Urad Vlade republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov skrbi za primerno namestitev oseb z začasno zaščito. Kapacitete, v katere jih namešča, povečuje v skladu s številom prihodov prebežnikov iz Ukrajine. Sprejem oseb izvaja v nastanitvenem centru v Logatcu, od tam pa jih nastanjuje v trenutno proste kapacitete nastanitvenih centrov. Ko je določena namestitvena kapaciteta polno zasedena, prične uporabljati naslednji nastanitveni center.

Kot je zapisano na spletni strani vlade, so do začasne zaščite upravičene naslednje kategorije oseb, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022:

  • državljani Ukrajine,
  • osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite,
  • družinski člani oseb iz prve in druge alineje tega odstavka,
  • osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.

Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima poleg pravice do začasnega prebivanja v RS tudi pravico do nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev, brezplačne pravne pomoči, zdravstvenega varstva,izobraževanja in dela, denarne pomoči ali žepnine, združevanja družine, obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO.

Ko bodo kapacitete polne, se bodo začeli dogovori o dodanih namestitvenih možnostih

Trenutno urad nastanjuje v nastanitveni center na Debelem rtiču, v nadaljevanju pa bo uporabil tudi kapacitete v Jelšanah, Gornji Radgoni ter Velenju. Sicer je nastanitvena kapaciteta v Velenju trenutno namenjena le osebam, ki so na poti v druge države in v Sloveniji potrebujejo le prostor za počitek. Kot so nas pojasnili na uradu, po polni zasedenosti teh kapacitet načrtujejo sklepanje dogovorov za nezasedena stanovanja stanovanjskih skladov, z dijaškimi in študentskimi domovi, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter drugimi primernimi objekti v državni lasti.

V nastanitvenem centru na Debelem Rtiču je nastanjenih 47 oseb, v nastanitvenem centru v Logatcu pa 289 oseb. Podatek, koliko jih je trenutno nastanjenih pri sorodnikih, znancih in prijateljih, pa ima Policija. “Pomagalo se bo vsem, ki bodo pomoč potrebovali,” so zagotovili na uradu ter v nadaljevanju pojasnili, da se za osebe, ki so nastanjene na Debelem rtiču, ne bo nič spremenilo, tudi ko se bo začela turistična sezona.

“Ko bodo zasedene vse primerne in proste kapacitete v državni lasti, bo urad začel z nastanjevanjem v kapacitetah, ki jih je pridobil na podlagi javnega poziva.”

“Veliko prebežnikov iz Ukrajine si je namestitev poiskalo pri znancih ali sorodnikih. V tem primeru postopek za pridobitev začasne zaščite in prijavo prebivališča opravijo na najbližji policijski postaji ali upravni enoti,” so še pojasnili. Osebe z začasno zaščito, ki bivajo na zasebnih naslovih, so upravičene tudi do denarnega nadomestila za stroške nastanitve.

Denarna pomoč ob nastanitvi na zasebnih naslovih

Osebe z začasno zaščito, ki bivajo na zasebnih naslovih, so upravičene tudi do denarnega nadomestila za stroške nastanitve, če so brez lastnih sredstev za preživljanje oziroma v Sloveniji nimajo zavezancev, ki so jih dolžni preživljati.

“Denarna pomoč za nastanitev na zasebnem naslovu je pravica, ki jo pridobi oseba s statusom začasne zaščite v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb.”

V primeru izpolnjenih pogojev Urad za oskrbo in integracijo migrantov izda odločbo, s katero se denarna pomoč za zasebno nastanitev dodeli z dnem vložitve zahtevka za obdobje treh mesecev oziroma za čas trajanja najemne pogodbe oziroma dogovora o uporabi nepremičnine, če je ta krajši od treh mesecev. Denarno pomoč za zasebno nastanitev izplačuje urad mesečno.

Vse okoliščine oziroma spremembe, ki vplivajo na dodelitev in izplačilo denarne pomoči, morajo upravičenci na predpisanemu obrazcu sporočiti v osmih dneh od dneva, ko so nastale oziroma so zanje izvedeli.