V vseh občinah so v teh dneh postavljeni pred veliko izzivov. Epidemija koronavirusa je povsem ustavila javno življenje in posegla v številne sektorje na državni in lokalni ravni. Občinske uprave načeloma sicer delujejo nemoteno, a v okrnjeni zasedbi, brez uradnih ur in s prevetivnimi ukrepi.

Marsikje se spopadajo s pomanjkanjem zaščitne opreme, predvsem mask, a v nekaterih občinah so jih gospodinjstva prejela brezplačno. Ponekod je poskrbljeno tudi za dostavo hrane na dom, humanitarne pakete in nujno varstvo otrok, na delu so prostovoljci, na razpolago gasilci in civilna zaščita ter svetovalci za občane, zlasti za starejše in osamljene. Ljudje si pomagajo med seboj in se trudijo, da bi se življenje čimprej znova vrnilo v normalne tirnice.

Delovanje občinskih uprav nekoliko okrnjeno

Občine se tako v skladu z navodili državnih organov, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih istitucij, s koronavirusom in njegovimi posledicami spopadajo tudi na svoj način, samoiniciativno in v dobro svojih občanov.

Okoliške občine smo povprašali kako v tem času delujejo posamezne občinske uprave, kako je z zaposlenimi, katere dejavnosti so izvedli na posameznih občinah in katere uredbe so sprejeli. Zanimalo nas je tudi, kako je zalogami zaščitnih sredstev in kaj v teh težkih dnevih sporočajo svojim občanom. Objavljamo odgovore Občine Šentilj, Občine Pesnica, Občine Duplek, Občine Selnica ob Dravi, Občine Ruše, Občine Kungota, Občine Hoče-Slivnica, Občine Lenart in Občine Rače-Fram.

Kako deluje občinska uprava v času epidemije, koliko zaposlenih dela doma oz. koliko na sedežu oziroma prostorih občine?

Občina Šentilj

Občinska uprava deluje v času epidemije nemoteno na način, da poslujejo zgolj telefonsko, preko elektronske pošte in redne pošte. Fizičnega dostopa za stranke ni. Del zaposlenih ima odrejeno delo na domu za tisto delo, ki ga je moč opraviti od doma, sicer pa so prisotni v prostorih občine. Število zaposlenih oseb, ki delajo na domu, iz dneva v dan variira – glede na prej opisano stanje.

Šentiljska občina je podelila koncesijo specialistki družinske medicine Urški Ferk, ki bo svojo dejavnost opravljala v Sladkem Vrhu.

Občina Pesnica

Zaposleni delajo v prostorih Občine Pesnica ali doma. Približno polovica zaposlenih svoje naloge opravlja od doma. Naloge občinske uprave tako potekajo nemoteno, kakor tudi postopki za pripravo projektov predvidenih z občinskim proračunom. Veliko zaposlenih občinske uprave je tudi vključenih v delo civilne zaščite in delovanje občinskega dežurnega telefona za pomoč občanom.

Občina Duplek

Občina Duplek je do nadaljnjega zaprta za stranke. V nujnih primerih lahko občani pokličejo po telefonu 02 / 684 09 11 ali na mobitel 031 654 444 ali pošljejo sporočilo po elektronski pošti na naslov [email protected]. Občinska uprava zagotavlja izvajanje nalog z delom od doma in deloma z delom na sedežu občine. Prav tako imamo delo občinske uprave organizirane tako, da dnevno zagotavljamo prisotnost sprejemne pisarne na sedežu občine.

Občina Selnica ob Dravi

Na Občini Selnica ob Dravi se trudijo, da občinska uprava deluje nemoteno, seveda brez osebnih uradnih ur za občane. Pri vhodu v občinsko stavbo so namestili predalnik, kjer občani lahko oddajo vloge. Na telefonih in elektronski pošti so redno dosegljivi. Zaposleni večinoma delajo od doma, uvedena so dežurstva in po potrebi prisotnost posameznikov. V tem času tudi koristijo letni dopust iz leta 2019.

Občina Ruše

V Občini Ruše je bilo večini zaposlenim, in sicer več kot 60 odstotkom, omogočeno opravljanje dela na domu. Delo na domu in opravljanje dela na delovnem mestu se prilagaja delovnim potrebam tako, da zagotavljajo nemoteno delovanje občinske uprave in hkrati poslujejo v skladu s sprejetimi ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije. Poskrbljeno je tudi, da nemoteno potekajo nujne dejavnosti kot komunalna dejavnost, vodo-oskrba, javna razsvetljava in druga nujna vzdrževalna dela.

Občina Kungota

Zaradi težnje po zajezitvi pandemije koronavirusa in zagotavljanja varnosti občanov se iz preventivnih razlogov do nadaljnjega pri poslovanju z občinsko upravo občani in ostale stranke poslužujejo elektronske komunikacije preko e-naslova: [email protected], telefonske komunikacije preko telefonske številke: 02 655 05 05 in preko navadne pošte na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

Na voljo sta tudi dva kontakta za informacije povezane s koronavirusom, in sicer: dežurna telefonska številka 031 521 614, ki je dostopna 24 ur na dan in elektronski naslov Civilne zaščite občine Kungota: [email protected].

Zaposleni so razdeljeni v dve skupini, ki se med seboj ne srečujeta, tako da ena skupina zaposlenih dela od doma, druga skupina dela na sedežu občinske uprave ter režijski obrat na terenu. Tako so omogočili nemoteno delo občinske uprave, tudi v primeru, če bi kdo od zaposlenih zbolel.

Občina Hoče-Slivnica

Delo so organizirali v več ekip. Ena ekipa dela na sedežu občine, vsak v svoji pisarni (cca. 5 oseb). Okoli 5 oseb izvaja procese od doma, kar je omogočeno, ker imajo vzpostavljene sodobne informacijske sisteme. Prav tako okoli 5 oseb iz Režijskega obrata izvaja najnujnejše. Ostali koristijo dopust, bolniški stalež, čakanje na delo doma. Trudijo se, da je čim več dela opravljenega in ne bo nastalih nepotrebnih zaostankov.

Občina Lenart

Pri delu občinske uprave je edina sprememba, da trenutno ne sprejemajo strank, oziroma nimajo uradnih ur. Občinska uprava je dosegljiva po e-pošti ali po telefonu, razen v nujnih primerih. Poleg ostalih del pokriva tudi naloge s področja civilna zaščite. Vzpostavljeni so sicer preventivni ukrepi pri organiziranju delovnega procesa tako, tako da je ekipa razdeljena na dva dela, da se v primeru okužbe pri komerkoli prepreči prenos okužb na vse sodelavce, tako, da je vsak dan zagotovljena prisotnost in nemoteno delovanje uprave.

Občina Rače-Fram

Dela okoli polovica uslužbencev. Nekateri koristijo stari dopust, eden delavec je na čakanju. Uradnih ur ni in strank se ne sprejema. Zadeve se urejajo po telefonu ali e-pošti.

Katere dodatne dejavnosti se izvajajo v času epidemije pri skrbi za občane?

Občina Šentilj

Občina Šentilj v času epidemije vsakodnevno sodeluje s civilno zaščito, policijo ter drugimi službami. Za potrebe civilne zaščite izvajajo nabave potrebne opreme (rokavice, zaščitne maske, predpasnike, razkužila,…). »Vsak dan poskrbimo za razkuževanje zaprtih javnih prostorov, katerih lastnik je Občina in so v uporabi (npr. zdravstveni domovi,…). Koordiniramo in soorganiziramo delo pri dostavi prehranskih paketov, za občane smo zagotovili zaščitne maske,« sporočajo iz Občine Šentilj.

Občina Pesnica

Ob začetku ukrepov so vzpostavili občinsko dežurno telefonsko številko 030 732 200. Namenjena je obolelim, ki jim je odrejena izolacija in tistim, ki nimajo možnosti za oskrbo s hrano in zdravili. Enako za otroško varstvo.
Aktivno deluje štab civilne zaščite, ki koordinira dejavnosti za občane in izvedbo državnih ukrepov na nivoju občine.

»Občane redno informiramo o naši, občinski dejavnosti in pomoči ter državnih ukrepih. Vsem smo na dom ob začetku ukrepov poslali tudi pisno obvestilo z osnovnimi informacijami za pomoč in napotki v času epidemije.
Nabavili in razdelili zaščitne maske zaposlenim v vitalnih objektih v občini. Prav tako bodo maske razdeljene v vsa gospodinjstva v občini, in sicer za vsakega člana gospodinjstva,« še dodajajo.

Občina Duplek

V občini Duplek je bil aktiviran štab civilne zaščite, ki koordinira aktivnosti preprečevanja okužb v občini. Štab spremlja razvoj epidemije in skupaj z županom pripravlja ukrepe za preprečevanje okužb in za zagotavljanje oskrbe prebivalstva. Prav tako je bila vzpostavljena dežurna telefonska številka za občane (031/654-444) za oskrbo oziroma dostavo nujnih življenjskih potrebščin (hrana, zdravila). Nanjo lahko pokličejo občani, ki so oboleli ali kažejo znake okužbe s koronavirusom in nimajo drugih možnosti zagotovitve oskrbe (zdravi sorodniki, sosedje,…). Številka je dosegljiva vsak dan od 8. do 20. ure.

Občina Selnica ob Dravi

V okviru civilne zaščite so vzpostavili dve telefonski številki, kamor lahko občani pokličejo kadarkoli in dobijo informacijo, nasvet ali pomoč. »Pripravljen imamo seznam prostovoljcev, ki bi po potrebi nudili pomoč pri dostavi hrane, zdravil in varstvu otrok. Zaenkrat potreb po tovrstni pomoči še ni bilo. Zavarovali smo vsa igrišča s trakovi in napisi o prepovedi uporabe le-teh. Pred trgovinami smo s prostovoljci izvajali obveščanje o potrebnosti nošenja mask. Izrabljamo vse možnosti, da naročamo zaščitno opremo in razkužila. Z njimi smo oskrbeli vse prodajalne v občini in jih ponudili tudi drugim podjetjem, ki v tem času že obratujejo,« sporočajo iz Občine Selnica.

Občina Kungota

Aktiviran je štab Civilne zaščite, ki na dnevni ravni skupaj z županjo in direktorjem občinske uprave ter strokovnim sodelavcem za zaščito in reševanje analizira situacijo in pripravlja rešitve. Aktivirana sta tudi občinski Rdeči križ in Karitas, ki prevzemata naloge oskrbe ljudi z nujnimi življenjskimi potrebščinami, in vršita prevoze občanov na nujne opravke (zdravnik, zobozdravnik,…). »Občina je prav tako kupila humanitarne pakete, ki so v veliki meri že bili razdeljeni med občane. Prav tako smo z zaščitno opremo, ki smo jo uspeli nabaviti ali smo jo prejeli od Štaba CZ za Vzhodno Štajersko, razdelili prostovoljcem Rdečega Križa, Karitasa, Civilni zaščiti občine Kungota in obema občinskima prostovoljnima gasilskima društvoma.«

Te dni bodo občani v poštne nabiralnike prejeli informativno zloženko na kateri bodo našli med drugim tudi informacije o: obratovalnih časih trgovin, pošte, lekarne, zdravnika in morebitnih možnostih dostave na dom. »Predvsem želimo poskrbeti za dobro informiranost starejših občanov in tistih, ki nimajo možnosti do rednega spremljanja novic na spletni strani in uradnem facebook profilu občine,« še sporočajo.

Občina Hoče-Slivnica

Aktiviran je štab civilne zaščite, zaprli so igrišča in javne prostore, vključno s telovadnicami, igrali, pripravili informativno gradivo (osveščanje občanov o ukrepih, možnostih pomoči, lokalni ponudbi hrane na dom…), ki so ga po pošti prejela vsa gospodinjstva v občini, vzpostavljen je sistem za hitro informiranj preko SMS obveščanja. Na spletni strani redno objavljajo aktualne informacije za občanke in občane.

»Tudi Pohorska tržnica je odprta in skrbimo, da lokalni ponudniki hrane lahko ponudijo svoje pridelke in izdelke občankam in občanom. Pohorska tržnica je odprta vsako soboto med 9.00 uro in 12.00 uro. Poudarim pa naj, da je tam še posebej izpostavljeno, da kupci pazijo na razdaljo, higieno in razkuževanje,« še izpostavljajo.

Občina Lenart

Zagotovili so varstvo na domu, dostavo hrane na dom, skupaj s humanitarnimi organizacijami tudi druge oblike pomoči.»Prav tako smo priskrbeli iz lastnega proračuna zaščitna sredstva  za tiste, ki v tem času opravljajo dela, prav v tem obdobju urejamo dostavo mask še v gospodinjstva, del zaščitne opreme smo preusmerili v dom upokojencev in SVZ Hrastovec. Prav tako sprotno občane informiramo in predvsem skrbimo za dosledno izvajanje ukrepov,« so sporočili za Maribor24.si.

Občina Rače- Fram

Sodelujejo s civilno zaščito in humanitarnimi organizacijami. Občane sproti informirajo in skrbijo, da se ukrepi izvajajo, odloki pa spoštujejo. Igrišča so oblepljena s trakovi, ljudje pa prepovedi dosledno spoštujejo.

Katere dodatne ukrepe (uredbe) ste sprejeli? Ali imate na voljo maske ali ostala zaščitna sredstva za vaše občane?

Občina Šentilj

“Sprejeli smo ukrepe o prepovedi uporabe igral in igrišč. Vsem poslovnim subjektom, ki imajo v najemu poslovne prostore od Občine Šentilj, so za čas epidemije oprostili plačila stroškov najemnine in obratovalnih stroškov, lokalnim pridelovalcem pa podali možnost prodaje na določenih tržnih mestih v občini Šentilj, brez stroškov,” navajajo.

Občina Pesnica

»Takoj že ob začetku pojave virusa smo izdali prepoved uporabe objektov v lasti občine. V vseh kulturnih domovih in športnih dvoranah smo prepovedali kakršna koli aktivnost ali zadrževanje. Začasno smo tudi oprostili plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za poslovne prostore v lasti Občine Pesnica,« so navedli.

Nabavili in razdelili so zaščitne maske zaposlenim v vitalnih objektih v občini. Nekaj manj kot sedemsto zaščitnih mask za večkratno uporabo so ob začetku ukrepov dostavili trgovinam, domu upokojencev, bencinskim črpalkam, lekarni in drugim objektom, ki v tem času skrbijo za servis in oskrbo občanov. »S tem smo prispevali k zaščiti in varnosti zaposlenih, katerim smo izjemno hvaležni za požrtvovalno delo v teh kriznih razmerah,« še dodajajo.

Občina Duplek

Zaradi neposredne nevarnosti širjenja okužbe z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jo predstavlja uporaba otroških in športnih igrišč ter fitnes naprav na prostem, je bila prepovedana uporaba vseh igrišč in
naprav na javnih površinah na območju Občine Duplek. Ta prepoved velja do preklica. Izdana so bila tudi navodila za izvajanje pogrebnih slovesnosti in uporabe mrliških vež. Sprejet je bil tudi ukrep za omilitev gospodarske škode za najemnike poslovnih prostorov, katerih lastnik je občina. Tako so najemniki, ki izvajajo tržno dejavnosti in so zaradi sprejetih ukrepov morali prenehati z izvajanjem dejavnosti, oproščeni plačila najemnine in obratovalnih stroškov dokler bodo veljali ukrepi.

Prav tako je Občinski štab Civilne zaščite Občine Duplek izdal odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Duplek. Odredba velja od 19. marca 2020 do preklica.

“Za občane pa smo poskrbeli tako, da smo jim v tem tednu v nabiralnike posredovali pralne zaščitne maske za večkratno uporabo. Tako smo poskrbeli tudi za vsa gospodinjstva, da lahko varno opravijo nakupe v času epidemije. Nekaj zaščitne opreme dobimo iz Uprave RS za zaščito in reševanje, vendar te količine niso zadostile potrebam s terena, predvsem pa je v začetku, ob razglasitvi ukrepov, ni bilo. Zato smo bili primorani iskati druge rešitve. Tako smo z lastnimi sredstvi zagotovili osebno varovalno opremo (pralne zaščitne maske, kirurške maske, razkužila, zaščitne vizirje,…) za trgovine s prehrambnimi izdelki, kmetijske trgovine, bencinski servis, pošto, izvajalce pomoči na domu, patronažno službo, izvajalce pogrebnih storitev, komunale in  tudi delavce, na gradbiščih kjer je investitor občina. S posebnimi enotami smo izvedli tudi razkuževanje najbolj obremenjenih javnih površin pred trgovinami, ambulanto, lekarno, pošto, bencinskim servisom.”

Občina Selnica ob Dravi

Na nivoju občine niso sprejeli odlokov z dodatnimi ukrepi. Predstavniki Civilne zaščite spremljajo dnevno stanje, skrbijo za dobavo in delitev medicinske zaščitne opreme. Prav tako kontrolirajo in opozarjajo na dosledno izvajanje ukrepov, ki so bili izdani s strani pristojnih ministrstev oziroma Vlade RS. Zaradi bližine meje, so postavili dodatne zaščite na točkah, kjer je možen prehod v Avstrijo, nadzor pa izvaja Policija.

»Lokalna šivilja izdeluje pralne zaščitne maske za občane, ki jih bomo razdelili po gospodinjstvih – nekaj v tem tednu, nekaj prihodnji teden. Občane bomo tudi nagovorili s pismom, v katerem jih bomo ponovno pozvali k spoštovanju ukrepov, k strpnosti in skrbi za soljudi ter dobri volji.«

Občina Ruše

Županja je takoj po razglasitvi epidemije sklicala razširjeni Varnostni sosvet. Na njem so se predstavniki posameznih inštitucij v občini seznanili z uvedenimi ukrepi proti širitvi koronavirusa. Izdana je bila odredba o zaprtju vseh športnih in kulturnih objektov v lasti ali upravljanju Občine Ruše in CEZAM-a ter prepovedana je bila uporaba vseh športnih igrišč, otroških igrišč in fitnesa na prostem.

Dodatne dejavnosti, ki jih skupaj s Civilno zaščito Občine Ruše izvajajo v času epidemije: vzpostavljena je bila dežurna telefonska številka 051 628 948 ter elektronski naslov [email protected], na katero se lahko obrnejo vse občanke in občani, ki potrebujejo pomoč pri nujni oskrbi; organizirano je bilo nujno varstvo otrok za starše, ki so zaposleni v institucijah, ki so trenutno nepogrešljive pri preprečevanju širjenja virusa COVID-19; skupaj z OŠ Janka Glazerja je bila organizirana mreža za skrb otrok, ki so zaradi izolacije v socialni stiski (možnost brezplačnega kosila na dom); za učence, ki potrebujejo tiskanje učnih listov in drugih šolskih vsebin, je omogočeno tiskanje gradiva v občinski upravi in dostava na domač naslov; v OŠ Janka Glazerja lahko naročajo tople obroke tudi ostali občanke in občani; vzpostavljena je pomoč starejšim občanom v obliki dostave najnujnejših življenjskih potrebščin, zdravil ter druge nujne pomoči; za izolacijo morebitnih okuženih z virusom COVID-19 je bil postavljen šotor pred Zdravstveno postajo Ruše; v vsa gospodinjstva je bil razdeljen letak s ključnimi informacijami in kontakti; vzpostavljena je bila mreža prostovoljcev za nudenje pomoči pri nujni oskrbi pomoči potrebnim občankam in občanom; izdelana sta bila dva cestna transparenta z namenom obveščanja občanov o ukrepu začasne splošne prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah.

Občina na svoji spletni in FB strani dnevno obvešča občanke in občane o sprejetih ukrepih na državni in lokalni ravni. Ker je dobava zaščitnih sredstev upočasnjena in jih je na trgu skoraj nemogoče dobiti, so se skupaj z določenimi podjetji in prostovoljnimi občankami in občani angažirali pri šivanju mask z namenom, da jih čimprej razdelijo v vsa gospodinjstva.

PGD Ruše raznaša zaščitne maske

Občina Kungota

Že v preteklem tednu so sprejeli ukrepe na področju pogojev za delovanje trgovin, zaprli vsa otroška igrišča ter oprostili plačila najemnine najemnike poslovnih prostorov v lasti občine, ki jim je bilo prepovedano opravljanje dejavnosti s strani države, in sicer za čas prepovedi.

Na razpolago je nekaj zaščitne opreme za pripadnike civilne zaščite, prostovoljce Rdečega križa in Karitasa, ki pa žal ne zadostuje, da bi z njo opremili vsakega občana. Oprema je že bila razdeljena vitalnim organizacijam in delovnim skupinam, ki v tem trenutku le to najbolj potrebujejo.

S prostovoljci se pripravljajo rešitve tudi glede problematike mask za naše občane.

Občina Hoče-Slivnica

Sprejeli so ODREDBO o izvajanju priporočil NIJZ v Občini Hoče-Slivnica in Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin, napotila za obiskovalce in ponudnike Pohorske tržnice, interna navodila in priporočila za zaposlene in zaprli igrišča, igrala, fitnese na prostem.

Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme so upravičenci do zaščitne opreme najbolj izpostavljene službe na območju občine (ki imajo sedež na območju občine) in morajo delovati v razmerah pojava bolezni COVID-19, in sicer to so: Centri za pomoč na domu, Izvajalci pogrebne in pokopališke dejavnosti, prevozi oseb, Javne gospodarske službe, Javne gasilske službe ter drugi, ki so vključeni v aktivnosti proti širjenju bolezni.

Občina Lenart

V zagotavljanju preventivnega delovanja so med prvimi začeli s temeljitimi preventivnimi ukrepi, najprej smo odpovedali vse prireditve na območju občine, sledilo je zaprtje vse  vseh objektov v občinski lasti, športnih, kulturnih, knjižnice, društvenih prostorov, prepovedana je uporaba zunanjih športnih površin na ŠRC Polena, mestnem parku, ŠC Voličina in Selce ter uporaba otroških igral. Vse odredbe in ukrepe tudi spremljajo dnevno ter s kontrolami zagotavljamo izvajanje le teh. Ob tem pa skrbijo za nemoteno delovanje javnih služb.

»Kot smo že zapisali se trudimo dostavit vsakemu gospodinjstvu vsaj eno masko za večkratno uporabo, prejeli jih bodo v naslednjih dneh. Prve dobave in pošiljke smo namreč najprej razdeli v dom starejših, socialni zavod ter kasneje še kar nekaj opreme vsem službam, ki morajo v teh časih opravljati delo, od komunalnih podjetij, trgovcev, prevoznikov,….Žal moramo dodat da smo odvisni od lastne iznajdljivosti, saj zaščitne opreme preprosto ne do dobimo, tako smo jo v pretežni meri nabavili tudi z lastnega proračuna,« še izpostavljajo.

Občina Rače-Fram

Odpovedane so bile vse prireditve, sprva se je zaprla tudi grajska tržnica, ki sicer sedaj znova obratuje. Prepovedana je uporaba igral, društvenih prostorov, ob določenih dnevih bo po praznikih znova odprt Zbirni center Rače, seveda za nujne primere in ob upoštevanju navodil. Občina je vsakemu gospodinjstvu priskrbela dve pralni maski za večkratno uporabo, d

Katere projekte, investicije ste bili primorani ustaviti zaradi epidemije?

Občina Šentilj

Zaenkrat nobenih.

Občina Pesnica

Trenutno še niso ustavljena nobena investicije, v tem vmesnem času pa se ureja dokumentacija in izvajajo javni razpisi, da bodo lahko po koncu epidemije začeli z izvedbo del. Lanskoletni projekti so bili zaključeni.

Občina Duplek

Dela, ki so se že začela, se izvajajo, v kolikor je to glede na trenutne razmere mogoče. “Seveda ob tem skrbno upoštevamo in sledimo priporočilom in usmeritvam, podanih tako s strani države kot tudi sprejete na občini. V tem trenutku se izvaja investicija izgradnja športne dvorane in izgradnja prizidka k OŠ Duplek v Žitečki vasi,” še omenjajo.

Občina Selnica ob Dravi

Večji projekti, ki so v proračunu 2020 predvideni za izvedbo, so v fazi razpisov in se bo njihovo izvajanje verjetno zamaknilo za nekaj časa. Ta trenutek stojijo manjši investicijski projekti. Izvajajo se nujna vzdrževalna dela, redna pa nekoliko zamujajo.

Občina Ruše

Zaustavljeni so bili projekti in dejavnosti na področju družbenih dejavnosti in sicer Prostofer, delovanje Medgeneracijskega centra, delovanje Društva prijateljev mladine in izvajanje organiziranih delavnic za otroke, postopki pridobivanja dokumentacije za obnovo Kulturnega doma Ruše. Začasno so zaprti javni zavodi (knjižnica, vrtec, osnovna šola, glasbena šola) in kulturni domovi ter s tem začasno zaustavljeno delovanje društev.

Investicijski projekti, ki so v fazi pripravljanja idejnih zasnov ali pridobivanja določene dokumentacije se nadaljujejo, vendar aktivnosti potekajo nekoliko počasneje. V kolikor bodo ukrepi veljavni dlje časa, predvidevajo, da bo slednje vplivalo na časovno dinamiko izvedbe načrtovanih projektov občine. Izvajajo se tudi nujna vzdrževalna dela (vzdrževanje cest, javna higiena, ipd), ki jih ne smejo opustiti.

Občina Kungota

V tem trenutku priprava investicij ni bila ustavljena, saj postopki projektiranja, pridobivanja soglasij in javnih naročil za izvedbo investicij trajajo sorazmerno dolgo. O morebitni ustavitvi oz. terminski prestavitvi investicij se bodo odločali kasneje, in sicer v odvisnosti od razvoja epidemije in posledic, ki jih bo pustila. »Zavedati se namreč moramo, da bo po umiritvi razmer spet potrebno zagnati gospodarstvo in javne investicije bodo zagotovo eno od najpomembnejših in temeljnih področij okrevanja,« še sporočajo.

Občina Hoče-Slivnica

Ustavili so večje projekte med katere spada gradnja vrtca v Hočah, delo vezano na izdajo pravnih aktov s strani Upravne enote, rekonstrukcija cest… Pravzaprav so ustavljena vsa notranja in zunanja dela, ki so vezana na ljudi, sodelovanje ljudi in bližnjo interakcijo. Vse v želji, da se čim prej ustavi širjenje virusa oziroma se le ta ne prenese na ranljive skupine.

Občina Lenart

Zaustavili so vse ključne investicije razen vzdrževanje in izvajanja drugih del na javni infrastrukturi. »V tem času torej zagotavljamo izgradnjo vodovodnih in komunalnih  priključkov, določena dela na kanalizaciji in seveda izvajamo vzdrževanje cest, tudi prenove manjših odsekov, odvisno seveda od dobavljivosti materialov.«

Glede na pričakovane finančne posledice seveda večjih investicij predvidenih v letošnjem letu ne morejo začeti, še bolj jih skrbi za njihovo osrednjo investicijo izgradnje Centralne čistilne naprave za katero pričakujejo evropska sredstva, saj v tem času ni jasno, kako bo s predvidenim  sofinanciranjem iz evropskih skladov oziroma državnega proračuna. »Pravzaprav lahko na tem mestu rečemo, da smo na občini  zaskrbljeni tudi za čas po poteku epidemije,« so izpostavili.

Občina Rače-Fram

Investicije peljejo naprej, verjetno se bo zamaknila izvedba določenih del. Predvidena je ureditev pločnika in kolesarske steze od Frama do Radizela ter od Morja pri Framu do framskega vrtca. Odpovedan je bil sestanek za ureditev podvoza pod železniškim prehodom v Račah, katerega trasa je sicer že določena, sedaj pa se delajo idejne zasnove. Do izvedbe je sicer še daleč, načrti so za leto 2022.

Kakšno (krajše) sporočilo bi poslali vašim občanom glede epidemije?

Občina Šentilj

“Ostanimo doma, ostani zdrav, bodi odgovoren do sebe in drugih.”

Občina Pesnica

“Zelo se trudimo, da z vsemi aktivnostmi, ki so zdaj potrebne, poskrbimo, da občanke in občani imate na voljo vse storitve, ki omogočajo dostojno in predvsem varno življenje. Ob stiskah se posvečamo vsakemu posamezniku in pomagamo po svojih najboljših močeh. Vsakega posebej pa nagovarjamo s prošnjo. Poglejte malo k sosedom, ljudem, ki so ostareli in sami ter tistim, za katere začutite, da zmorejo manj, kot vi in imajo manj, kot vi. Vsi smo skupaj v tej situaciji. Upamo, da čas omejitev in negotovosti čim hitreje mine. Vsem želimo veliko zdravja.”

Občina Duplek

“Vse javne zavode, društva in ostale v občini pozivamo k spoštovanju sprejetih varnostnih ukrepov. Ob tem bi želeli poudariti, da smo še vedno v obdobju, ko širjenje virusa obvladujemo, zaradi česar je vsakršna panika odveč.
Sprejeti ukrepi so preventivne narave, njihov namen pa je predvsem zaščita najbolj ogrožene skupine prebivalstva, torej starejših. Občanom predlagamo, da redno spremljajo spletne strani in družbena omrežja, kjer sproti objavljamo vse novosti trenutne situacije.”

Občina Selnica ob Dravi

“Bodimo razumni, ne pretiravajmo in ne bodimo panični. Skupaj smo in s skupnimi močmi nam bo uspelo preživeti te čase. Vse druženje, ki je sedaj zelo omejeno, bomo nadoknadili z dvojno ali trojno mero in izživeli vse, kar v teh dneh zamujamo. Kmalu se bomo z nasmehom spominjali dogodivščin in občutkov v karanteni. Že sedaj lahko zasledimo veliko šal na to temo in prav je, da ohranjamo smisel za spoštljiv humor.”

Občina Ruše

“Virus in število obolelih se zvišuje po vsej državi, na žalost tudi v naši občini. Pri vsaki novi okužbi v občini ni razloga za paniko. Je pa razlog, da se še toliko bolj potrudimo vsi in vsak po svojih najboljših močeh, da zajezimo širjenje virusa in s tem zaščitimo sebe, naše najbližje, sosede, sodelavce, prijatelje. Ostanite zdravi.”

Občina Kungota

“Spoštovane občanke in občani!

Trenutno se nahajamo v težki in nepredvidljivi situaciji. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi, strpnostjo in solidarnostjo prebrodili tudi te čase. Predvsem je pomembno, da upoštevate navodila podana s strani države in lokalne skupnosti ter da te razmere vzamete skrajno resno in z veliko mero odgovornosti do sebe, svojih bližnjih ter do drugih občank in občanov! Le s takim postopanjem bomo lahko čim hitreje ponovno spet zaživeli naš stari vsakdan.

Da bo vsega tega čim prej konec, vas vljudno prosimo, da ostanete doma in vsa druženja preložite na čas, ko bo epidemija koronavirusa za nami. Od doma pojdite le po najnujnejših, neodložljivih opravkih. V kolikor bo s strani Občine Kungota še dodatna potreba po prostovoljcih, vas bomo o tem obvestili in vas prosimo, da se na morebitni apel tudi odzovete v čim večjem številu. Zaščitimo sebe, svoje najdražje in našo lokalno skupnost! Ostanite zdravi!

Občina Hoče-Slivnica

“Predvsem želim vsem, da ostanejo zdravi in, da ostanejo doma. Vsekakor je zaradi širjenja virusa najbolj pomembno, da v prvi vrsti poskrbimo sami zase in se ne družimo na javnih površinah, ne uporabljajmo igral, držimo se varnostne razdalje v trgovinah, ter še posebej, v primeru znakov okužbe poskrbimo za samoizolacijo. Bodimo strpni eden do drugega ter si medsebojno pomagajmo. Tudi sam s svojimi sodelavci sem vam vsakodnevno na razpolago. Ob teh razmerah se iskreno zahvaljujem vsem prostovoljcem in vsem tistim, ki morate zaradi narave dela hoditi v službo in skrbite za dobro vseh nas. Tukaj bi še poudaril NE KURITE NA PROSTEM. Pazite nase in na svoje bližnje ter ostanite doma, da se bodo naša življenja čim prej vrnila v ustaljene tirnice. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi premagali tudi ta virus.”

Občina Lenart

“Občane pozivamo, da vsi skupaj upoštevamo navodila in priporočila pristojnih. Predvsem pa, da ostanemo strpni v tem, za vse, posebnem obdobju. Spoštujemo drug drugega, bodimo dovzetni za pomoč sočloveku in verjamem, da v kolikor bo na celotnem območju države prebivalstvo ukrepe  spoštovalo tako,  kot v našem okolju potem bomo epidemijo zajezili kmalu.”

Občina Rače-Fram

“Bodite zdravi in ostanite doma.”