Vlada in DZ na predlog vlade sta ob draginji, ko so med drugim močno porasle cene energije in hrane, sprejela več ukrepov za blažitev posledic višjih cen na prebivalstvo in gospodarstvo.

Energetski dodatki za najranljivejše

Enkratni energetski dodatek so oz. bodo dobili prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka in določene kategorije invalidov. Dodatek za samske osebe in enostarševske družine znaša 200 evrov, pri čemer je povečan za 118 oz. 59 evrov (če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo) za vsakega otroka. Za pare brez otrok in dvostarševske družine znaša 314 evrov, je pa enako kot pri enostarševskih povečan za vsakega otroka.

Država je oz. bo družinam z otroki, ki so upravičene do otroškega dodatka, za mesece oktober, november in december 2022 izplačala še draginjski dodatek za otroke, in sicer v višini otroškega dodatka, ki ga dobijo za prvega otroka. Ta znaša od 21 do največ 123 evrov.

Regulirane cene elektrike in plina

Za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce elektrike ter za elektriko, ki se porablja v skupnih prostorih večstanovanjskih oz. večstanovanjsko-poslovnih stavb, je od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 določena najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike.

Za gospodinjstva in za porabo v skupnih prostorih znaša 118 evrov za višjo, 82 evrov za nižjo in 98 evrov na MWh za enotno dnevno tarifno postavko. Za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci, znaša 138 evrov za višjo, 99 evrov za nižjo in 124 evrov na MWh za enotno dnevno tarifno postavko.

Regulirana je tudi drobnoprodajna cena zemeljskega plina za zaščitne odjemalce, in sicer je za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za distributerje toplote za ogrevanje gospodinjstev omejena na 73 evrov, za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce pa na 79 evrov na MWh. Enake cene veljajo tudi v primeru nadomestne oskrbe teh odjemalcev.

Tako pri elektriki kot plinu je določeno, da dobavitelji zaradi regulacije ne smejo prenehati dobavljati energenta tem odjemalcem ali odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci iz teh kategorij. Določena je tudi obvezna nadomestna oskrba vseh tistih, ki bi nenadoma ostali brez dobavitelja.

Regulacija je določena za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, naj bi jo pa po napovedih podaljšali do konca 2023.

Vlada je minuli teden zamejila drobnoprodajno ceno elektrike in plina še za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Regulacija bo veljala celo leto 2023. Najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike bo za višjo dnevno tarifno postavko 207 evrov za megavatno uro, za nižjo dnevno tarifno postavko 148,5 evra in za enotno tarifno postavko 186 evrov brez DDV.

Najvišja dovoljena cena plina iz plinskega sistema pa je postavljena pri 95 evrih za megavatno uro. V obeh primerih velja, da dobavitelji omenjenim skupinam uporabnikov ne bodo smeli ustaviti dobave, na zahtevo jim bodo morali posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi.

Država bo zaradi regulacij cen dobaviteljem predvidoma izplačala odškodnino za razliko v regulirani in tržni ceni.