Gre za pedagogiko, znotraj katere vzgojitelji opravljajo svoje delo z dušo, s srcem in s poudarkom na naravni vzgoji otroka. Za takšen program smo starši, čeprav mnogim ni lahko in niso premožni, pripravljeni sami plačati razliko do polnega plačila, ki jo za programe v javnih vrtcih plačajo občine. Zavedamo se, da bi za našega otroka v javnem vrtcu občina plačala več kot plača za otroke v zasebnih vrtcih, zato se sprašujemo, zakaj bi morali svoje otroke pod prisilo vpisati v javne vrtce. 

Starši smo iz mnogo razlogov izbrali zasebni vrtec in vedno več je staršev, ki želijo isto. Menimo, da je financiranje zasebnega vrtca za vsako občino nedvomno ugodnejše, tako finančno kot z vidika zadovoljstva občanov, in želimo predstaviti primer financiranja zasebnega vrtca:

V šolskem letu 2023/2024 obiskuje dotični zasebni vrtec 66 otrok iz mestne občine. Ti otroci dobijo 15% manj subvencij, kot bi jih dobili za občinski vrtec. Mestna občina v tem primeru povprečno mesečno plača okrog 3.810,40 € manj subvencij za oskrbnine otrok, kar je letno 45.724,80 € manj iz proračuna, kot če bi otroci obiskovali javni vrtec. Zasebni vrtec v tej občini ima zraven otrok iz te občine vpisanih še 26 otrok iz 15 drugih občin, kjer znaša 15 odstotna razlika, ki jo plačujejo starši, mesečno 1.023,90 €, kar je letno 12.286,80 €. Vse to gre v dobro občinskih proračunov. Za sam objekt, v katerem deluje zasebni vrtec, občina zasebnemu vrtcu zaračunava najemnino. V preteklem letu je mestna občina za najem poslovnega prostora za vrtec in zemljišča za igrišče prejela 28.831,78 €. Stroški najema in opreme prostorov ter igrišč so všteti v ceno, ki jo plačamo starši. Skupna povprečna letna vsota, ki jo starši v tem zasebnem vrtcu dejansko plačamo, znaša kar 86.843,38 €. To pa je znesek, ki letno ostane v proračunu in bi ga morala občina plačati, če bi ti otroci obiskovali javni občinski vrtec. Če ta znesek porazdelimo na vse otroke, gre za 943,94  €/otroka mesečno.

Po predstavitvi primera izračuna smo starši enotnega mnenja, da je zasebni vrtec za občinski proračun cenejša oblika. Kot zgled so nam lahko zasebni vrtci na avstrijskem Koroškem, kjer se zamejskim Slovencem omogoča svoboda izbire kakovostnega dvojezičnega predšolskega programa, ki je enotno polno financiran, starši pa plačajo samo razliko - otroško takso. (Vir: https://www.creavita.at/kinderhaus/) Glede na izpostavljen primer naših sosedov je žalostno, da država Slovenija želi svojim družinam in njihovim otrokom odvzeti financiranje, svobodo, pravico do izbire ustreznejšega kakovostnega programa predšolske vzgoje, kar ni dopustno in čemur ostro nasprotujemo.
 
Zasebne vrtce starši zavestno izbiramo zaradi kakovosti vsebin tega predšolskega programa in srčnosti zaposlenih. Specialno usposobljeni vzgojitelji so plod dolgoletnih prizadevanj in dodatnih izobraževanj vsakega posameznika. Zaradi povečanega povpraševanja se je z leti delovanje zasebnih vrtcev širilo in kar je posledično pomenilo nova delovna mesta. Zaposleni v zasebnih vrtcih cenijo timsko delo in kolegialnost na najvišji ravni ter možnost kontinuiranega strokovnega usposabljanja, kar omogoča profesionalno in osebno rast. Predlagana sprememba zakona ogroža tudi zaposlitev vzgojiteljic, kar je nedopustno. Zasebni vrtci niso namenjeni eliti ampak vsakemu otroku, katerega starši želijo vzgajati svojega otroka po poti naravne kakovosti. Opozarjamo, da bi menjava vrtca otrokom predstavljala velik stres, česar ne dopuščamo.

Starši otrok v zasebnih vrtcih se zavzemamo za enake pravice vseh  otrok, ki so vključeni v zakonite delujoče zasebne vrtce po vsej Sloveniji, tudi za pravice naših otrok do sredstev iz proračuna. Vsi otroci morajo biti, ne glede na to, ali obiskujejo javni ali zasebni vrtec, obravnavani enakopravno in imeti enake pravice. Nov predlog zakona nakazuje, da naj bi zasebni vrtci obstajali le, ko je v javnih vrtcih premalo kapacitet, kar pa ni podlaga temu, kar je Ustavno sodišče odločilo  leta 2001, ko je sprejelo zasebno pobudo na področju vzgoje in izobraževanja, ki mora biti tudi ustrezno financirana.   

Predlagana sprememba zakona bi v praksi pomenila zaprtje zasebnih vrtcev, ker bi ti vrtci za večino staršev postali nedosegljivi. Če bi se občina odločila, da zasebnega vrtca ne sofinancira, bi morali starši otrok plačati polno ceno vrtca brez subvencije.  To po sedanjem predlogu spremembe ZVrt pomeni, da bodo občine čez 2 leti odločale, ali bo otrok dobil polno subvencijo, če se bo hotel vključiti v enoto zasebnega vrtca, ki je bil vpisan v razvid po letu 2015  (prehodne določbe) in po letu 2029, medtem ko bodo drugi zasebni vrtci, ki so vpisani v razvid do leta 2010 še morali dobivati polno subvencijo za otroke, ki bodo v te vrtce vpisani. Odločno poudarjamo, da občine ne financirajo zasebnih vrtcev, ampak  le delež razlike med ceno, ki jo plačamo starši in ceno javnega vrtca v občini. V zasebnih vrtcih stroške investicij, vzdrževanja objektov, amortizacije in  prosta mesta plačujemo starši, javnim vrtcem pa to financirajo občine. Starši odločno nasprotujemo predlogu ukinitve 34. člena Zakona o vrtcih, diskriminaciji in odvzemu pravic našim otrokom glede izbire predšolske vzgoje. Predlog zakona je po našem mnenju napačna pot, saj bi se s sprejetjem le-tega posledično zmanjšalo število rojstev zaradi posega v materinstvo glede izbire ustreznejše, kakovostne, naravne vzgoje za otroka.

Starši otrok v zasebnih vrtcih"