Potne stroške do zdravstvene storitve lahko uveljavljate, če morate potovati v drug kraj zaradi zdravnika oz. zdravstvenega zavoda, ker le-tega ni v kraju vaše zaposlitve ali stalnega prebivališča. Uveljavljate jih lahko tudi v primeru, če vas osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška komisija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča oz. kraja zaposlitve. Višino povračilo potnih stroškov in višino, do katere se ti ne povrnejo, je določil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi zakonskih pooblastil, določeni pa so v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Poškodovanci potnih stroškov ne dobijo – razen ene izjeme

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 41. členu določa, da povračilo prevoznih stroškov pripada zavarovanim osebam za najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravstvenega zavoda oziroma zdravnika po ceni javnega prevoza. ZZZS določi znesek, do katerega se ti stroški ne povrnejo, nam pojasnijo na zavodu. Če ni javnega prevoza ali ko drugačen prevoz zahteva zdravstveno stanje zavarovane osebe, se odobri ustrezen prevoz ali se povrnejo stroški v višini, ki jo določi ZZZS.

Potne stroške lahko uveljavljate samo za prve tri točke 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pri tem izpadejo vse poškodbe izven dela. To pomeni, da poškodovanci, razen tistih, ki se poškodujejo pri delu, ne morejo uveljavljati in prejeti potnih stroškov, ne glede na lokacijo zdravstvene storitve.

Potnih stroškov ne morete uveljavljati, če se sami odločite za bolj oddaljenega zdravnika (oz. zdravstvenega zavoda), ker presodite, da je tisti v bolj oddaljenem kraju boljši oz. vam bolj ustreza. Če imate v svojem kraju ali v kraju, kjer delate, dostop do te zdravstvene storitve, vam povračilo v nobenem primeru ne pripada. Če se odločite za bolj oddaljenega izvajalca, pa lahko uveljavljate stroške do tistega, ki vam je najbližji, če je razdalja vseeno dovolj velika. Prevozni stroški se bodo torej v postopku povračila obračunali, kot če bi potovali do najbližjega izvajalca zdravstvene dejavnosti.

V Mariboru ni izvajalcev specifičnih zdravstvenih storitev

Kot so nam potrdili na Organizacijski enoti ZZZS v Mariboru, v štajerski prestolnici ni izvajalca, ki bi izvajal kakšne specifične zdravstvene storitve. Za uveljavljanje potnih stroškov za zdravstvene storitve v Mariboru sicer ne beležijo podatkov, saj podatke in izplačil ne vodijo po relacijah, ampak le na podlagi vnosa ustreznih kilometrov.

Okoli 32 EUR morate prispevati sami, zato se vam morda povračilo ne splača

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo, da ima zavarovana oseba, ki uveljavlja zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji, pravico do povračila prevoznih stroškov za najkrajšo razdaljo do najbližjega izvajalca v višini:

  • Cene javnega prevoza, ki ni avtotaksi prevoz, kot izhaja iz vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu;
  • Kilometrine, ki je enaka ceni 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, veljavni v času potovanja, če je potovala z osebnim vozilom, z javnim ali avtotaksi prevozom, za katerega ni predložila vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu;
  • Cene avtotaksi prevoza, kot izhaja iz dokazila o njegovem plačilu, vendar ne več kot bi znašala kilometrina.

V vseh naštetih primerih se obračun prevoznih stroškov za potovanja, opravljena v istem mesecu, zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja. 3 odstotki minimalne plače trenutno znašajo 32.23 EUR, kar predstavlja lastni prispevek oz. participacijo za potovanja v istem mesecu.

Za 300 km povrnjenih 14,57 evrov

Če povzamemo višino povračil z različnimi prevoznimi sredstvi, dobite v primeru potovanja z javnim prevozom povračilo v višini, kot izhaja iz predložene vozne karte. Od stroška vozne karte se odšteje lastni prispevek, se pravi trenutno 32,23 evra.

Če potujete z osebnim avtomobilom boste dobili denar na podlagi kilometrine in desetino cene litra bencina. Če je razdalja od doma do izvajalca na primer 150 kilometrov, boste dobili povrnjenih 14,57 EUR. 150 km se namreč pomnoži z 2, ker gre za vožnjo v obe smeri, nato se pomnoži z 0,156 evra (oz. aktualna cena bencina, deljena z 10), kar znaša 46,80 EUR. Od tega se odbije 32,23 EUR, kar je lastni prispevek, zato je povračilo 14,57 EUR. Obračun za naslednje vožnje v istem mesecu se opravi brez odbitka (torej v višini 46,80 evra).

Če je vaša pot do izvajalca npr. 50km in manj, denarja za kilometrino sploh ne boste dobili, ker je lastni prispevek višji od kilometrine.

Za potovanje z avtotaksi prevozom se povračilo opravi v višini, kot izhaja iz predloženega računa za prevoz, vendar ne več, kot bi znašala kilometrina, ki se izračuna kot smo že pokazali zgoraj.

V teh primerih vam pripada prevoz z reševalcem

Do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili imate pravico, kadar iz zdravstvenih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Ti prevozi so:

  • Nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč;
  • Prevozi, ki niso nujni, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz ali nepokretne zavarovane osebe, prevoz osebe na in z dialize ali v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom lahko škodljiv – takoimenovani sanitetni prevoz;
  • Prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca, to je prevoz zavarovane osebe, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca.

Za nenujni prevoz bo vam bo moral sicer potrdilo izdati osebni zdravnik, če ugotovi, da je potreben in utemeljen.  V primeru, da gre za prevoze na dializo in z dialize ali ko je potrebno zavarovano osebo premestiti v drugo bolnišnico ali iz bolnišnice v zdravilišče, iz bolnišnice ali zdravilišča na dom glede na njegovo zdravstveno stanje ali od specialista na dom, lahko listino za naročilo prevoza izda tudi napotni zdravnik.

Uveljavljajo se lahko za pet let nazaj

Zavarovana oseba uveljavlja povračilo potnih stroškov pri območni enoti oziroma izpostavi ZZZS ali pri delodajalcu. Če stroške zavarovani osebi izplača delodajalec, ta uveljavlja povračilo zneska pri ZZZS.

Kot so nam povedali na ZZZS, je uveljavljanje kar pogosto, samo v lanskem letu so zavarovanim osebam za povračilo potnih stroškov izplačal povračila v skupni višini 1.539.605 EUR.

Povračilo prevoznih stroškov se vedno uveljavlja za nazaj, saj mora zavarovana oseba za povračilo priložiti predpisano listino, ki jo izda osebni ali napotni zdravnik. Na listini morajo biti potovanja potrjena s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti, kjer je zavarovana oseba uveljavljala zdravstvene storitve. Zastaralni rok za uveljavljanje povračila prevoznih stroškov je 5 let od opravljenih potovanj.

Obstajajo tudi pravice do povračila stroškov prehrane in nastanitve

Zavarovana oseba ima prav tako pravico do povračila stroškov prehrane, če je zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna iz svojega prebivališča nad 12 do 24 ur in ji ni zagotovljena prehrana v okviru zdravstvene storitve.

Če mora zavarovana oseba zaradi napotitve bivati v drugem kraju, ima tudi pravico do povračila stroškov nastanitve za nočitev, če ji ta ni zagotovljena v okviru zdravstvene storitve. Do povračila teh stroškov je zavarovana oseba upravičena le ob predložitvi računov.

Več informacij o pravici do povračila potnih stroškov, stroškov prehrane in nastanitve lahko najdete na tej spletni strani.