Ob številnih zanimivih programih in sodobnih pristopih, ki se jih, pospremljeni z obilico aktivnosti, poslužujejo na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, vsemu temu v šolskem letu 2024/25 dodajajo še eno novost … Slednjo nam v zanimivem pogovoru razkrije ravnateljica SEŠG Maribor mag. Andreja Zver Dobaj.

Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor izvajate program ekonomska gimnazija, torej program strokovne gimnazije. Kaj je strokovna gimnazija?

Strokovne gimnazije so gimnazije, ki imajo iste cilje kot splošne gimnazije, dijakom pa omogočajo, da krepijo svoja močna področja na specifičnih področjih (umetnost, tehnika, ekonomija in podjetništvo). Dijaki strokovnih gimnazij izobraževanje zaključijo z isto maturo kot dijaki splošnih gimnazij in imajo ista izhodišča – študirajo lahko na vseh univerzitetnih študijih.

V Mariboru se lahko dijaki vpišejo v tri vrste strokovnih gimnazij: umetniško gimnazijo (glasbena in plesna smer), tehniško gimnazijo in ekonomsko gimnazijo. V šolskem letu 2023/24 je v strokovne gimnazije v Mariboru vpisanih približno 625 dijakov.

Nam lahko poveste kaj več o programu ekonomska gimnazija?

Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor že 25 let izvajamo progam EKONOMSKA GIMNAZIJA in v tem šolskem letu prvič tudi program EKONOMSKA GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK.

Ob splošno izobraževalnih predmetih imajo naši dijaki vsa štiri leta še ekonomijo, tri leta podjetništvo, v tretjem in četrtem letniku pa obvezne izbirne predmete s področja poslovanja (3 ure tedensko v tretjem letniku in 1 uro tedensko v četrtem letniku).

Obvezni izbirni predmet POSLOVANJE krepi znanje dijakov predvsem na področju informatike. 2 uri tedensko se izpopolnjujejo na področjih poslovno odločanje, reševanje problemov s programiranjem, ustvarjanje digitalnih vsebin in razvoj računalniških aplikacij in iger. V tekočem šolskem letu izvajamo glede na interes dijakov poslovno odločanje in ustvarjanje digitalnih vsebin. Eno uro tedensko pa dijaki izbirajo med naslednjimi moduli: trženje in prodaja, finance, mednarodno poslovanje, računovodstvo. Glede na izbiro dijakov v tem šolskem letu izvajamo modula finance in računovodstvo, za katerega je med našimi dijaki izredno velik interes. Obvezna izbirna predmeta, ki sta tudi na voljo, sta še ekonomska zgodovina in ekonomska geografija. Osebno podpiram sistem, v katerem imajo dijaki vsaj nekaj izbirnosti, in to program ekonomske gimnazije pri obveznih izbirnih predmetih omogoča.

Dijaki, ki se bodo v program ekonomske gimnazije vpisali v šolskem letu 2024/25, bodo pri obveznih izbirnih predmetih lahko izbirali celo med dvema smerema: med že omenjenim POSLOVANJEM, in novostjo, obveznim izbirnim predmetom SODOBNI TURIZEM. Pri tem bodo dijaki krepili svoje znanje v modulih osnove turizma in turistične destinacije Slovenije, izbirali pa bodo še med moduli gastronomski turizem, wellness turizem, inovacije v turizmu in komunikacija v turizmu in e-turizem.

Poudarjate izbirnost, zakaj je to pomembno?

Izbirnost v šoli je izjemno pomembna. Izbirnost lahko vključuje izbor predmetov, tem, projektov, morda celo načinov ocenjevanja. Izbirnost pripomore predvsem k motivaciji za učenje, k večji radovednosti, vnemi za delo, trajnosti znanja in boljšim rezultatom. Prav tako je izbirnost pomemben del individualizacije pouka. Vsak posameznik ima lastne interese in močna področja, ki jih je nujno krepiti, prav tako pa ima vsak od nas edinstveni učni slog, potrebe in preference. Izbirnost pripomore tudi na področju krepitve samostojnosti in odgovornosti posameznika. Ko imamo možnost izbire, se učimo sprejemati odločitve in prevzemati odgovornost za svoje učenje. Izbirnost pomembno razvija tudi kritično mišljenje, saj dijaki o svojih izbirah razmislijo, analizirajo prednosti in slabosti in ocenjujejo, kako bodo izbrane možnosti vplivale na njihovo življenje, znanje, rezultate. V slovenskem šolskem sistemu je potrebno krepiti izbirnost in program strokovne gimnazije to vsaj delno omogoča pri obveznih izbirnih predmetih, pa seveda tudi pri dveh izbirnih predmetih na splošni maturi.

Katere predmete vaši dijaki najpogosteje izbirajo na maturi?

Izbira predmetov na maturi variira iz leta v leto. V tem šolskem letu je največ dijakov izbralo naslednje izbirne maturitetne predmete: psihologijo, ekonomijo, geografijo, kemijo in drugi tuji jezik. Na maturi je pri nas sicer možno izbrati še zgodovino in sociologijo.

[[image_1_article_62267]]

Dijaki 4. c v šolskem letu 2022/23 so se posvetili mednarodnemu SEED projektu, v katerega so bili vključeni. Darjan Lorenčič, učitelj zgodovine na SEŠG v šolskem letu 2022/23, je predstavil vsebine kreativnega turizma v Hostlu Pekarna, ki jih je tudi sam soustvarjal. Katja Emeršič, učiteljica strokovnih predmetov na SEŠG, je dijakom predstavila zakonitosti tovrstnega turizma. Trajnostno, vključujoče, aktivno, atraktivno, z doživetji podkrepljeno, nišno, lokalno, povezovalno, personalizirano, je IN v turizmu. Naši dijaki so iskali nove ideje za sodobno usmeritev lokalnega turizma in v sodelovanju z društvom Rajzefiber reševali izziva: "Kako še bolj vključiti mlade v delovanje TD v lokalnem okolju in kako digitalizirati poslovanje na tem področju. " Mentorici projekta Jolanda Lep in Katja Emeršič

Ne pa tudi fizike in filozofije?

Na naši šoli imajo dijaki dva obvezna strokovna predmeta – to sta ekonomija in podjetništvo. Da ne bi bili bolj obremenjeni od dijakov splošnih gimnazij, naši dijaki nimajo dveh predmetov – to sta fizika in filozofija. Ker teh dveh dijakov ni v predmetniku, ju tudi ne izvajamo na maturi.

Kaj pa najpogostejša izbira študija?

Naše dijake najdemo na vseh univerzitetnih študijskih programih in v vseh poklicnih sferah. Največ jih seveda študira ekonomijo, logistiko, turizem, veliko pa se jih odloča za študijske programe na filozofski fakulteti, izbirajo tudi pedagoške programe. Med našimi nekdanjimi dijaki je veliko učiteljev, novinarjev, tudi pravo je študijska smer, ki jo naši dijaki radi izberejo. Nekateri izbirajo tudi naravoslovne študije, pogosta izbira so še fizioterapija, športno treniranje in kineziologija, saj imamo na šoli veliko športnikov, te pa omenjena študijska programa še posebej privlačita.

V čem je pomembna značilnost programa ekonomska gimnazija – športni oddelek?

V športni oddelek se lahko vpišejo samo učenci, ki izpolnjujejo posebne vpisne pogoje – biti morajo registrirani športniki oz. športnice. Pri prijavi na vpis morajo predložiti potrdilo nacionalne panožne zveze, podatke o doseženih športnih rezultatih v zadnjih dveh letih in izjavo trenerja, da bo sodeloval s šolo. Prav tako morajo priložiti zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje učenca športnika. Dijaki v športnem oddelku imajo po predmetniku namreč več ur športne vzgoje, ki je namenjena predvsem komplementarnemu trenažnemu procesu.

Program ekonomska gimnazija – športni oddelek se razen števila ur športne vzgoje ne razlikuje pomembno od programa ekonomska gimnazija, le posamezne ure so drugače razporejene skozi štiri leta. Je pa v oddelku manj dijakov – normativ za oblikovanje oddelka je 18, v obvezne izbirne vsebine vnašamo teme, kot so prehrana športnika, športna psihologija, doping v športu, športni management. Vse to so teme, ki so pri izobrazbi dijaka športnika pomembna dodana vrednost. Dijaka športnika ob razredniku spremljata še športni in pedagoški koordinator.

Na vaši šoli imate z delom s športniki sicer dolgoletne izkušnje.

Res je. Na šoli že vrsto let z dijaki športniki delamo skladno z njihovimi potrebami po krepitvi obeh karier, tako športne kot akademske. Dijakom športnikom prilagajamo učenje in ocenjevanje znanja, imamo nekaj dijakov športnikov, ki živijo in trenirajo v tujini in se šolajo na daljavo. Športnike sicer vpisujemo v oba programa, tako v program ekonomska gimnazija kot v program ekonomski tehnik. Trenutno je na šoli 148 dijakov in dijakinj s statusom športnika, kar predstavlja dobro četrtino vseh vpisanih dijakov.

Omenili ste že novost v programu ekonomska gimnazija v prihajajočem šolskem letu – to je obvezni izbirni predmet sodobni turizem. Turizem na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor?

Turizem igra v ekonomiji pomembno vlogo in je v Sloveniji gospodarski sektor, ki prispeva k bruto domačemu proizvodu, ustvarjanju delovnih mest in vpliva na regionalni razvoj. Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor tematiko turizma intenzivno razvijamo v obeh programih, tako v programu ekonomska gimnazija kot v programu ekonomski tehnik.

Naša dijaška in učna podjetja, ki so posebnost in dodana vrednost šole, so že vrsto let dejavna tudi na področju turizma, predvsem trajnostnega turizma, kreativnega turizma, turističnega trženja, kulturnega in zgodovinskega turizma. Prav v lanskem šolskem letu so se naša učna podjetja izkazala prav na področju turizma in na 17. mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju žela lepe uspehe. Letos bodo svojo zgodbo predstavljali na mednarodnem sejmu učnih podjetij v Bruslju. Tam ne bodo predstavljali le šole, ampak tudi Maribor in Slovenijo.

[[image_2_article_62267]]

Tematiko trajnostnega turizma pomembno razvijamo tudi v okviru Erasmusovih projektov, ki jih na šoli izvajamo že vrsto let. Vsak naš dijak ima v štirih letih vsaj enkrat možnost sodelovanja v mednarodni kulturni izmenjavi. Tako so naši dijaki v zadnjih dveh šolskih letih turistično zgodbo v okviru Erasmusovih projektov razvijali v Barceloni in na Dunaju.

Našim dijakom tudi s sodelovanjem z različnimi turističnimi organizacijami nudimo razumevanje globalnih trendov, izzivov in priložnosti v turistični industriji. Ena od prednostnih nalog naše šole pa je tudi razvijanje komunikacijskih veščin, ki so prav v turistični panogi ključne za uspeh. Če učence zanima delo v turizmu, je Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor zagotovo dobra izbira in kvalitetna odskočna deska.

Če za konec strnemo – zakaj bi nekomu priporočali vpis v ekonomsko gimnazijo na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor?

Ekonomska gimnazija gimnazijcem ob splošnem izobraževanju nudi priložnost za usvajanje dodatnih uporabnih znanj in veščin – za krepitev podjetnosti, finančne pismenosti, digitalnih spretnosti, komunikacijskih veščin. Dijaki, ki zaključijo ekonomsko gimnazijo, lahko študirajo na vseh univerzitetnih študijih, imajo ista izhodišča kot njihovi vrstniki v splošnih gimnazijah, hkrati pa dodatna uporabna znanja in veščine, ki jih nesejo s sabo v poslovno in zasebno življenje. Sicer pa na naši šoli verjamemo v celostni razvoj posameznika in našim dijakom ob pouku nudimo bogato paleto obšolskih dejavnosti in projektov. Verjamemo, da je učenje naša supermoč, kvalitetni medosebni odnosi pa ključ do optimalne rasti vsakega, ki je vključen v življenje in delo na šoli