Na tem prometno zelo obremenjenem odseku namerava Dars preurediti odstavni pas v vozni pas, dela bi se lahko začela v letu 2025. Dars je širitev štajerske avtoceste načrtoval že v letu 2022, vendar je Agencija RS za okolje odločila, da je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Gre za izjemno obsežen projekt

Ustrezno vlogo je tako Dars na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vložil lani poleti. Na ministrstvu so zdaj vlogo odobrili. "Za nameravani poseg je bila izvedena presoja vplivov na okolje na zemljiščih, navedenih v izreku okoljevarstvenega soglasja, iz katere izhaja, da nameravani poseg nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje," piše v sporočilu ministrstva, objavljenem na vladnih spletnih straneh. Kot so lani poleti ob oddaji vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja pojasnili na Darsu, je obseg del, ki jih bo treba izvesti za vzpostavitev tretjega pasu, izjemno obsežen. Potekati bodo morala ob vzpostavitvi zapor in posledično delni omejitvi prometa, in sicer bo promet urejen po dveh začasnih zoženih pasovih v eno smer, so dodali. Da bi zagotovili maksimalno pretočnost prometa, so predvideli več faz izvedbe del, dela pa naj bi potekala predvidoma dve gradbeni sezoni.

Načrtov je veliko

Načrtovani so sicer celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra ter izvedba odstavnih niš. Posledično bodo lokalno širili nasip cestnega telesa. Pri premostitvenih objektih so predvidene ustrezne razširitve ter obnove poškodovanih delov. Celostno bodo rekonstruirali vzhodni del priključka Sneberje. Preuredili bodo sistem odvodnjavanja, cestno razsvetljavo, elektro in telekomunikacijske napeljave, kabelsko kanalizacijo, optično kabelsko omrežje, zaščito obstoječih prečkanj vodovoda, fekalno kanalizacijo in plinovod. Nadgradili bodo tudi spremenljivo prometno informacijsko signalizacijo in sistem klica v sili ter vzpostavili sistem za nadzor in vodenje prometa. Prilagodili in dogradili bodo aktivno protihrupno zaščito. Preuredili bodo prometno signalizacijo in opremo s povečanjem stopnje jasnosti vodenja ter povečanjem stopnje prometne varnosti, so nanizali v Darsu, piše STA.