Župan Občine Šentilj mag. Štefan Žvab je z začasno odredbo oprostil plačilo najemnine za poslovne prostore, ki so v lasti Občine Šentilj.
S to začasno odredbo so oproščeni plačila najemnine vsi najemniki poslovnih prostorov, ki imajo v najemu poslovne prostore, ki so v lasti občine Šentilj in izvajajo tržno dejavnost.

Oprostitev tudi za občinske obratovalne stroške

Oprostitev se nanaša tudi na tisti del obratovalnih stroškov, za katere občina izstavi račun na podlagi pogodbe.

Županova odredba o oprostitvi plačila najemnin je samo eden od ukrepov Občine Šentilj, s katerim pomagajo ublažiti posledice epidemije korona virusa, v tem primeru tudi gospodarske.