Pitna voda je namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali gospodinjskim namenom v javnih in zasebnih prostorih, ne glede na poreklo ali način dostave. To vključuje izvirsko vodo, namizno vodo ter vodo za živilsko dejavnost. Medtem v Sloveniji pogosto vsebuje fekalne kontaminante.

Leta 2007 je bilo v monitoringih ugotovljeno, da je bilo 11 odstotkov vzorcev pitne vode neskladnih zaradi bakterije E. coli. Težava je bila še posebej izrazita na manjših sistemih oskrbe s pitno vodo, kjer je bilo 25 odstotkov vzorcev neskladnih. Na srednjih sistemih je bilo 5 odstotkov, na velikih sistemih pa 2 odstotka neskladnih vzorcev.

Kaj je bakterija Escherichia coli?

Pitna voda se onesnaži kjerkoli na svoji poti od zajema, preko priprave in distribucije, do porabnika. "Bakterija Escherichia coli je vedno prisotna v človeškem in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami (človeka, domačih in divjih živali, uporaba v poljedelstvu). Prisotnost E.coli v pitni vodi zanesljivo dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena," so za naš spletni medij Maribor24 sporočili iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Laboratorijski preskusi pitne vode na podeželju, predvsem na območju južne Štajerske, so potrdili prisotnost onesnaževal v naravnih izvirih pitne vode. Fekalnih virusov se v pitni vodi rutinsko ne preverja, ampak se jih lahko odkrije ob sumu nanje. Mikrobiološki preskusi, ki jih zahteva Uredba o pitni vodi, pomagajo ugotoviti splošno onesnaženost pitne vode z mikroorganizmi. Rezultati pokažejo, ali je voda kontaminirana s fekalnimi klicami (npr. Escherichia coli, enterokoki) iz človeških ali živalskih iztrebkov, ali pa s indikatorskimi klicami (npr. Cl. perfringens s sporami, koliformne bakterije).

Uredba določa, da pitna voda ne sme vsebovati mikroorganizmov, ki bi lahko predstavljali nevarnost za zdravje ljudi, vendar ne zahteva rutinskega spremljanja virusov, kar velja tudi za direktivo Evropske unije. Svetovna zdravstvena organizacija ni določila smernih vrednosti za viruse v pitni vodi.

Priporočila uporabnikom izvirske vode v primeru onesnaženosti

"Uredba o pitni vodi se ne uporablja za pitno vodo iz zasebnih vodovodov in zajetij za pitno vodo, ki v povprečju zagotavljajo manj kot 10m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov pitne vode in se voda ne uporablja za oskrbo javnih objektov ali za izvajanje živilske dejavnosti. V tem obziru je skrbnik lastnega zajetja uporabnik oziroma lastnik vodnega vira dolžan zagotavljati oziroma preverjati skladnost pitne vode," sporočijo iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Na tej povezavi lahko najdete priročnik LASTNA OSKRBA S PITNO VODO (LOPV)

Če se ugotovi fekalna onesnaženost vode in je tako vodo pred uporabo treba prekuhati za pitje, pripravo hrane, kuhanje, umivanje zob ipd. upravljavec vodovoda o tem obvesti uporabnike in jim posreduje vsa ustrezna navodila za ravnanje, kot je zapisano na straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Hkrati je zapisano, da mora upravljavec vodovoda zagotoviti, da je pitna voda zdravstveno ustrezna. Če mejne vrednosti presežejo, mora upravljavec oceniti morebitno nevarnost za zdravje ljudi v skladu s priporočili NIJZ in NLZOH ter sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo neskladnosti.

Če voda predstavlja nevarnost za zdravje, mora upravljavec obvestiti uporabnike o morebitnih omejitvah ali prepovedi uporabe vode.

Lokalna skupnost naj priporoči prebivalcem, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10m3 vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb, da po izvedbi novih del ali sanacij na kateremkoli delu vodovodnega omrežja zagotovijo dezinfekcijo tega dela omrežja, če obstaja utemeljen sum, da pitna voda lahko predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

V primeru oskrbe s pitno vodo iz cistern se naj upoštevajo Priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami. In v primeru, da lokalna skupnost predpiše prekuhavanje pitne vode, se upoštevajo Navodila o prekuhavanju vode. Lokalna skupnost naj pri odločitvi za ukrep prekuhavanja pitne vode upošteva Kriterije za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode.