V času vojne vihre v Ukrajini je vse več oseb s statusom begunca s tega območja nameščenih tudi v Sloveniji. Za zdaj jih je največ nameščenih v Logatcu, v Uradu za oskrbo in integracijo migrantov pa načrtujejo pripravo dodatnih kapacitet, v kolikor bo to potrebno.

Vlogo oddajo ob vstopu v državo ali na policiji

V Sloveniji imajo pravico do začasne namestitve ukrajinski begunci, ki so po vstopu v državo zaprosili za začasno zaščito, ali pa so v državo vstopili nezakonito in nato brez odlašanja, oziroma najkasneje v treh dneh po vstopu izpolnili vlogo za začasno zaščito ter ob tem predložili vsa zahtevana dokazila.  Vlogo lahko takrat oddajo bodisi na upravno enoto, bodisi na policijo, ki omenjeno vlogo nemudoma predloži upravni enoti.

vir: twitter

S podatkom, koliko ljudi je nastanjenih pri zasebnikih, razpolaga policija. Osebe ki nimajo sredstev in nastanitve, se nastanijo v nastanitvenih centrih, kjer imajo zagotovljeno oskrbo. Podatek o tem, koliko jih je nastanjenih v nastanitvenih centrih, pa beleži Urad vlade RS za oskrbo in integracijo.

Kako do statusa?

Upravna enota v skrajšanem ugotovitvenem postopku ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev začasne zaščite. Če posamezniku po omenjenih kriterijih pripada zaščita, dobi za ta čas izkaznico, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Z veljavnim bivanjem pa takemu posamezniku pripadajo še druge pravice. Avtomatsko pridobi pravico do nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno namestitev, ima pa tudi pravico do zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči ali žepnine, združevanja družine, brezplačne pravne pomoči, obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO (Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb).

Pravica do začasne zaščite traja eno leto od uveljavitve sklepa, mogoče pa jo je podaljšati še največ dvakrat po šest mesecev, pojasnjujejo na Ministrstvu za zunanje zadeve.

Znotraj Ministrstva za zunanje zadeve deluje Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Ta med drugim skrbi za primerno namestitev oseb z začasno zaščito. Kapacitete, v katere jih namešča, povečuje v skladu s številom prihodov prebežnikov iz Ukrajine.

Sprva v Logatcu, nato na Debelem rtiču, v Jelšanah in v Gornji Radgoni

Sprejem oseb se je sprva izvajal v nastanitvenem centru v Logatcu, Kasneje pa tudi drugod po Sloveniji, kjer so na razpolago primerne nastanitvene kapacitete.” Ko je določena namestitvena kapaciteta polno zasedena, prične uporabljati naslednji nastanitveni center,” pojasnjujejo na Uradu za oskrbo in integracijo migrantov.

Nastanitveni center v Logatcu, vir: twitter MNZ

Trenutno je vzpostavljen nastanitveni center v Logatcu, kjer prebiva 295 oseb, na Debelem rtiču, kjer jih je 95 ter v integracijski hiši v Mariboru, kjer je trenutno nastanjenih 10 oseb.

V pripravi je tudi nastanitveni center v Jelšanah, kjer bodo po oceni urada omogočili nastanitev okrog 100 osebam. Nadalje naj bi pripravljali še nastanitveni center v Gornji Radgoni. 

Precej ljudi je nameščenih tudi v Velenju, vendar je za zdaj nastanitvena kapaciteta namenjena le prehodnim gostom, ki na poti v druge države potrebujejo počitek.

Javni poziv

V kolikor se stanje v Ukrajini ne bo umirilo, je pričakovati porast števila prosilcev za začasno bivališče s statusom begunca. Nekaj jih bo zagotovo znova našlo mesto pod soncem pri zasebnikih, nemara sorodnikih, prijateljih.

Po polni zasedenosti teh kapacitet se načrtuje sklepanje dogovorov za nezasedena stanovanja stanovanjskih skladov, z dijaškimi in študentskimi domovi, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter drugimi primernimi objekti v državni lasti. Ko bodo zasedene vse primerne in proste kapacitete v državni lasti, bo urad začel z nastanjevanjem v kapacitetah, ki jih je pridobil na podlagi javnega poziva.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je javni poziv, s katerim je želel pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine, objavil v začetku marca.

Na javni poziv se je po navedbah STA do roka odzvalo 153 pravnih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, skupaj pa lahko ponudijo namestitev za okoli 600 beguncev iz Ukrajine.

V pozivu je bilo zapisano, da morajo nastanitveni objekti obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice pa so lahko skupne. Na javni poziv se je po navedbah STA do roka odzvalo 153 pravnih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, skupaj pa lahko ponudijo namestitev za okoli 600 beguncev iz Ukrajine.

Gre za hotele, hostle in apartmaje, namestitve pa so ponudili po celi Sloveniji. Na urad smo se obrnili tudi z vprašanjem, koliko teh ponudnikov je ponudbo oddalo za nepremičnine na SVdelu Slovenije in koliko jih je bilo na razpisu uspešnih, vendar njihov odgovor še čakamo.

Integracija intenzivno poteka

Tudi na Štajerskem je za begunce, predvsem otroke, dobro poskrbljeno, integracija pa poteka uspešno. Da je prehod v “normalnost” lažji, je na mnogih področjih poskrbela država. Z integracijo v šole in šolski proces, z možnostjo vstopa na trg dela, možnostjo brezplačnega nadaljevanja študija in nenazadnje z žepnino tistim, ki so brez prejemkov.

V skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb, osebam z začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenem centru in so brez dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, urad dodeli žepnino. Višina mesečne žepnine znaša 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka in je mesečno izplačana.

Tudi tisti, ki so nastanjeni pri zasebnikih, so po podatkih Urada za oskrbo in integracijo upravičeni do denarne pomoči. Postopek za dodelitev denarne pomoči za zasebno nastanitev se začne na zahtevo osebe z začasno zaščito in se vloži pri uradu na obrazcu. Višina denarne pomoči za zasebno nastanitev se osebam z začasno zaščito, ki nimajo dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, določi v odstotku osnovnega zneska minimalnega dohodka.