Na 7. izredni seji, ki je potekala 24. avgusta, je Občinski svet Občine Ruše obravnaval sklep o izvedbi investicije, ki se navezuje na prizidavo in delno rekonstrukcijo Zdravstvene postaje Ruše. Obravnava je bila skladna s sklepom, ki je bil sprejet na 22. redni seji in se glasi: »Občinski svet Občine Ruše županjo zavezuje, da pred pričetkom podpisa pogodbe za izvedbo investicije poda na sejo OSOR ponudbe, pridobljene o končni vrednosti projekta, in pridobi o tem mnenje Občinskega sveta Občine Ruše.«

Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev ministrstva je predložitev gradbene pogodbe do 30. septembra 2022

Za izvedbo investicije Prizidava in delna rekonstrukcija Zdravstvene postaje Ruše je bil izveden postopek javnega naročanja, na katerem je ponudbo v roku (do 22. junija 2022) oddalo eno podjetje. Ker je ponudba presegala razpoložljiva sredstva v proračunu, jo je občina zavrnila in ponudnika povabila k pogajanjem. V okviru pogajanj je sicer ponudnik svojo ponudbo znižal, vendar je ta še vedno presegala proračunska sredstva, zato je Občina Ruše ponudbo zavrnila in zaključila postopek. Postopek javnega naročanja je bil v juliju ponovljen in v ponovljenem postopku je do roka (11. avgusta 2022) ponovno prispela ena ponudba, in sicer v višini 1.854.961,08 evrov brez DDV oz. 2.263.052,52 evrov z DDV. Ob tem je občina v okviru javnega razpisa Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 za omenjeno investicijo pridobila sofinanciranje Ministrstva za zdravje v višini 564.400,00 evrov. Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev ministrstva je predložitev gradbene pogodbe do 30. septembra 2022.

Kot so pojasnili v ruški občinski upravi, je absolutni znesek sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva s strani Ministrstva za zdravje določen na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 in je vezan na število prebivalcev občine/mestne občine. Znaša 80 evrov na prebivalca, kar za občino Ruše pomeni 565.040,00 evrov (po podatkih Statističnega urada RS je bilo na dan 1. junija 2021 v občini Ruše 7.063 prebivalcev, torej 80 evrov pomnoženo s 7.063 prebivalcev znaša 565.040,00 evrov). Kar pomeni, da občina Ruše na podlagi tega zakona ne more dobiti več kot 565.040,00 evrov v obdobju 2021-2031, četudi se prijavi na nov razpis.

Iz investicijskega programa izhaja, da županja svetnikov ni zavajala

Zaradi pomembnosti investicije v primarno zdravstvo v občini Ruše in glede na prejeto ponudbo podjetja za izvedbo del ter časovno omejitev predložitve pogodbe Ministrstvu za zdravje so občinskemu svetu predlagali v potrditev nadaljevanje izvajanja investicije in sprejetje naslednjega predloga sklepa: »Občinski svet Občine Ruše se seznani s pridobljeno ponudbo za Prizidavo in delno rekonstrukcijo Zdravstvene postaje Ruše in se strinja z nadaljevanjem investicije ter nalaga županji, da pripravi rebalans proračuna v skladu s pridobljeno ponudbo.«

V razpravi na 7. izredni seji so bili občinski svetniki ob izpostavljanju pomembnosti investicije v primarno zdravstvo v večini mnenja, da je pridobljena ponudba 2.263.052,52 evrov z DDV previsoka. Izpostavili so znesek cca. 3.500 evrov na kvadratni meter, pri čemer so znesek ponudbe preračunali na neto tlorisno površino prizidave in nadzidave v izmeri 638 m² in bruto tlorisno površino v izmeri 755 m², niso pa upoštevali, da ponudbeni predračun zajema tudi obnovo obstoječega objekta. Županja je na seji predstavila, da je tlorisna površina prizidave, nadzidave in obnove iz projektne dokumentacije 886 m², kar pomeni, da je znesek na kvadratni meter v višini cca. 2.500 eurov. Glede na podatke iz dokumenta IP (investicijski program) županja svetnikov ni zavajala.

Iz izseka investicijskega programa, ki se nanaša na površine, izhaja, da bo 755,20 m² novih/dodatnih bruto površin zdravstvene postaje oziroma 638,20 m² neto novih površin, ki bodo prizidane k obstoječi zdravstveni postaji. K tej površini pa je potrebno prišteti še 247,70 m² neto površin, ki bodo rekonstruirane. Tako da bo z načrtovano investicijo zdravstvena postaja pridobila neto 885,90 m² dozidanih in rekonstruiranih površin.

“Kljub pomembnosti investicije v primarno zdravstvo in zavedanju, da ob zavrnitvi pridobljene ponudbe Občina Ruše ne bo mogla črpati 564.400,00 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za zdravje, svetniki na 7. izredni seji niso sprejeli predlaganega sklepa: »Občinski svet Občine Ruše se seznani s pridobljeno ponudbo za Prizidavo in delno rekonstrukcijo Zdravstvene postaje Ruše in se strinja z nadaljevanjem investicije ter nalaga županji, da pripravi rebalans proračuna v skladu s pridobljeno ponudbo,« sporočajo iz ruške občinske uprave.  Kot glavni razlog nesprejetja predlaganega sklepa so svetniki izpostavljali previsoko ceno ponudnika. “Predlogi v razpravi so bili podani v smeri iskanja dodatnih ponudb po ugodnejših cenah in preložitvi investicije, čeprav so cene na trgu v gradbeni dejavnosti trenutno nepredvidljive in v porastu. Vendar dopolnitev ali sprememb predlaganega sklepa svetniki niso podali. Ker sklep ni bil izglasovan, ni podane podlage za nadaljevanje investicije ter pripravo rebalansa proračuna v skladu s pridobljeno ponudbo.”

“S prizidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo bi imeli, v kolikor bi pristopili k tej investiciji ter s tem počrpali nepovratna sredstva, v naslednjem letu v Rušah energetsko saniran in skoraj nič energijski objekt v velikosti 1.832 m2, ki bi proračun Občine Ruše obremenil v višini 1.700.000, 00 evrov ali 928, 00 evrov na m2 objekta. S tem bi dobili nove zdravstvene programe in omogočili širitev obstoječih, občani bi lahko ponovno dobili zdravniško pomoč znotraj občine, saj jo zdaj mnogi, zaradi zasedenosti zdravnikov, iščejo izven nje. Prav tako bi se zmanjšali stroški vzdrževanja ter obratovanja objekta na  m2, hkrati pa bi zagotovili večjo kakovost bivanja naših občanov vseh generacij. Priložnost in nepovratna sredstva v višini 564.000 evrov sta izgubljena. Projekt prizidave, nadzidave in rekonstrukcije zdravstvene postaje pa je zaveza mojega novega mandata,” dodaja županja Urška Repolusk.