Zagotovljena vdovska pokojnina, ki jo z letošnjim letom uvaja decembrska pokojninska novela, se bo izplačevala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve za priznanje pravice do pokojnine. Pokojninski zavod bo to upošteval po uradni dolžnosti. V nekaj drugih primerih bo treba zahtevo za zagotovljeno vdovsko pokojnino oddati do konca leta.

Zagotovljena vdovska pokojnina je v skladu z novelo enaka znesku zagotovljene pokojnine in bo konec januarja po delni redni uskladitvi izplačana v višini 744 evrov.

Rok do konca leta 

Vdova ali vdovec, ki že prejema vdovsko pokojnino in je ob uveljavitvi novele izpolnjeval pogoje za starostno, predčasno ali invalidsko pokojnino, bo lahko zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine vložil do 31. decembra letos. Prav tako bo lahko do tega dneva vložil zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine tisti, ki že prejema starostno, predčasno ali invalidsko pokojnino in je ob uveljavitvi novele izpolnjeval tudi pogoje za vdovsko pokojnino.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je za uveljavljanje zagotovljene vdovske pokojnine pripravil ustrezno vlogo, ki jo stranke lahko vložijo tudi digitalno.

Novela nadalje določa, da se bo delovnim invalidom, vključenim v zavarovanje za krajši delovni čas, pokojnina namesto od dejanskega prejemka, torej plače za polovični delovni čas in nadomestila, odmerjala od plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za poln delovni čas. To posledično pomeni višjo osnovo za odmero pokojnine.

Številne spremembe 

Po pojasnilu Zpiza se novost nanaša na prejemnike delne invalidske pokojnine ali delnega nadomestila, ki bodo od 1. januarja dalje uveljavili pravico do pokojnine ali novo pravico iz invalidskega zavarovanja. Delovni invalidi so pravico do delne invalidske pokojnine po pokojninski reformi iz leta 1999 lahko uživali kadar koli od 1. januarja 2003 dalje, pravico do delnega nadomestila po veljavni pokojninski reformi iz leta 2012 pa kadar koli od 1. januarja 2013 dalje.

Novela nenazadnje spreminja osnovo za plačilo prispevkov na podlagi dohodka iz drugega pravnega razmerja. Osnovo bo od 1. februarja dalje predstavljalo vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini deset odstotkov dohodka.

Poleg tega se spreminja osnova za plačilo prispevkov za podaljšano zavarovanje. Osnovo tako predstavlja plača zavarovanca, ki jo je imel v zadnjem mesecu pred nastopom primerov, ki omogočajo podaljšano zavarovanje, valorizirana glede na gibanje povprečnih mesečnih plač na zaposlenega v državi na raven zadnjega meseca, za katerega državni statistični urad objavi povprečno mesečno plačo na zaposlenega v državi.