Občinski svetniki v Jurovskem Dolu so se v četrtek, 14. aprila, sestali na 22. redni seji, na kateri so med drugim potrdili zaključni račun lanskoletnega proračuna. Prihodki so bili realizirani v višini 2.500.045 evrov, kar pomeni  94-odstotno, odhodki pa v višini 2.197.767 evrov, kar pomeni dobro 70-odstotno realizacijo glede na sprejeti proračun. Največji delež odhodkov gledano s stališča programske klasifikacije je bil v letu 2021 namenjen za izobraževanje (550.793 evrov), sledita prometna infrastruktura (460.937 evrov) in prostorsko planiranje ter stanovanjska komunalna dejavnost (345.331 evrov).

Jurjev zlatnik prejme Franci Črnčec iz Jurovskega Dola

Članica in člani občinskega sveta so v nadaljevanju soglasno sprejeli sklep o podelitvi priznanj občine ob 16. občinskem prazniku. Prejemnik najvišjega občinskega priznanja, to je Jurjevega zlatnika, je letos Franci Črnčec iz Jurovskega Dola. Jurjev srebrnik bosta na osrednji občinski proslavi prihodnji petek prejela Jožef Belna iz Jurovskega Dola in podjetje Marmor – granit – kamnoseštvo Črnčec Miro s.p. z Malne. Prejemniki priznanj Občine Sveti Jurij v Slov. goricah so: Cilka Weingerl iz Spodnjega Gasteraja, Vlado Repa z Malne, Amadeja Lavrenčič iz Jurovskega Dola in Marko Šebart iz Lormanja.

S strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila potrjena predlagana sestava občinske volilne komisije, sprejet pa je bil še sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Partinje. Vodja Skupne občinske uprave Maribor mag. Zorica Zajc Kvas in medobčinski inšpektor Danijel Železnjak sta članom občinskega sveta predstavila poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor na območju Občine Sveti Jurij v Slov. goricah v letu 2021. Skupna občinska uprava Maribor v občini deluje na področjih notranje revizije, varstva okolja, urejanje prostora (občinski urbanist) in redarstva ter inšpekcije. Po predstavitvi poročila se je razvila daljša razprava, ki se je nanašala predvsem na urejenost občinskih cest in cestnega sveta in ravnanja z zelenim obrezom ter zaraščenimi površinami.

Rune nadaljuje z gradnjo širokopasovnega optičnega omrežja

Župan Peter Škrlec je svetnike med drugim seznanil, da se tudi na območju jurovske občine od 4. aprila nadaljuje gradnja širokopasovnega optičnega omrežja Rune. Kot so sporočili iz omenjenega podjetja, bo uporabnikom v občinah Benedikt, Duplek, Kungota, Lenart, Maribor, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah in Šentilj optične signale zagotavljalo vozlišče v Jareninskem Dolu. Izvedbo del za omenjeni projekt sta prevzela novi izvajalec, podjetje Jemada d.o.o., in konzorcij lokalnih izvajalcev.