Nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in okolje. Pred prvimi spomladanskimi deli na njivah, v sadovnjakih in vinogradih zato ministrstvo za kmetijstvo, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Čebelarska zveza Slovenije pozivajo k njihovi pravilni uporabi.

Pravica do zdravega okolja temeljna pravica vseh državljanov

Kot so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je pravica do zdravega okolja temeljna pravica vseh državljanov, zato je pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev velika odgovornost vsakega uporabnika teh sredstev.

"Dostopnost in uporaba fitofarmacevtskih sredstev sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi, z namenom, da z uporabo fitofarmacevtskih sredstev ne povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in zdravje ljudi," so poudarili deležniki.

Spodbujanje in podpiranje alternativnih metod varstva rastlin pred kemičnimi pesticidi

Pesticidi se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivci in plevelom, vendar njihove učinkovine vsebujejo snovi, ki imajo lahko nevarne lastnosti za zdravje ljudi in okolje. Slovenija in države EU spodbujajo in podpirajo alternativne metode varstva rastlin pred kemičnimi pesticidi, vendar so ta pri današnjem načinu kmetovanja še vedno potrebna.

Zlasti okolju prijaznejše metode varstva rastlin in celovito ravnanje s kmetijskimi rastlinami spodbujata tudi ministrstvo za kmetijstvo in uprava za varno hrano. Med glavnimi preventivni ukrepi so izbira rastišča, kolobarjenje, čas in gostota setve oziroma sajenja, setev mešanih ali vmesnih posevkov ter uporaba odpornih sort.

Fitofarmacevtska sredstva so torej skrajni preventivni ukrep, ko uporabnik presodi, da z metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem ni mogoče zagotoviti zadovoljivega učnika obvladovanja škodljivih organizmov.

Dovoljena le uporaba registriranih fitofarmacijskih sredstvev

Morajo pa uporabniki pesticidov med drugim upoštevati, da je v Sloveniji dovoljeno uporabljati le registrirana fitofarmacevtska sredstva, ki jih je treba uporabljati skladno z navodili za uporabo. Prav tako ne smejo škropiti v vetrovnem vremenu, pri delu s pesticidi pa morajo uporabiti primerno vzdrževano in predpisano osebno varovalno opremo.

Nekateri pesticidi predstavljajo tudi tveganje za čebele in druge opraševalce. Ti so označeni z znakom Nevarno za čebele, pri njihovi uporabi pa je med drugim treba upoštevati, da je uporaba sistemičnih čebelam nevarnih fitofarmacevtskih sredstev prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin, so še navedli.

STA