Po prvih napovedih bi nas moralo že čez nekaj mesecev, natančneje ob začetku novega šolskega leta, čakati velika revolucija linijskega avtobusnega prevoza v Mestni občini Maribor. A kot kaže, se izvedba zamika. Gradivo, ki ga je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, bo namreč na mizah mestnega sveta šele ta četrtek in ne že maja, kot je bilo to sprva predvideno. Po prvem branju bo sledilo še drugo, ki pa ga napovedujejo šele jeseni. »Glede na število prejetih pobud smo te dejansko tudi testirali na terenu, usklajevali znotraj občine in strokovnih služb, pregledovali številke in da, se zamika za približno pol leta,« pojasnjuje Mitja Klemenčič iz urada. 

Ob tem je župan MOM Saša Arsenovič še dodal: »Če ne bo velikih tem na prvem branju, gremo v skrajšanj postopek. Tako bi lahko pričeli pilotno uvajanje, kar bi bilo seveda bistveno lažje, saj nas je takrat manj v mestu, že avgusta. Vse je odvisno od mestnega sveta. Mi smo gradivo dovolj strokovno pripravili, tudi avtobusi, ki jih potrebujemo, bodo prišli zdaj junija«. Ob tem pa opozori še, da bo celotna revolucija zahtevala tudi nekaj gradbenih posegov, a župan pravi, da bodo linije vzpostavili tudi v primeru, da jim vseh zadev ne bo uspelo opraviti v zadanih rokih. 

»Tudi če vsega ne bomo uspeli opraviti do takrat, bomo lahko linije vzpostavili z začasnimi krožišči ali pa začasnimi izločitvami in postopnimi dodajanji, tistega, česar v tem času še ne bo. Zadeva je tako velika, da jo je v vsakem primeru nujno sprovesti, sploh če imamo na drugi strani subvencioniranje javnega potniškega prometa iz proračuna že sedaj na 9,5 milijonih. Se pravi vsak izgubljen dan povečuje tveganje, da bomo morali sem dajati več denarja. Hitrejša vzpostavitve pa daje upanje, da bo javni potniški promet več v uporabi in bo zaradi tega tudi manj subvencioniran iz strani proračuna MOM,« še dodaja Arsenovič. 

Vsebinsko so upoštevali 73 odstotkov pripomb občanov

Mariborska občina je v oblikovanje novega sistema vključila tudi širšo javnost. Občani in občanke MOM so tako imeli priložnost izraziti svoje mnenje in predloge na napovedane spremembe. Javna razprava glede predlogov se je zaključila februarja 2024, občina pa je s strani občanov in druge zainteresirane javnosti prejela 647 pobud za izboljšave.

Pobude so se strokovno uskladile glede na različne mobilnostne in tehnične pokazatelje – generacija in atrakcija potovanj, tehnična izvedljivost v prometu, število potnikov, razpoložljivost šoferjev, čas in pogostost vožnje, povezanost ...

»V grobem gre za manjše pripombe in ideje, predvsem na območjih, kjer se spreminjajo trase linij in direktna dostopnost do izbranih lokacij. 75 odstotkov pripomb je bilo vezanih na avtobusne linije, 25 odstotkov pa na avtobusna postajališča in ostalo,« so nam pojasnili na občini. Od vseh prejetih pripomb so vsebinsko upoštevali 73 odstotkov.

V svojem gradivu je urad predstavil tudi vse želje občanovi in ostale zainteresirane javnosti, ki so jih pri pripravi upoštevali:

 • Direktna povezanost UKC centra z obema pokopališčema in posledično povezavo Pobrežja z Meljem in centrom preko dvoetažnega mostu (predlagani liniji P12 in G3) 
 • Povezanost Studenc s Supernovo (predlagani liniji G3, P19) 
 • Obstoječa linija 15 naj se ne spreminja v Košakih (Predlagana linija P15) 
 • Hitrejša povezanost Tezna s Centrom (Predlagana linija G1). Dostopnost do srednjih šol, UKC in Europarka bo zagotovljena z novimi postajališči na Titovi cesti
 • Ohranitev linije v Dogoše preko Zrkovc (predlagana linija P9) 
 • Vzpostavitev avtobusne linije po Koroški cesti, ne po Lentu/Povezava Koroških vrat z UKC (predlagana linija G5) 
 • Ohranitev povezave med Pekrami/Lackovo z OŠ Tabor 2 (Predlagana linijaP14) 
 • Izboljšana dostopnost Ljubljanske ulice od Ceste proletarskih brigad do Streliške ceste (Predlagani liniji G2 in G3) 
 • Omogočena dostopnost do redkeje naseljenih območij kot npr. Hrastje, Gaj, Počehova, Kamniška graba. (Integrirane linije omogočajo povezavo z ostalim omrežjem JPP v Mariboru). 
 • Dodajanje postajališča Mariboxa za dostopnost do Lenta/Mariboxa – (na linijah P7, P12, P15, P19, II04) 
 • Dodajanje postajališča Cankarjeva za lažjo dostopnost (brez stopnic) do zdravstvenega doma Adolfa Drolca (na linij ah P7, P15, P19, l104) 
 • Dodajanje postajališča Dom pod Gorco za lažjo dostopnost (na linijah G4, P19) 
 • Dodajanje postajališča MČ Pobrežje za lažjo dostopnost do NK Pobrežje (Predlagana linija (P 12)
 • Povezanost krajevne skupnosti Pekre in Limbuš s trgovskimi centri (Supernova, Leclerc, Merkur, Lesnina, ...(Predlagana linija P14) 
 • Dobra povezava z živilskimi trgovinami 
 • Vzpostavitev frekventne avtobusne povezave v Melju (predlagana linija G3 ) 
 • Razbremenitev križišča Mlinske ulice in Partizanske ceste 
 • Direktna povezanost Lesarske šole s centrom mesta (predlagana linija G4) 
 • Direktna povezava med študentskimi domovi in centrom mesta (predlagana linija G5) 
 • Vzpostavitev nadstrešnic na postajališčih, kjer jim še manjkajo 
 • Linija P&R v meri sever-jug in vzhod-zahod 
 • Zmanjšanje emisij v mestnem prometu z električnimi in plinskimi avtobusi 
 • Frekventna povezava z Mariborskim Pohorjem

Glavne predlagane spremembe?

Optimizacija spremembe linij javnega potniškega prometa Maribor je sicer temeljila na zagotavljanju dostopnosti do najbližje postaje javnega potniškega prometa do 300 metrov za vsaj 85 odstotkov prebivalcev v MOM, optimiranju stroškov in izboljšanju same storitve in konkurenčnosti mestnega potniškega prometa. 

»Z delitvijo linij na glavne in povezovalne oziroma integrirane je končnemu uporabniku mreža linij bolj enostavna in pregledna. Na območjih glavnih linij bo tako potovanje z javnim prevozom dejansko časovno kot tudi finančno konkurenčno prevozu z osebnim avtomobilom. Zaradi učinka mreže, boljše povezanosti različnih predelov Maribora ter direktnega vodenja linij do ciljev potovanj za namene bivanja, oskrbe, prostega časa, dela, izobraževanja bo število potnikov višje. Hkrati pa se bo zaradi več uporabnikov JPP zmanjšal avtomobilski promet,« so prepričani predlagatelji. 

Predlagane spremembe omrežja javnega prevoza v MO Maribor sicer vključujejo vzpostavitev šestih glavnih linij, ki povezujejo najgosteje naseljene dele mesta in so vodene direktno. Gre za linije G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (mestna krožna linija v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (Rotovž) in G6 (Vzpenjača). Z vzpostavitvijo glavnih linij, kjer so v koničnem času predvidene vožnje na 10 do 20 minut, bo ustvarjen učinek mreže, ki bo ponudila ugodnejše prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa.

Ob tem je načrtovanih 13 povezovalnih linij, ki bodo zagotavljale dostopnost tudi v redkeje naseljenih predelih MO Maribor. Na njih bodo v koničnem času vožnje na 25 minut ali več, s prestopanjem na glavne linije pa bo možno hitro potovanje po mestu. Predlagane povezovalne linije so P7 (Kamnica), P8 (Limbuš), P9 (Zrkovci), P10 (Malečnik), P11 (Razvanje), P12 (Tezenska Dobrava), P13 (PC Tezno/Stražunski gozd), P14 (Ledina), P15 (Bresternica), P16 (Brezje), P17 (Košaki), P18 (Pekre), P19 (Dom pod gorco).

Integrirane šolske linije pa povezujejo redko poseljena območja s povezovalnimi oziroma glavnimi linijami in omogočajo vožnjo predvsem šolarjev do osnovnih gol. Vozijo od 2 do 10 krat na dan. Ob tem bi bile fleksibilne, saj se prilagajajo dejanskim potrebam prebivalcev. Povezujejo naselja znotraj KS Malečnik, KS Kamnica, MČ Ivan Cankar in KS Pekre Limbuš z osnovnimi šolami in z omrežjem javnega potniškega prometa v MOM.

Kdaj bo bodo torej spremembe (podrobne načrte, odgovore na pobude, shemo in pregledovalnik si lahko ogledate na tej povezavi) implementirane pa bo kot rečeno odvisno od mestnih svetnikov, ki bodo o tem odločali na 16. redni seji v četrtek, 20. junija.