01Gradnja domov za starejše v zadnjih letih ne poteka s takšno intenziteto, kot bi si želeli. Številne občine so se v preteklosti povezale z zasebnimi investitorji, nekaterim je država pred dvema letoma podelila koncesije za domsko oskrbo starejših. Tako je bilo tudi v Rušah. Tamkajšnja upravna enota je namreč edina v Sloveniji brez doma za starostnike. V začetku leta 2021 je zasebno podjetje SeneCura s sedežem na Dunaju pridobilo koncesijo za gradnjo doma v Rušah, v katerem je predvidenih 150 postelj v večinoma enoposteljnih sobah.

Namera o gradnji doma starostnikov v Rušah sega že v leto 2004, ko je bilo, na osnovi pobude resornega ministrstva za prijavo namere o izgradnji domov v obdobju 2006-2010, z župani občin Maribor, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Lenart in Duplek podpisano pismo o nameri za izgradnjo enot za varstvo starejših. Lokacije v Rušah, Lovrencu na Pohorju in Lenartu so bile med več kot 70 prijavljenimi izbrane kot prednostne. Nazadnje so v letu 2018, ko je bilo tudi leto lokalnih volitev, v javnosti krožile informacije o namerah izgradnje doma starostnikov v Rušah kot dislocirane enote Doma Danice Vogrinec Maribor. Tudi v proračunu Občine Ruše za 2018 so bila načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije v zvezi z gradnjo. Vendar tudi takrat do realizacije projekta ni prišlo. Občina Ruše je v letu 2019, pod prioriteto županje Urške Repolusk, resno pristopila k reševanju vprašanja izgradnje doma starostnikov v Rušah. Občina se je v zvezi z gradnjo doma opredelila, da bo dala podporo vsakemu, ki bi bil pripravljen graditi dom v kraju. “Priprava projekta za gradnjo državnega doma starostnikov je odvisna od želja lastnikov (investitorjev), v tem primeru države. V kolikor bi se država odločila za gradnjo javnega doma na območju občine Ruše, bi občina poskrbela, da so ustvarjeni vsi prostorski pogoji za gradnjo doma. V občini Ruše razpolagamo z zemljiščem, ki ga bi v primeru gradnje javnega doma predali v last države,” so takrat sporočili z ruške občinske uprave.

Po podeljeni koncesiji bi moral dom začeti delovati konec leta 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec junija 2020 objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za 1100 mest. Ministrstvo je takrat po objavi javnega razpisa za podelitev koncesije na svoji spletni stani objavilo poročilo strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev koncesije za institucionalno varstvo za starejše (Objava v Uradnem listu RS, številka 89/2020, z dne 19. 6. 2020), številka 0144-2/2020/72, 9. 2. 2021, iz katerega izhaja, da je bila izbrana tudi lokacija Ruše za izgradnjo doma starostnikov. Izhajajoč iz zgoraj navedenega poročila je strokovna komisija ministrstva predlagala, da se na podlagi javnega razpisa podeli koncesija SeneCuri za lokacijo Ruše. Ruški občinski svet je nato pooblastil županjo za podpis izjave občine, da se strinja z namero kateregakoli ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva na obrazcu, ki je bil del razpisne dokumentacije javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše.

Koncesija je podaljšana do 31. decembra 2024

Do danes se gradnja v Rušah še ni začela. SeneCura je sicer v januarju 2022 vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Ruše, pogoj  za podelitev koncesije je bil začetek opravljanja storitev v letu 2022, kar pomeni, da bi moral dom začeti delovati najkasneje do 31. decembra 2022. Zakaj do tega ni prišlo in ali so zaprosili za podaljšanje koncesije, smo vprašali podjetje SeneCura.

Odgovorili so nam, da so dolgotrajni upravni postopki, visoke cene energentov, neugodni pogoji financiranja, dvig obrestne mere, težave z dobavljivostjo gradbenih materialov, težave pri pridobivanju negovalnega kadra in nestimulativne plače, izrazita rast stroškov materiala in storitev (živil, elektrike, komunale, ogrevanja) SeneCuro, ki že upravlja s šestimi domovi v Sloveniji, spodbudili k vložitvi prošenj za podaljšanje koncesij za gradnje novih domov v Šentjerneju, Rušah, Mislinji, Mariboru in Pivki. V mariborskem domu naj bi v prizidku doma upokojencev uredili 60 mest za osebe z demenco.

“V SeneCuri kljub težkim in izjemno spremenjenim okoliščinam v primerjavi s tistimi, ki smo jim bili priča ob vlaganju prošenj za pridobitev koncesij za novogradnje domov za starejše pred nekaj leti, aktivno pristopamo k reševanju problematike začetkov gradnje in odpiranju novih domov ob že pridobljenih koncesijah. Zato smo, po ponovnem srečanju s pristojnim ministrstvom v začetku lanskega decembra in v skupni diskusiji o perečih nastalih težavah, sprejeli odločitev o tem, da 6.12.2022 vložimo na pristojno ministrstvo prošnjo za podaljšanje koncesij, kar smo tudi storili,” je pojasnil Robert Žvižaj, vodja razvoja za Slovenijo v SeneCuri. Pravi, da jim trenutne navedene okoliščine kljub aktivnemu pristopanju k reševanju problematike ob že pridobljenih koncesijah otežujejo začetek gradenj po prvotnih časovnicah in odpiranje novih zmogljivosti po konkurenčnih in dostopnih cenah.

Koncesije so bile podaljšane za obdobje dveh let, do 31.12.2024 in s tem tudi začasna zamrznitev začetka gradenj. “O tem smo v SeneCuri seznanili tudi občine in pristojne župane Pivke, Šentjerneja, Maribora, Ruš in Mislinje, saj ocenjujemo, da brez podpore in tvornega sodelovanja z občinami prijava na razpis za pridobitev koncesije ne bi bila uspešna, zato smatramo za pomembno, da so o vsem celovito in pravočasno obveščeni.” Dodajajo še, da je izgradnja domov starejših občanov bil in ostaja naš skupni cilj, radikalno zaostrene okoliščine v času od pridobitve koncesij pa so jih potisnile v situacijo, ko potrebujejo premostitveni čas za uresničitev naših dogovorov.

Občina projekt še vedno podpira

Urška Repolusk, županja občine Ruše, pravi, da projekt izgradnje doma starostnikov še vedno podpirajo in si skupaj z investitorjem, podjetjem SeneCura, prizadevajo za termin pri pristojnem ministrstvu. Želeli bi se namreč pogovoriti o morebitnih možnostih za objavo kakšnega razpisa s strani ministrstva, ki bi tudi zasebnemu investitorju, torej koncesionarju, pomagal pri realizaciji projekta.

Za projekt v Rušah gradbeno dovoljenje trenutno “stoji”, še ni pridobljeno, podjetje SeneCura pa je s strani občine in zasebnika že kupilo zemljišče za hotelom Veter, kjer naj bi zgradili dom za starejše.