Vzpostavljanje sistema vodenja kakovosti predstavlja izjemno pomembno področje tako na institucionalni kot tudi na nacionalni ravni, v slovenskem visokošolskem prostoru so samoevalvacije osnova za sprejemanje odločitev glede nadaljnjega razvoja visokošolske dejavnosti.

"Na UM imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti kot sestavni del načrtovanja sprememb ter razvijanja in posodabljanja tako univerze kot tudi njenih članic in drugih članic. Kljub doseženim uspehom se na UM zavedamo, da je zagotavljanje kakovosti na univerzi nujen proces, ki jo nenehno krepi in jo kot tako postavlja ob bok razvitim evropskim in svetovnim univerzam," so zapisali.

Soglašali s povišanjem števila vpisnih mest za tujce

Senatorke in senatorji so potrdili tudi končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije izbranih študijskih programov Fakultete za organizacijske vede, Medicinske fakultete ter Fakultete za naravoslovje in matematiko s pripadajočimi akcijskimi načrti korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje.

Soglašali so s predlaganim povišanjem števila vpisnih mest za tujce (državljane držav nečlanic EU) za vpis v prvi letnik magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2024/2025 za prvi prijavni rok. Fakultete so imele možnost, da lahko v primeru presežka števila prijavljenih kandidatov tujcev glede na razpisano število vpisnih mest, podajo predlog za povišanje števila razpisanih vpisnih mest, kar je storila ena fakulteta, in sicer Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na treh študijskih programih.

V nadaljevanju so senatorji sprejeli navodila, ki urejajo izvajanje izbirnosti na Univerzi v Mariboru, natančneje pravila, postopke in roke za izvajanje izbirnosti v okviru kreditnega sistema na vseh stopnjah študija. Prav tako se z navodili ureja vodenje evidenc študentov ter njihovih obveznosti, opravljenih na članicah UM ali na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini.

Sprejeli tudi Pravilnik o priznavanju izobraževanja

Sprejeli so tudi Pravilnik o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Mariboru, katerega uveljavitev je bila potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in zaradi novosti na področju postopkov priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja, ki so posledica strategije internacionalizacije na Univerzi v Mariboru.

Senat je podprl pobudo Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za uvrstitev področja Logistika kot samostojno področje v International Standard Classification of Education ISCED ter v Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) na prvi klasifikacijski ravni. Fakulteta za logistiko namreč izvaja akreditirane študijske programe logistike, in sicer visokošolski strokovni program "Gospodarska in tehniška logistika", univerzitetni program "Logistika sistemov", magistrski program "Logistika sistemov" in doktorski program "Logistika sistemov". Logistika kot takšna pridobiva vedno večjo veljavo tudi v svetovnem merilu.

Senatorji so potrdili še spremembe študijskih programov in učnih enot v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Seznanili so se tudi s štirimi predlogi poletnih šol in jim podali soglasje. Ob koncu pa so še potrdili doktorske teme, podali predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter izvolili redna profesorja in znanstvena svetnika.