Glede informacijske rešitve, o kateri je bilo govora pred kratkim, smo povprašali ministrstvo. Že nekaj časa so imeli težave pri odločanju na centrih za socialno delo, kako pa se je problematika rešila, so nam odgovorili, da ”v zvezi s tem vam sporočamo, da ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spremlja težave pri odločanju na centrih za socialno delo in se odziva glede na razmere. Naš ključni cilj pri razreševanju nastalih težav je, da prejemnice in prejemniki transferjev težav z informacijskih sistemom ne bi občutili. Glede na ukrepe, ki smo jih že sprejeli in jih še pripravljamo, ocenjujemo, da bodo pravice pravočasno priznane vsem vlagateljem.” 

”Kljub občasnim tehničnim težavam, je število izdanih odločb na dan primerljivo z dnevi, ko informacijski sistem deluje nemoteno. Na primer od 3.2. do 5.2. je bilo iz ISCSD2 v povprečju na dan izdanih 3000 odločb, kar ne odstopa od povprečja izdanih odločb na delovni dan. Ne glede na navedeno je ministrstvo v mesecu februarju in marcu podaljšalo obdobja za odločanja o pravicah iz javnih sredstev in starševskega varstva, s čimer se zagotavlja, da bodo vloge pravočasno obdelane.”

Izplačila socialnih transferjev izvedena v skladu s predvidenim terminskim planom

Zagotovili so, da informacijski sistem deluje normalno. ”Kljub občasnim tehničnim težavam, je število izdanih odločb na dan primerljivo z dnevi, ko informacijski sistem deluje nemoteno. Na primer od 3.2. do 5.2. je bilo iz ISCSD2 v povprečju na dan izdanih 3000 odločb, kar ne odstopa od povprečja izdanih odločb na delovni dan. Ne glede na navedeno je ministrstvo v mesecu februarju in marcu podaljšalo obdobja za odločanja o pravicah iz javnih sredstev in starševskega varstva, s čimer se zagotavlja, da bodo vloge pravočasno obdelane.Kar pa je ključno, občasne tehnične težave, ki se pojavljajo na zunanjih virih ne vplivajo na izplačila socialnih transferjev, ki bodo izvedena v skladu s predvidenim terminskim planom.”

Sistem Krpan

Dodatno so pojasnili, da ko govorijo o IS CSD sistemu, je treba ločiti IS CSD v ožjem smislu in t.i. poslovnim okoljem IS CSD. ”IS CSD v ožjem smislu predstavlja sistem v katerem strokovni delavci CSD odločajo. Ta sistem je v pristojnosti ministrstva in ves čas deluje nemoteno. IS CSD skupaj z e pladnjem in viri, od katerih pridobivamo podatke ter  dokumentnim sistemom Krpan tvori t.i. poslovno okolje IS CSD. Delovanje e pladnja in Krpana je v pristojnosti Ministrstva za javno upravo (MJU), delovanje virov pa v pristojnosti njenega upravljavca (kot denimo FURS, ZZZS, ZPIZ, in drugih).

”Ker je navedeni sistem informacijsko povezan, se motnje v posameznem delu celotnega sistema pri strokovnih delavcih na CSD kažejo kot motnje delovanja IS CSD, kljub temu, da sam sistem IS CSD deluje nemoteno. Ministrstvo je na težave opozorilo pristojni MJU in FURS, s ciljem,  da bi se motnje čim prej odpravile.”

Ker je navedeni sistem informacijsko povezan, se motnje v posameznem delu celotnega sistema pri strokovnih delavcih na CSD kažejo kot motnje delovanja IS CSD, kljub temu, da sam sistem IS CSD deluje nemoteno. Ministrstvo je na težave opozorilo pristojni MJU in FURS, s ciljem,  da bi se motnje čim prej odpravile. Komunikacija med resorji poteka in vsi deležniki se trudimo težave odpravljati.”

Na MDDSZ so pripravili  informacijsko rešitev, na podlagi katere nedelovanje ali moteno delovanje virov, iz katerih pridobivamo podatke, potrebne za odločanje, ne bo več neposredno vplivalo na delo strokovnih delavcev. O navedeni rešitvi so že seznanili direktorje CSD.

Kaj je ISCSD in kaj ISCSD2?

V dodatno pojasnilo je ministrstvo podalo še pomen uporabe kratic ISCSD in ISCSD2, ki se večkrat napačno uporabljata oz. zamenjujeta, zato pojasnjujejo kaj je informacijski sistem centrov za socialno delo (IS CSD).
”MDDSZ je za potrebe izvajanja svoje zakonodaje, javnih pooblastil centrov za socialno delo (CSD) ter zagotavljanja izplačevanja socialnih in drugih transferjev vzpostavilo IS CSD. IS CSD sestavljata aplikaciji ISCSD in ISCSD2:

– ISCSD je aplikacija, ki je v uporabi od leta 2000 in pretežno pokriva področje zakonodaje starševskega varstva in družinskih prejemkov ter štipendij.
– ISCSD2 je osnovno orodje (aplikacija) pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev s področja socialnovarstvenih prejemkov, družinskih prejemkov in štipendiranja, njegovo brezhibno delovanje pa predpogoj za odločanje o teh pravicah (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, državna štipendija ter pripadajoča plačila in subvencije).’

Od uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v letu 2012 je bil zakon v povezavi z drugimi zakoni, ki vsebinsko urejajo pravice iz javnih sredstev, večkrat spremenjen, vsaka sprememba pa zahteva zahtevne nadgradnje informacijskega sistema.