Občinski svetniki v Jurovskem Dolu so se pretekli teden zbrali na 9. redni seji. Najprej so potrdili dokument identifikacije investiijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji - varovanje vodnih virov, s čimer je občina pristopila k izvedbi regijskega projekta oskrbe s pitno vodo, ki se bo izvajal do leta 2029. V nadaljevanju so se seznanili z varnostno situacijo na območju občine v letu 2023. Vodja Policijske postaje Lenart Boštjan Koltaj je razmere v primerjavi s širšo okolico ocenil kot ugodne, svetniki pa so opozorili zlasti na pojave velikih tatvin. Koltaj je zato pozval k čim večjemu sodelovanju občanov in njihovem obveščanju policijskih organov o vsem zaznanem v okolju. 

S poslovanjem občine v lanskem letu so zadovoljni 

Sledilo je spremanje zaključnega računa proračuna za lansko leto. Tudi tega so potrdili, iz podatkov pa je razvidno, da je bil proračun na strani prihodkov realiziran v višini 4.349.444 evrov, kar pomeni 101-odstotno realizacijo glede na načrtovane prihodke. Odhodki so bili v letu 2023 realizirani v višini 4.158.655 evrov, gre za 83-odstotno realizacijo glede na načrtovane odhodke. Po besedah župana Petra Škrleca so bili v največji meri (115-odstotno) realizirani  transferni prihodki, in sicer v višini skoraj 2.000.000 evrov. Več kot polovico sredstev predstavljajo prejeta sredstva EU in države za izgradnjo kolesarskih povezav. Proračunski odhodki so bili sicer v največji meri namenjeni za cestno in prometno infrastrukturo (2.214.000 evrov - 53 odstotkov), sledi izobraževanje v višini 608.382 evrov (15 odstotkov), nato lokalna samouprava in prostorsko planiranje.

Jurjev zlatnik tokrat Mariji Šauperl 

V nadaljevanju seje so nekoliko dopolnili sklep o načrtu ravnanja z občinskim nepremičnim premoženjem, podali soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnateljice tamkajšnje osnovne šole in ob koncu seje potrdili prejemnike občinskih priznanj ob skorajšnjem 18. občinskem prazniku občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 

Prejemnica najvišjega občinskega priznanja, Jurjevega zlatnika, je letos Marija Šauperl iz Jurovskega Dola. Jurjev srebrnik prejmeta Maksimiljan Krautič iz Zgornjega Partinja in Gregor Nudl iz Jurovskega Dola. In še prejemniki priznanj Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Dragica Bračko z Malne, Alen Breznik iz Jurovskega Dola, Radko Majcenič iz Zgornjega Partinja in Ivan Toplak iz Zgornjega Partinja. Priznanja bodo podeljena na osrednji proslavi ob občinskem prazniku 19. aprila.