Kot so nam potrdili na Zavarovalnici Sava in Zavarovalnici Generali, zavarovalnice ne pokrivajo premoženjskih zavarovanj za nesreče v primeru vojnih dogodkov in podobnih velikih incidentih. Vojni riziki so namreč izjemno veliki, zato premija, ki temelji na zavarovanju civilnih rizikov v mirnih razmerah, ni dovolj visoka za izplačilo za posledice takšnih incidentov.

Če je torej naše premoženje poškodovano zaradi incidentov, ki so povezani z vojnimi operacijami, bomo morali za popravilo škode najverjetneje plačati iz lastnega žepa. Tako se je izkazalo tudi za lastnike avtomobilov, ki so bili poškodovani po padcu drona v Zagrebu. Če bi prišlo do dejanske vojne v Sloveniji, bi morala pri tovrstnih stroških pomagati država oz. vlada. V primeru zmage bi stroške delno pokrivala tudi vojna odškodnina, ki bi jo morala plačati poraženka oz. poraženke.

Zavarovanja, ki bi pokril takšno škodo, ne gre skleniti

Znamenit padec drona v Zagrebu, ki je poškodoval več avtomobilov, je odprl razpravo o tem, da bodo morali škodo lastniki avtomobilov plačati sami. Zavarovalnice namreč ne pokrivajo škode, ki je nastala zaradi posledic, povezanih z vojnimi operacijami. Da je podobno pri nas, so nam potrdili na Zavarovalnici Sava in Zavarovalnici Generali.

Premoženjskih zavarovanj, ki bi nas na tak način obvarovale pred škodo, povzročeno zaradi vojnih operacij, ni mogoče skleniti. Ne pokriva je niti kasko zavarovanje, saj gre za absolutno izključitev, ki jo ima večina zavarovalnic zapisano tudi v splošnih zavarovalnih pogojih. Izjema je v okviru osebnih zavarovanj, in sicer če je zavarovanec umrl zaradi vojnih dogodkov, saj potem zavarovalnica upravičencu izplača matematično rezervacijo oziroma vrednost police življenjskega zavarovanja, so nam razložili na Zavarovalnici Generali.

Škode, povzročene zaradi vojnih operacij, ne pokriva niti kasko zavarovanje. Gre namreč za absolutno izključitev, kar lahko preberemo tudi v splošnih pogojih posamezne zavarovalnice. 

Na Zavarovalnici Sava so nam pojasnili, da v okviru premoženjskih zavarovanj zavarovanja za nesreče v primeru vojnih dogodkov, vstaj in drugih oboroženih akcij, produkta, ki bi tovrstne nevarnosti kril/pokril, ne tržijo.

Vse to izključujejo zavarovalnine

Na Zavarovalnici Sava so za primer osebnih zavarovanj izključene vse obveznosti zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo:

  • zaradi vojnih dogodkov;
  • zaradi aktivne udeležbe v oboroženih akcijah in uporih, razen če je zavarovanec samoiniciativno ukrepal za zaščito oseb in premoženja in če je zavarovanec v njih sodeloval pri opravljanju svojih službenih delovnih nalog;
  • zaradi delovanja jedrske energije;
  • zaradi neposrednega ali posrednega delovanja jedrske energije.

V primeru premoženjskih zavarovanj prav tako ni možnosti dodatnega zavarovanja, ki bi vsaj delno povrnilo stroške, povzročene z vojaškimi operacijami. Ni torej nobene možnosti, da bi lahko zavarovanje pokrilo kakršnekoli stroške, če je incident povezan z vojaškimi operacijami.

Na Zavarovalnici Generali nam podobno pojasnijo, da je zaradi visoke stopnje nevarnosti pri vojnih operacijah ta nevarnost že po zakonu izključena. To velja tako za premoženjska zavarovanja (še posebej tudi za zavarovanja avtomobilske odgovornosti), kot tudi za nezgodna zavarovanja. “Če se torej v času zavarovanja uresniči nevarnost, ki je v vzročni zvezi z vojnimi operacijami (npr. uničenje vozila z eksplozivnim sredstvom na območju, kjer potekajo vojaške operacije), v zvezi s tem ne nastane obveznost zavarovalnice iz sklenjene zavarovalne pogodbe,” ob tem dodajo na zavarovalnici.

Izjema je pri osebnih zavarovanjih, če je oseba umrla zaradi vojnih dogodkov

Na Zavarovalnici Sava razložijo še, da v okviru osebnih zavarovanj velja, če je zavarovanec umrl zaradi vojnih dogodkov, izplača zavarovalnica upravičencu matematično rezervacijo. Podobno nam povedo tudi na Zavarovalnici Generali, da se torej pri življenjskih zavarovanjih v primeru smrti zavarovane osebe, izplača matematična rezervacija oziroma vrednost police življenjskega zavarovanja.

Pri premoženjskih zavarovanjih je v splošnih pogojih, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe, pri določilu nezavarovane nevarnosti eksplicitno zapisano, da zavarovanje ne krije škode zaradi vojnih dogodkov, drugih oboroženih in sovražnih akcij, ki neposredno izhajajo iz uredb, ukrepov oblasti ali drugih podobnih dogodkov. Pri osebnih zavarovanjih vsak zavarovalni primer presojamo individualno, splošnih napotkov, kako presojati posamezno dejstvo, nimamo v naprej opredeljenih,” pojasnjujejo na Zavarovalnici Sava.

O razširitvah kritij v okviru premoženjskih zavarovanj na Zavarovalnici Sava ne razmišljajo, saj so vojni riziki nepredvidljivi in imajo lahko nepredstavljivo velike posledice.

Na Zavarovalnici Generali nam sicer razložijo še, da je vojne rizike sicer proti doplačilu in po posebni strokovni oceni rizikov mogoče zavarovati pri pomorskem transportu. “Vsekakor pa je izključeno kakršnokoli zavarovanje transporta na vojna območja,” ob tem poudarijo.

Ponujanje tovrstnega kritja posameznim strankam bi bilo predrago

Kar se tiče osebnih zavarovanj, ne razmišljamo o razširitvah kritij. Že sam zakon je vojne operacije oziroma njihove posledice opredelil kot posebno hudo nevarnost in predvidel izključitev obveznosti zavarovalnice oziroma izplačilo matematične rezerve. Vojni riziki so nepredvidljivi in imajo lahko nepredstavljivo velike posledice,” ob tem pojasnjujejo na Zavarovalnici Sava in dodajo, da bi morebitna vključitev kritja pomenila bistveno podražitev premije za vse zavarovance, tudi za tiste, ki ne bodo imele stika z dogajanjem v Ukrajini.

Ponujanje kritja posameznim strankam, bi bila izredno draga, saj je na žalost možnost realizacije rizika pri zavarovani osebi, ki se odpravi v bližino vojnih operacij, ogromna. Podrobnih preračunov za določitev potrebnih doplačil še nismo pripravljali, saj še ne beležimo kakšnega povpraševanja,” so še razložili.

Ali bi v primeru vojne državljanom pomagala vlada?

Če bi prišlo na našem območju do vojne, bi se zadeve uredile drugače. Po drugi svetovni vojni so se na primer države dogovorile, da Nemčija kot poraženka zmagovalkam izplača vojno odškodnino. Ustanovil se je poseben sklad, v katerega bi naj Nemčija vplačala dogovorjeno vojno odškodnino. DZ je tako po vojni sprejemal posebne zakone o skladu za poplačilo vojne odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja za fizično in psihično trpljenje ter za umrle. Materialno vojno škodo pa bi naj reševali s posebnim zakonom. Nekaj podobnega bi se verjetno ponovno zgodilo po hipotetični vojni.

Tako so se vsaj države dogovorile po drugi svetovni vojni, toda Nemčija iz druge svetovne vojne še vedno dolguje veliko denarja, med drugim tudi Sloveniji (takratni Jugoslaviji).

V hipotetičnem scenariju vojne v Sloveniji bi bilo torej zelo verjetno, da bi moral materialno škodo plačati posameznik, v določeni meri pa bi pomagala država. V praksi so do zdaj države v takšnih situacijah državljanom tudi nudile drug dom, če je bil njihov uničen.

Seveda bi bilo veliko odvisno tudi od tega, če bi bila Slovenija med zmagovalkami ali poraženkami. V najboljšem scenariju bi materialne stroške vsaj delno pokrivala vojna odškodnina, ki bi jo Sloveniji plačala poraženk oz. poraženke. Toda povojni scenariji so kompleksni in se urejajo vrsto let oz. desetletij – od konca druge svetovne vojne je na primer minilo skoraj 80 let in vojni dolgovi še vedno niso poravnani.