Pogoji za pridobitev pravice do starostne in predčasne pokojnine bodo ostali v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom nespremenjeni. Zavarovanec oziroma zavarovanka bosta v letu 2022 pridobila pravico do starostne pokojnine, če bosta dopolnila 60 let starosti in 40 let t. i. pokojninske dobe brez dokupa, ali pa 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe. V primeru, da zavarovanec oziroma zavarovanka dopolni 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnitvijo 60 let starosti, se mu/ji pod pogoji in na način, določen v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, starostna meja 60 let lahko zniža (zaradi skrbi za otroke, služenja obveznega vojaškega roka ali vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta starosti). Znižanje starostne meje je možno tudi zaradi prištete dobe zaradi osebnih okoliščin in tako imenovane benificirane dobe.

Možnost za pridobitev pravice do starostne pokojnine imajo tudi zavarovanci oziroma zavarovanke, ki so dopolnil(i)/e 38 let pokojninske dobe brez dokupa in uveljavijo znižanje starostne meje 65 let (zaradi skrbi za otroke največ do starosti 61 let oziroma služenja obveznega vojaškega roka, največ do starosti 63 let).

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine

Pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine za zavarovanca in zavarovanko bosta tudi v letu 2022 enaka kot v lanskem letu, torej dopolnitev 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe (ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa). Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Predpisane starosti za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ni možno znižati na nobeni podlagi.

Vdova oziroma vdovec v letu 2022 pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil(a) 58 let starosti

Za pridobitev pravice do vdovske pokojnine sta morala v letu 2021 vdovec oziroma vdova do smrti zakonca dopolniti starost 57 let in 6 mesecev. V primeru, da je do smrti zakonca dopolnil 52 let in 6 mesecev (in nastopil t. i. čakalno dobo), je lahko pridobil(a) pravico do vdovske pokojnine ob dopolnitvi starosti 57 let in 6 mesecev. S 1. januarjem 2022 se bo zahtevana starost za pridobitev pravice do vdovske pokojnine za vdovo oziroma vdovca zvišala na 58 let (nastop t. i. čakalne dobe pa na 53 let) in s tem bo zaključeno prehodno obdobje zviševanja zahtevane starosti.

V letu 2022 bistveno višji odmerni odstotek za moške, ki se bodo upokojili

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/21 – v nadaljevanju ZPIZ-2I), ki se uporablja od 1. maja 2021, je za zavarovance skrajšal prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice z zavarovankami. Zavarovancem se v letu 2021 starostna pokojnina za 40 let dopolnjene pokojninske dobe odmerila v višini 59,5 odstotka od pokojninske osnove, v letu 2022 pa se jim bo za enako pokojninsko dobo odmerila v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove.

Od 1. januarja 2023 dalje pa bo za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za zavarovance in zavarovanke veljal enak odmerni odstotek, to je 63,5 odstotka. Za 15 let zavarovalne dobe je odmerni odstotek v letu 2021 znašal 27,5, v letu 2022 pa bo znašal 28,5 in v letu 2023 bo znašal 29,5. Seveda se sorazmerno povečajo tudi odmerni odstotki za ostala obdobja dosežene pokojninske dobe.

Uskladitev pokojnin v letu 2022

V skladu z določbo drugega odstavka 105. člena ZPIZ-2 se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Pokojnine se po prvem odstavku 106. člena ZPIZ-2 uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Podatek o povprečni mesečni bruto plači, izplačani za obdobje januar – december 2021, bo predvidoma objavljen sredi meseca februarja 2022, uskladitev pokojnin po določbi prvega odstavka 106. člena ZPIZ-2 pa se bo opravila pri izplačilu pokojnin za mesec februar 2022. Redna februarska uskladitev naj bi znašala približno štiri odstotke.

Letni dodatek od 140 do 450 evrov

Letni dodatek upokojencem bo izplačan z junijskimi pokojninami konec junija in bo znašal od 140 do 450 evrov. Najvišji znesek bodo prejeli tisti s pokojninami do 570 evrov. Prejemniki pokojnin v višini od 570,01 do 680 evrov bodo dobili 310 evrov, prejemniki pokojnin v višini od 680,01 do 805 evrov bodo upravičeni do 250 evrov, upokojenci s pokojnino od 805,01 do 970 evrov do 200 evrov, tisti s pokojnino nad 970 evrov pa do 140 evrov dodatka. Za prejemnike invalidskih nadomestil v višini do 805 evrov bo dodatek znašal 250 evrov, za prejemnike nadomestil v znesku od 805,01 do 970 evrov bo v višini 200 evrov, za prejemnike nadomestil v znesku nad 900 evrov pa v višini 140 evrov.

Že januarja bodo tisti z najnižjimi pokojninami dobili solidarnostni dodatek

Prejemniki pokojnin do 732 evrov bodo v skladu z zadnjim interventnim zakonom za blažitev posledic zaradi epidemije covida-19 že prvi mesec novega leta prejeli solidarnostni dodatek. Prejemnikom pokojnin do 523 evrov bo nakazan v višini 300 evrov, za tiste s pokojnino od 523,01 do 628 evrov bo znašal 230, za tiste s pokojnino od 628,01 do 732 evrov pa 130 evrov. Rok za izplačilo je konec januarja. Dodatek bo do konca marca izplačan tudi vojnim veteranom, vojnim invalidom in invalidom. Znašal bo 150 evrov.