V avli Vlada Tuška, v cerkvenjaškem kulturnem domu, je bila v sredo, 13. aprila, 21. redna seja občinskega sveta. Svetniki so naprej prisluhnili poročilu nadzornega odbora, ki je pregledal zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2021, ki so ga v nadaljevanju tudi potrdili. V nadaljevanju so se seznanili še z varnostno situacijo na območju občine v lanskem letu in se seznanili s poročilom o delu Skupne občinske uprave Maribor za Občino Cerkvenjak za leto 2021. V Cerkvenjaku so sicer s skupno občinsko upravo zadovoljni. “Sami v skupni občinski upravi sodelujemo pri Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, inšpekcijskih službah, notranjerevizijski službi in občinskem urbanistu,” je pojasnil župan Marjan Žmavc.

Iz županovega poročila med drugim izhaja, da je višina sprejetega proračuna za koledarsko in poslovno leto 2021 znašala 2.454.412 evrov na prihodkovni strani in 2.583.033 evrov na odhodkovni strani. Proračunska realizacija za lani je bila 2.452.764 evrov na prihodkovni strani, kar predstavlja 97 odstotkov, in 2.557.354 evrov na odhodkovni strani (91 odstotkov) glede na rebalans proračuna za že omenjeno leto.

Demografska slika v občini se je popravila

“V občini Cerkvenjak zagotavljamo našim občankam in občanom urejeno otroško varstvo, osnovnošolsko izobraževanje, zdravstveno oskrbo na primarni ravni, dostop do zdrave pitne vode, urejeno cestno in ostalo komunalno infrastrukturo, pogoje za aktivno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti, kulturne prireditve, požarno varnost, civilno zaščito, društveno udejstvovanje ter primerne pogoje za bivanje in življenje v naši občini. Dokaz temu je, da se je bistveno popravila demografska slika, glede na prejšnja leta, saj po trenutnih statističnih podatkih naša občina šteje 2176 prebivalcev in je še v porastu. Občina Cerkvenjak postaja tako zanimiva za mlade družine, ki so si pri nas ustvarile svoj dom. Posebno skrb pa namenjamo tudi starejšim občankam in občanom, ki potrebujejo pomoč na domu ali se vključujejo preko projekta Društva upokojencev Cerkvenjak – Starejši za starejše in projekta Prostofer Zavoda zlata mreža za brezplačne prevoze starejših do zdravnika, upravne enote in drugih nujnih opravkov,” lahko še preberemo v poročilu.

Lani so za investicije namenili skoraj milijon evrov

V letu 2021 so v občini Cerkvenjak kljub zahtevnim epidemičnim razmeram izvedli večino zastavljenih investicij, saj so za njih namenili skoraj 1 milijon evrov, kar je bil velik finančni zalogaj za občino. Ena največjih investicij je bila energetska sanacija objekta Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci, v okviru katere so zamenjali vsa okna in vrata, izvedli hidroizolacijo stavbe, naredili novo fasado, izolirali podstrešje ter uredili okolico šole. Celotna vrednost investicije je bila preko pol milijona evrov, od tega so 49 odstotkov nepovratnih sredstev pridobili na razpisu Ministrstva za infrastrukturo. Istočasno so tudi obnovili šolsko telovadnico, za katero so namenili 22.000 evrov. Poleg tega so v občini izvedli tudi nekaj modernizacij cest po naseljih, in sicer v Andrencih, Stanetincih, Čagoni, Ivanjskem Vrhu in Kadrencih v skupni dolžini preko 1,5 km.

Pristopili so tudi k reševanju problematike parkiranja v centru občine. V ta namen so odkupili zemljišče s hišo v neposredni bližini osnovne šole, kjer bodo uredili parkirišče in polnilnico za električne  avtomobile ter pripravili prostor za lokalno tržnico, saj imajo v občini več kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo. Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo so dokončali del obnove regionalne ceste Cerkvenjak – Vitomarci s pločniki in javno razsvetljavo, da bo bolj varna za voznike in pešce. Tudi pri obnovi lokalne ceste v Kadrencih proti športno rekreacijskemu centru so zgradili pločnik in javno razsvetljavo, da zavarujejo dnevne pohodnike in obiskovalce namenjene v ŠRC Cerkvenjak. V Poslovno obrtni coni v Brengovi so za režijski obrat zgradili dodatne garažne in skladiščne kapacitete ter nabavili nekaj strojne opreme in poltovorno vozilo Iveco. “Z zadovoljstvom ugotavljam, da so vse parcele v poslovno obrtni coni prodane in lastniki gradijo proizvodne hale, ki bodo omogočile nova delovna mesta v občini.” Za potrebe turistične promocije občine so prek projekta »Cerkvenjak na dotik« in v okviru razpisa LAS Ovtar Slovenske gorice na občinsko stavbo namestili interaktivno tablo z vsemi pomembnimi informacijami za turiste.

Na podlagi  koriščenja turističnih bonov so v lanskem letu ustvarili več kot pet tisoč nočitev

Ob tem župan še ugotavlja, da so cerkvenjaški gostinsko-turistični ponudniki v letu 2021 beležili zelo dober obisk na podlagi koriščenja turističnih bonov, in to preko 5000 nočitev. “Tudi v prihodnjih letih bomo spodbujali turistično ponudbo v naši občini, saj imamo naravne in druge danosti za razvoj različnih oblik turizma.” V jeseni 2021 je podjetje Telekom d.d. začelo izvajati izgradnjo optičnega omrežja v cerkvenjaški občini, ki je pomembno za hitrejši prenos informacij za gospodarstvo, javne ustanove, gospodinjstva, šolsko populacijo v času šolanja od doma, hitrejši internet na turističnih kmetijah in boljšo mobilno telefonijo. Do konca leta 2021 so na Občini zbirali pobude za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN), saj so velike potrebe po stavbnih zemljiščih za individualno in večstanovanjsko gradnjo, pa tudi za umeščanje javne in druge infrastrukture. Podpisali so tudi gradbeno pogodbo za izgradnjo kolesarskih poti in podelili koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti v naši občini.

Varnostna situacija v občini je dobra

Miroslav Glavendekić, načelnik Policijske postaje Lenart, je predstavil varnostno situacijo na območju občine. Kot izhaja iz poročila, nobeno področje posebej ne izstopa, še več, v lanskem letu so beležili celo upad obravnavanih kaznivih dejanj. Lani se na območju cerkvenjaške občine zgodilo 22 prometnih nesreč, največ na avtocesti in v naselju brez uličnega sistema. Nobena prometna nesreča se ni končala s smrtnim izidom.

Po velikonočnih praznikih bodo nadaljevali z gradnjo optičnega omrežja

Sicer pa občinski svetniki županu in predstavnikom občinske uprave zastavili tudi nekaj vprašanj. Eno izmed njih se je navezovalo na gradnjo optičnega omrežja v občini. “Telekom in GVO bosta po velikonočnih praznikih nadaljevala z gradnjo optike, Občina pa bo ob izgradnji cest in vodovoda v zemljo sočasno polagala kabelsko kanalizacijo za optično omrežje.”