Pod okriljem Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) s sedežem v Kreativnem parku Drava (KPD) deluje tudi lokalna akcijska skupina TOTI LAS. Gre za javno-zasebno pogodbeno partnerstvo z odprtim članstvom, kateremu se lahko pridružijo javne institucije (občine, šole, javni zavodi …), gospodarstvo (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, dopolnilne dejavnosti na kmetijah …) ter zasebni sektor (društva, posamezniki, vključno s fizičnimi osebami). Vsak LAS ima svoje lokalno območje, na katerem deluje, TOTI LAS pa pokriva območje Mestne občine Maribor in Občine Kungota.

Enajst projektov prejelo evropska sredstva

Doslej so v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS izvedli tri javne pozive, sofinanciranje projektov pa je bilo zagotovljeno iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na pozive se je skupaj prijavilo 21 projektov, med katerimi je bilo 11 projektov potrjenih in so prejeli evropska sredstva.

Skozi projekte so upravičenci med drugim povečali število novih programov za zdrav življenjski slog in preživljanje prostega časa v naravnem okolju, vzpostavili informacijsko infrastrukturo na doživljajski kmetiji, povečali neposredno prodajo zelenjave na kmetijah v občinah Maribor in Kungota, vzpostavili trajnostni sadovnjak po permakulturnih načelih, postavili doživljajski gibalni poligon, oblikovali mreže lokalnih ponudnikov medu v občini Maribor in Kungota, vzpostavili sonaravno turistično mikrodestinacijo Welbeing Resort Rošpoh, ozaveščali o pomenu biotske raznovrstnosti ter tako dvignili družbeno odgovorno zavest do narave in okolja in v komplementarne programe ukvarjanja z živalmi in jahalnega športa vključevali ranljive skupine, v Občini Kungota pa uredili učni vrt, fitnes in kolopark.

LAS mora biti organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na izbranem območju, čemur so v Podravski regiji uspešno sledili in s pomočjo sredstev, ki so bila na voljo, urejali pretežno primestna območja Maribora in Občino Kungota.

Novi projekti kmalu tudi v Kungoti in na Pohorju

Občina Kungota je v okviru drugega javnega poziva pričela s projektom ureditve Vaškega trga, kjer bodo na voljo prodajne hišice in stojnice. Projekt bo dodatno obogatil turistično ponudbo v občini in vzpodbudil povezovanje ter mreženje med lokalnimi ponudniki. Nadgradila se bo mreža storitev za povezovanje društev, fizičnih oseb in že obstoječih manjših podjetij. Vaški trg bo ponujal tudi prostor za prireditve v občini ter dejavnosti, v okviru katerih se bodo prepletale medsebojne vezi vseh generacij.

Mestna občina Maribor je bila uspešna na tretjem pozivu, v okviru katerega je prijavila projekt Doživetja Bolfenk, s katerim bo razvijala vsebine in doživetja ob vznožju in na vrhu Mariborskega Pohorja, med drugim projekt zajema tudi postavitev urbane opreme na območju Bolfenk-Bellevue (klopi, interpretativne table, Alpinetum, hotel za žuželke, energetska točka, foto točka ter nova igrala) ter na razgledišču Nad Lukejem (foto točka, klop in interpretativna tabla). 

V kratkem bo občankam in občanom Maribora na voljo tudi spletna anketa, v kateri bodo lahko izrazili svoje potrebe in želje po vsebinah, ki jih želijo na Mariborskem Pohorju. O dostopnosti ankete vas bomo obvestili pravočasno.