Mladim prevzemnikom kmetij, starim od 18 do 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič prevzemajo kmetijstvo gospodarstvo, Ministrstvo z novim razpisom namenja kar 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, s katerimi bodo lahko vzpostavili kmetijska gospodarstva ter začeli s kmetijskimi dejavnostmi.

Nove kmetije in skrb za okolje

Sredstva bodo dodeljena tistim, ki izpolnjujejo predpisane obveznosti ter bodo izpolnili vse razvojne cilje iz poslovnega načrta, ki morajo biti priloženi vlogi za javni razpis. V poslovnem načrtu mora tako mladi kmet prikazati gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva ter prispevka k okolju, inovacijam in prilagajanju na podnebne spremembe.

Kar 45 000 evrov na upravičenca

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca, v okviru tega pa lahko kandidirajo mladi kmetje, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali pa to v poslovnem načrtu predvidi; samostojni podjetnik posameznik ali družba z enim družbenikom.

Podpora iz obeh sklopov bo izplačana v dveh obrokih, v prvem se bo dodelilo 70 odstotkov sredstev, v drugem pa preostalih 30 odstotkov.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca, v okviru tega sklopa lahko kandidira mladi kmet, če na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.

Kako do sredstev?

Vlogo bo mogoče med 28. oktobrom in 6. decembrom 2019 podati preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, za vse podrobnejše informacije pa bo na voljo INFO točka ARSKTRP in Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije.