Občinski svet Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah se je včeraj sestal na 17. redni seji. Od devetih je bilo prisotnih sedem svetnikov. Ena izmed osrednjih točk je bila vezana na potrditev Strategije razvoja trajnostnega turizma v občini Sveta Ana v obdobju 2022 – 2025.

Občina Sveta Ana je v začetku leta 2018 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma. V mesecu 2019 ji je Slovenska turistična organizacija podelila znak Slovenia Green Destination Silver in pripravila poročilo o presoji s priporočili za nadaljnji trajnostni razvoj destinacije. Na podlagi prejetega poročila in priročnika za pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka Slovenia Green je občina pripravila Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana za obdobje 2019-2021.

“Ta znak želimo ohraniti tudi v prihodnje. V ta namen določene aktivnosti izvajamo že ves čas. Govorim o gradnji čistilnih naprav, menjavah energetsko potratnih luči z led razsvetljavo, energetskih sanacijah objektov, ločevanje odpadkov, … Podlaga vsemu temu v organizirani obliki pa je strategija razvoja trajnostnega turizma. To smo za triletno obdobje potrdili, zajema pa npr. izgradnjo kolesarskih poti, ki je v skladu s to strategijo in zelenim turizmom (manj je onesnaževanja okolja, vzpodbujamo kolesarjenje) in še številne druge naravi prijazne aktivnosti, ki jih želimo organizirano izvajati tudi v prihodnje. S tem bomo tudi ohranili pred štirimi leti pridobljeni certifikat zelene destinacije,” nam je povedal župan Silvo Slaček.

Glede na obstoječe stanje turizma v občini Sveta Ana ter glede na svetovne trende ocenjujejo, da je Strategija razvoja trajnostnega turizma občine Sveta Ana za obdobje 2022- 2025 ključni dokument z novimi smernicami pri nadaljnjem razvoju turistične panoge v občini.

Občinski del cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti se ni spremenil

V nadaljevanju seje so anovski občinski svetniki potrdili elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v občini. Elaborat je predložilo podjetje Almaja d.o.o. iz Lenarta, kot edini ponudnik na javnem razpisu, predračunska cena prvega prevoza na pokojnika znaša 175,20 evrov brez DDV oz. 191,84 EUR z DDV. Kot je znano, je devet občin (ob tistih z Upravne enote Lenart še Destrnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas) izvedlo skupni javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24- urne dežurne pogrebne službe na njihovem območju. Ta obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače.

Elaborat je predložilo podjetje Almaja d.o.o. iz Lenarta, kot edini ponudnik na javnem razpisu, predračunska cena prvega prevoza na pokojnika znaša 175,20 evrov brez DDV oz. 191,84 EUR z DDV.

Strokovna komisija je predlagala občinskim upravam, da koncesijo podelijo edinemu ponudniku.

Občinski svet je potrdil tudi cene storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana. Potrjene cene iz leta 2014 se ne spreminjajo, temveč se v paketu zraven že obstoječih cen za določene storitve, dodatno potrjujejo cene za storitve v skladu z 45. členom Odloka o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana, ki jih naročniku pogreba zaračuna neposredno izvajalec pogrebnih storitev ali skrbniku
pogreba. “Cen občinskega dela storitev, kot je npr. uporaba mrliške vežice, nismo spreminjali. O ceniku bomo znova razpravljali, ko bomo izvedli vsa investicijska dela na pokopališču. Takrat bomo imeli tudi žarne niše,” je pojasnil župan.

Uskladili so tudi sestavo sveta ustanoviteljic Mariborskih lekarn

Potrjen, po skrajšanem postopku, je bil tudi Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor. Občina Sveta Ana namreč vstopa v skupino 11 lastnikov Mariborskih lekarn, s potrjenim odlokom pa so uskladiti tudi sestavo sveta ustanoviteljic (prej 6, sedaj 11 občin ustanoviteljic). Akt o ustanovitvi skupnega organa (odlok) določa naloge organa, organizacijo dela, način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami. Znano je tudi, da bo do konca leta na Sveti Ani zaživela lekarna.

V zaključnem delu so se svetniki strinjali, da se preneha uporabljati Odlok o varovanju virov pitne vode. “Po odloku, ki smo ga sprejeli že pred leti, smo imeli zaščitena vodna vira v Rožengruntu in Lokavcu, in to zaradi tega, ker takrat na tistem območju ni bilo javnega vodovoda. Zdaj, ko je celotna občina oskrbljena z javnim vodovodom, ni več potrebe, da bi bili ti območji varovani z odlokom.”