Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slov. goricah je 17. februarja zasedal na 21. redni seji. Člani sveta so sprejeli nove cene pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju občine Sveti Jurij v Slov. goricah. Trenutno veljavne cene za najem grobov, uporabo mrliške veže in ureditve grobnega mesta so bile namreč sprejete v letu 2007 in se odtlej niso spreminjale. Nove cene za letni najem grobov se zvišujejo za nekaj več kot dva evra in bodo v nadaljevanju znašale:

Uporaba mrliške vežice bo v nadaljevanju znašala 54,90 evrov, nekoliko pa se zvišuje tudi cena za pokritje stroškov ureditve grobnega prostora – predlagana in sprejeta cena znaša 109,80 evrov za žarno grobno mesto, 219,60 evrov za enojno grobno mesto in 244,00 evrov za družinsko grobno mesto.

Občinski svet je potrdil tudi elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki jo bo po sklenitvi koncesijske pogodbe opravljalo podjetje Almaja d.o.o. iz Lenarta.

Občinski svet je potrdil tudi elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki jo bo po sklenitvi koncesijske pogodbe opravljalo podjetje Almaja d.o.o. iz Lenarta. Vsebino elaborata je članom občinskega sveta predstavil direktor omenjenega podjetja  Zlatko Glinšek. V nadaljevanju so svetniki potrdili še cene storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti
v občini Sveti Jurij v Slov. goricah.

Obravnavali so še nekaj drugih zadev

Po uvodni obrazložitvi predlaganega preoblikovanja dosedanje družbe Nigrad, komunalno podjetje v javno podjetje Matjaža Dolamiča iz Javnega holdinga Maribor d.o.o., so člani sveta po skrajšanem postopku sprejeli Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad d.o.o. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v osnovnem kapitalu omenjenega podjetja namreč zastopana z 0,3931% deležem.

Člani občinskega sveta so se strinjali tudi s predloženima lokacijskima preveritvama za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za lastnika zemljišča v Spodnjem Gasteraju in Jurovskem Dolu, ki ju je na seji predstavil Rasto Kirn, predstavnik podjetja Situs d.o.o. Člani sveta so soglašali tudi s predlagano razveljavitvijo Pravilnika o uporabi kulturnega doma Jurovski Dol, ki je bil sprejet v letu 2013, in podali soglasje k imenovanju Jožefa Krambergerja, dr. med., spec., za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart za polovični delovni čas v naslednjem 4-letnem mandatu.