V prostorih Občine Lenart je danes potekal svečan podpis pogodbe za izvedbo gradnje kolesarske povezave na območju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice: Jarenina-Lenart-Zgornja Senarska, trasa 13 Lenart-Jurovski Dol. Pogodbo sta imenu naročnika podpisala župana občin Lenart in Sveti Jurij v Slovenskih goricah mag. Janez Kramberger in Peter Škrlec ter predstavnik izvajalca, član uprave gradbenega podjetja Pomgrad d.d. Boris Sapač. Današnji podpis pomeni začetek izvedbe gradnje prvega (Lenart – Jurovski Dol) od petih sklopov kolesarskih poveza v okviru projekta »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska«.

Skupaj bo zgrajenih 5,26 kilometrov kolesarske povezave

Projekt obsega gradnjo površin za promet kolesarjev ob regionalni cesti na relaciji Jurovski Dol – Lenart in ob ali na lokalni zbirni cesti v naselju Lenart cesti (LZ št. 204101) z ureditvijo odvodnjavanja cestnih površin. Skupaj je predvidena izgradnja kolesarske povezave v dolžini 5,26 kilometrov. Začetek trase je v naselju Lenart na Jurovski cesti od križišča z Maistrovo, vezano na LZ 204101. Trasa poteka kot kolesarska steza ali kolesarski pas ob ali na lokalni zbirni cesti LZ št. 204101 ter kot kolesarska pot in delna souporaba regionalne ceste R3 749/4109. Dolžina kolesarske povezave po območju občine Lenart je 2.598 metrov.

FOTO: Anja Hadela

FOTO: Anja Hadela

Na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah predvidena izvedba kolesarske povezave v obliki kolesarske poti ali kolesarske steze ob regionalni cesti R3 749/4109 in delno kot souporaba te ceste. Dolžina tega odseka kolesarske povezave po območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je 2.662 metrov.  Na trasi je pred naseljem Jurovski Dol predvidena izgradnja novega premostitvenega objekta prek Globovnice ob regionalni cesti.

Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je povedal, da bodo iz centra Lenarta kolesarske poti do sosednjih občin speljane v sedem smeri. “Na ta način bomo zagotovili trajno mobilnost, kolesarske poti pa se bodo lahko uporabljale tudi v turistične namene.”

Peter Škrlec, župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, je dodal, da ima jurovska občina 90 kilometrov občinskih cest, skozi občino pa poteka tudi državna regionalna cesta. “Kolesarska povezava, za katero smo danes podpisali pogodbo, bo večinoma potekala ob državni cesti. Nas še čaka trasa 14, to je od Jurovskega Dola v smeri občine Pesnica. Za to traso je bilo izdano javno naročilo, izvajalec pa ni bil izbran zaradi cen, ki niso bile v okviru proračunskih sredstev oziroma sofinancerskih deležev. Mislim, da bo kolesarska povezava med Jurovskim Dolom in Lenartom lahko služila tudi za potrebe pešcev in mamic z vozički. Vedno pravim, da so bili občani, ko smo pred leti gradili vodovode in ostalo infrastrukturo, zelo veseli, zdaj pa nekateri še vedno skeptično gledajo na gradnjo kolesarskih povezav. Verjamem, da bodo tovrstni projekti čez nekaj let primerljivi s prej omenjenimi izgradnjami.”

Dela morajo biti končana do konca maja prihodnje leto

Izvajalec Pomgrad , ki je v projektu  glavni partner v skupni ponudbi s partnerjema Komunala Slovenske gorice d.o.o. in z GMW d.o.o., je bil izbran za izvedbo del kot najugodnejši ponudnik na osnovi izvedenega postopka javnega naročila. Pogodbena vrednost oddanih del je 1.173.952,18 evrov brez DDV oz. 1.432.221,66 evrov z DDV. Dela bodo na območju občine Lenart izvedena v vrednosti 415.58,36 evrov brez DDV (oz. 506.944,60 evrov z DDV) ter na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v vrednosti 758.423,82 evrov brez DDV (oz. 925.277,06 evrov z DDV). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za upravičene stroške gradnje, in sicer v predvideni vrednosti oddanih del brez DDV.

Rok za začetek gradnje je predvidoma 1. junij, dela morajo biti končana do 30. 5. 2023.

Kako je z gradnjo drugih odsekov?

Omenjeni odsek predstavlja začetek izvedbe širšega projekta kolesarske povezave Jarenina-Lenart-Zg. Senarska, ki se izvaja na območju občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Pesnica in Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Sestavljajo ga odseki tako državne kolesarske mreže kot tudi občinskih kolesarskih povezav.

Projekt je razdeljen na več povezav (tras) z oznakami:
• Povezava Šentilj – Jarenina -Jareninsko križišče Vosek (trasa 12);
• Povezava Lenart – Jurovski Dol (trasa 13);
• Povezava Jurovski Dol – Pernica jezero (trasa 14);
• Povezava Lormanje – Sp. Voličina (Trasa 18);
• Povezava Sv. Trojica (jezero) – Zg. Senarska vas (Trasa 19).

Za trase z oznakami 12, 14, 18 in 19 je javno naročilo za oddajo gradbenih del v teku, začetek del na teh odsekih je predviden za 15. 7. 2022 in zaključek do 31. 5. 2023.