Občina Kidričevo namerava urediti, dograditi oziroma razširiti obstoječo industrijsko cono Kidričevo. Kmalu bo na voljo dobrih 29 hektarjev novih obrtnih površin. Načrtovana kidričevska obvoznica bo industrijsko cono delila na vzhodni in zahodni del.

Začetek projekta se predvideva konec tega leta, zaključek pa konec leta 2022.

Območje razširitve cone je locirano med naseljem Strnišče na severu, industrijsko cono na vzhodu, kmetijskimi zemljšči na jugu in haldo na zahodu. Izbrana lokacija torej pomeni širitev obstoječe industrijske cone proti zahodu, na območje, kjer v neposredni bližini ni obstoječe poselitve, proti odlagališču rdečega blata in pepela. Gre za degradirano območje, ki ni primerno za poselitev, so poudarili na Občini Kidričevo.

Naložba je vredna 4,7 milijona evrov

Na kidričevski občini so razložili: “Projekt predstavja nadaljnji razvoj industrijske cone s pridobitvijo novih investitorjev, kakor tudi širitev proizvodnje in storitev obstoječih podjetij, dostopnost tovornih in osebnih vozil. Komunalna, energetska in telekomunikacijska neopremljenost za vse bodoče investitorje predstavlja veliko finančno in časovno oviro.”

Investicija bo stala 4.747.113 evrov z DDV. Občina Kidričevo pričakuje 2.074.048 evrov evropskih sredstev in 691.349 evrov sredstev državnega proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Poudarili so še: “Gre za pomemben regijski projekt ureditve oziroma razširitve industrijske cone s komponento nove obvoznice Kidričevo in vključitev reševanj problematike mikro, malih in srednje velikih podjetij in prometne problematike nasploh.” 

Zaradi prenizkega podvoza prometni kaos

V kidričevsko industrijsko cono se vsakodnevno na delo odpravlja več kot 2.000 ljudi. Zaradi prenizkega podvoza državne ceste, ki križa železniško progo v naselju Kidričevo, poteka promet za tovorna vozila skozi naselje Zgornja Hajdina. Tovorna vozila v industrijsko cono Kidričevo vstopajo samo po državni regionalni cesti Apaški Križ-Kidričevo v smeri Kidričevo, kjer pa ni voznega pasu za odcep v levo na glavni vhod v Talum.

“Tovorna vozila, ki čakajo na vstop v industrijsko cono, tako povzročajo vsakodnevni kaos v cestnem prometu, ovirajo pretočnost prometa, zmanjšujejo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično pa povečujejo število prometnih nesreč ob vhodu v industrijsko cono,” so povedali na Občini Kidričevo.

Po podatkih kidričevske občine ob delovnih dneh na območje industrijske cone Kidričevo vstopi na dan povprečno 106 tovornih vozil. Skupno dnevno število vseh osebnih, kombiniranih in tovornih vozil, ki vstopijo v cono, je 308. Skupno povprečno število vseh vozil v coni pa dnevno naraste tudi do 1.500.

Po podatkih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je bil v letu 2016 na cesti Apaški Križ-Kidričevo zabeležen povprečni letni dnevni promet 5.784 motornih vozil.

Parcelelacijo bodo naredili po potrebah investitorjev

V vzhodnem delu cone bodo zgradili vhodni objekt oziroma nadstrešnico za potrebe varnostnega protokola novih in obstoječih podjetij v coni. Izgradili bodo še krožišče, območje za merjenje radioaktivnosti, novo cesto od krožišča do obstoječe ceste znotraj cone, parkirišča za tovornjake in dostopne ceste.

Parcelacijo v razširjeni coni bodo naredili po potrebah potencialnih investitorjev. Vse parcele bodo opremljene s priključki za elektriko, fekalno kanalizacijo, meteorne vode na lovilec olj, strešne vode, vodovod in telekomunikacije.

Zahodni del operacije zajema izgradnjo komunalne infrastrukture: ureditev ceste, ki poteka po južni strani zahodnega dela operacije in se prek zahodne obvoznice naveže z vzhodnim delom cone, kanalizacijo, vodovodno omrežje, elektro priključke, komunikacijske priključke in cestno LED razsvetljavo.

Novi parkirišči, kolesarnica in železniški prehod

Glede na predvideno traso nove obvoznice Kidričevo je predvidena nova vpadnica v cono Kidričevo. Začela se bo z novim krožiščem in tremi odcepi iz njega. Prvi odcep bo namenjen umiku tovornega prometa na urejeno parkirišče z varnostnimi zapornicami, video nadzornim sistemom in merilcem radioaktivnosti. Ob tem parkirišču je predviden tudi manjši objekt s sanitarijami, namenjen voznikom za krajši počitek.

Predviden je zavarovan železniški prehod z zapornicami čez dva industrijska železniška tira Taluma. Posebej je prehod varovan tudi za kolesarsko in pešpot, ki poteka vzdolž te ceste.

Drugi odcep krožišča, tudi varovan z zapornicami, bo namenjen hitrejšemu pretoku vozil, ki vsakodnevno prehajajo kontrolno točko. Tretji odcep bo namenjen za parkiranje vozil vseh zaposlenih. Planiranih je tudi nekaj e-parkirišč za počasno in hitro polnjenje vozil. Ob parkirišču za zaposlene bodo zgradili tudi kolesarnico. Ob obeh parkiriščih bodo uredili lovilce olj, ponikovalnice meteornih vod in zeleno zasaditev.

Vstop tovornih vozil v industrijsko cono Kidričevo bo kmalu dodatno nadzorovan. Vsa vozila bodo vstopala le z identifikatorjem (na primer RFID oddajnikom), na katerega bodo na kontrolnih točkah beležili dogodke.