Članica in člani občinskega sveta v Jurovskem Dolu so pred dnevi na 24. redni seji po daljši razpravi sprejeli ceno izvajanja gospodarske javne službe prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. Pripravljen elaborat o oblikovanju cene sta predstavila predstavnika podjetja AGJ d.o.o., direktor Goran Rebernik in Jasmina Trojner Kraner, ki sta pojasnila, da občina za omenjeno gospodarsko javno službo še nima sprejete cene, kar pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Občani bodo tako v naslednjem letu začeli z mesečnim plačevanjem odvoza grezničnih gošč na m3 dobavljene vode, za kar je določena cena v višini 0,3240 evrov/m3 brez DDV oz. za odvoz mulja iz male čistilne naprave po ceni 0,4200 evrov/m3 brez DDV, za kar jim bo v nadaljevanju na vsaka tri leta opravljen odvoz. Okrog 65 lastnikov malih čistilnih naprav, ki so zgrajene v občini, pa bodo mesečno plačevali dodatnih 2,638 evrov na mesec za potrebe izdelave prvih ali kontrolnih meritev ter oceno obratovanja za male čistilne naprave.

Z rebalansom so se načrtovani prihodki in odhodki povečali za dobrih 56 tisoč evrov

Župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec je svetnikom predložil v sprejem drugi rebalans proračuna za leto 2022. Na podlagi dosedanje realizacije in načrtovanih projektov so svetniki z rebalansom ponovno presojali načrtovane prihodke in odhodke proračuna za leto 2022. Tako so se z rebalansom povečali načrtovani prihodki in odhodki za 56.734 evrov. Med prihodki v rebalansu proračuna načrtujejo realizacijo prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb v višini 2.220 evrov. Povečujejo pa se tudi načrtovani prihodki od prodaje zemljišč, in sicer za 50.000 evrov. Med odhodki pa se z rebalansom povečujejo predvsem tekoči odhodki za 3,83 odstotkov, tekoči transferi za 1,33 odstotkov in investicijski odhodki za 0,46 odstotkov. Račun finančnih terjatev in naložb ostaja s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2022 nespremenjen. Prav tako ostaja s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2022 nespremenjen račun financiranja.

Svetniki so na seji potrdili predlagan rebalans proračuna. V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami občinskega proračuna za letošnje leto je občinski svet potrdil tudi predlagane spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij v Slov. goricah.

Prihodnje leto za investicije kar 65 odstotkov proračuna

Župan Škrlec je v nadaljevanju svetnikom predstavil predlog proračuna občine za leto 2023. Za leto 2023 so prihodki načrtovani v višini 4.037.495 evrov, odhodki pa v višini 5.007.435 evrov. Razlika med prihodki in odhodki ter načrtom odplačila glavnic najetih kreditov iz preteklih let bo pokrita s stanjem sredstev na računu konec leta.

Predlagan proračun je investicijsko naravnan, saj kar 65 odstotkov vseh načrtovanih odhodkov proračuna predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transferi. Največji del odhodkov predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo, kar je posledica projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in ureditev nujne komunalne infrastrukture v sklopu izvedbe kolesarskih povezav. V letu 2023 načrtujejo rekonstrukcijo ceste JP 705 581 Jurovski Dol – Malna – Zg. Gasteraj. Med večjimi investicijami, ki so načrtovane za prihodnje leto, je tudi ureditev komunalne infrastrukture za novo stanovanjsko naselje v centru Jurovskega Dola, t.i. območje JD-06. Sredstva za ta namen so v predlogu proračuna načrtovana v višini 306.000 evrov. V letih 2023-2024 se bo začela velika investicija – dozidava vrtca pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, katere ocenjena vrednost je 2.500.000 evrov. Poleg vseh investicij  občina načrtuje tudi 929.045 evrov tekočih odhodkov in 802.752 evrov tekočih transferjev.

Občinski svet je predlog proračuna za leto 2023 v prvi obravnavi sprejel in ocenil, da je pripravljen do te mere, da se o njem opravi javna razprava. Vpogled v predlog proračuna je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, objavljen pa je tudi na občinski spletni strani. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 28.10.2022.

Naslednjo redno sejo občinskega sveta v Jurovskem Dolu načrtujejo 10. novembra, ko bodo svetniki proračunski dokument potrjevali v drugo.

Za kandidata za člana državnega sveta so predlagali Branka Šumenjaka

Občinski svetniki so v drugi obravnavi sprejeli še Odlok o ustanovitvi JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in soglašali s predstavljenim Pravilnikom o uporabi telovadnice in športnega igrišča pri osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Za potrebe prihajajočih volitev v Državni svet Republike Slovenije so imenovali Gregorja Nudla za predstavnika občine v volilno telo za volitve članov državnega sveta in za kandidata za člana državnega sveta predlagali Branka Šumenjaka iz Ormoža.

Ob koncu seje se je občinski svet seznanil še z dvema  poročiloma, in sicer s poročilom predsednice Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  Elice Sagadin o delu odbora v letih 2021 in 2022 in s poročilom predsednika Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora Dušana Ribiča o delu odbora v tekočem mandatnem obdobju.