Policijska postaja Lenart pokriva območje šestih občin lenarške upravne enote: Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Varnostna situacija na omenjenem območju se, kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, v letu 2023 v primerjavi z letom prej ni bistveno spremenila. Na področju kriminalitete je zaznan manjši porast števila obravnavanih kaznivih dejanj, na področju javne varnosti pa padec kršitev s področja javnega redu in miru. Na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu je stanje glede števila prometnih nesreč primerljivo s preteklim letom, oziroma je nekoliko manjše. "Navedena odstopanja ne pomenijo bistvenih sprememb, ki bi vplivale na varnostno situacijo," so sporočili. 

Kljub manjšemu porastu števila obravnavanih kaznivih dejanj s področja kriminalitete v letu 2023, v primerjavi s preteklim letom, so na območju Policijske postaje Lenart obravnavali primerljivo število kaznivih dejanj v primerjavi z 10-letnim povprečjem. Prevladujejo, podobno kot na območju celotne policijske uprave, kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete. 

Želijo si partnerskega sodelovanja

Boštjan Koltaj, ki po pooblastilu generalnega direktorja Policije vodi Policijsko postajo Lenart, je na vprašanje, čemu bodo lenarški policisti v prihodnje posvečali največ pozornosti, je odgovoril: "Želim si partnerskega sodelovanja med občani in lokalno skupnostjo ter policisti PP Lenart, tako, da bomo skupaj identificirali izzive in jih uspešno naslavljali. Naše delo pa je nedvomno odvisno od same varnostne situacije, ki nam bo narekovala aktivnosti."

V občini SVeta Ana beležijo upad kaznivih dejanj

Med omenjenimi šestimi občinami izstopa Sveta Ana, kjer policisti beležijo upad kaznivih dejanj. V letu 2023 so jih obravnavali 15, leto pred tem 25. "K temu nedvomno prispeva tudi dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in občani, pa tudi prisotnost policistov," je pojasnil Koltaj. Dodaja, da večina obravnavanih kaznivih dejanj v anovski občini sodi v skupino kaznivih dejanj splošne kriminalitete. V notranji strukturi splošne kriminalitete prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje.

V letu 2023 so v občini Sveta Ana na področju kaznivih dejanj zoper premoženje obravnavali dve tatvini, leto prej štiri, eno veliko tatvino (leto prej nobene) in tri goljufije (v letu 2022 eno). V sklopu kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so v letu 2023 obravnavali  eno kaznivo dejanje - nasilje v družini, v letu 2022 kar sedem. 

Na področju  javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja so v anovski občini v letu 2023 obravnavali 19 krištev predpisov, v letu 2022 jih je bilo 34. Upad števila krištev je v veliki meri povezan z zmanjšanim obratovanjem gostinskega lokala disko klub Rezidenca. Tam so v letu 2022 obravnavali 14 kršitev Zakona o zasebnem varovanju, v letu 2023 pa nobene kršitve navedenega zakona. Na javnem kraju je bilo obravnavanih 11 (leto prej 26) kršitev. 

Prometne nesreče s smrtnim izidom ni bilo 

Ugodna je tudi statistika glede števila prometnih nesreč. "V letu 2023 smo na območju občine Sveta Ana obravnavali manj prometnih nesreč. Veseli nas dejstvo, da nismo obravnavali prometne nesreče s smrtnim izidom. Kot najpogostejša vzroka prometnih nesreč se pojavljata neprilagojena hitrost vožnje ter nepravilna stran oziroma smer vožnje. Vožnja pod vplivom alkohola je pogost spremljevalec neprilagojene vožnje. Temu segmentu bomo tudi v prihodnje posvečali pozornost. Glede na analizo prometno-varnostnih razmer smo si zastavili konkretne naloge na področju prometne varnosti, s ciljem ukrepanja pri zaznanih kršitvah hitrosti, pa tudi vožnje pod vplivom alkohola, ki vplivajo na varnost cestnega prometa in stopnjo posledic."

Na območju občine Sveta Ana so policisti v letu 2023 obravnavali 12 prometnih nesreč, leto prej 15. Pet prometnih nesreč se je končalo s telesnimi poškodbami, sedem z materialno škodo. Dve osebi sta se hudo telesno poškodovali, tri lahko. 

V prihodnje bodo policisti veliko pozornosti namenjali še aktualnim izzivom na področju zagotavljanja varnosti in temu prilagajali svoje delo, ob tem pa si bodo prizadevali za čim večje število odkritih oziroma preiskanih kaznivih dejanj, zlasti na področju premoženjske kriminalitete, prepovedanih drog in na drugih področjih.  "Na področju prometne varnosti bomo pristopili k še bolj aktivnemu izvajanju ukrepov, povezanih s prekrški vožnje pod vplivom alkohola in prekoračitev hitrosti," pravi sogovornik in doda, da je varnostna situacija na območju občine Sveta Ana ugodna. Na Policijski postaji Lenart si bodo za takšno stanje še naprej prizadevali, vedno pa so veseli pobud občanov in drugih deležnikov lokalne skupnosti, ki morebiti zaznavajo problematiko, ki jo lahko skupaj naslovijo.