V konferenčni dvorani Gasilskega Doma Ruše je v sredo, 26. januarja, potekala četrta izredna seja Občinskega sveta Občine Ruše. Občinski svet je med drugim obravnaval in po hitrem postopku sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Ruše. Kot so pojasnili v občinski upravi, imajo trenutno v ruški občini samo eno izvajalko fizioterapije, ki ji je bila podeljena koncesija, vendar glede na povečane potrebe po fizioterapevtskih storitvah ne zadošča. “Tudi sosednji občini Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi nimata tovrstne zdravstvene storitve. Čakalne dobe so dolge, nezdravljenje pa lahko pusti posameznikom hujše posledice.”

Občinska uprava je v začetku leta 2021 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor seznanila s problematiko glede povečanih potreb po fizioterapevtskih storitvah za občane občine Ruše. “Zavod je naša prizadevanja za pridobitev programa fizioterapije podprl, saj imajo sami povsem zapolnjen kadrovski normativ, zato našim občanom z obstoječim kadrom teh storitev ne morejo zagotoviti. Občinska uprava si je še naprej prizadevala pridobiti program fizioterapije, zato je z navedeno problematiko seznanila Ministrstvo za zdravje in predlagala, da se umesti tim fizioterapije v aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. Ministrstvo za zdravje je 15. decembra 2021 sporočilo, da je naš predlog širitve aneksa št. 1 bil uspešen in občini Ruše pripada 1 tim fizioterapije ter se lahko pristopi k razpisu koncesije“. Na podlagi sprejetega odloka bo Občina Ruše v skladu z določili 44. b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti na svoji spletni strani objavila javni razpis za podelitev predmetne koncesije.

Lokalni energetsko podnebni koncept Občine Ruše 2021

Ob predstavitvi dokumenta, ki ga je občinski svet obravnaval na svoji 17. redni seji, so na Občini Ruše zapisali, da bodo omenjeni dokument, ki je imel status osnutka, po potrditvi na občinskem svetu posredovali v potrditev Ministrstvu za infrastrukturo, kot to zapoveduje 29. člen Energetskega zakona. “To smo tudi storili. Ministrstvo za infrastrukturo je našo vlogo obravnavalo ter izdalo predmetno soglasje, s katerim ugotavljajo, da je naš dokument skladen z nacionalno energetsko politiko, vsebuje vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov in je usklajen z določbami 29. člena Energetskega zakona. S pridobitvijo soglasja ministrstva so izpolnjeni vsi formalni pogoji za sprejem Lokalnega energetskega koncepta (LEK). Potrjen oz. veljaven LEK je eden od pogojev za kandidaturo Občine Ruše na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021) – kandidaturo nanj moramo oddati do 31. januarja 2022.”

Investicijski program za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti Občine Ruše

Občina Ruše je na podlagi sprejetih dokumentov na preteklih sejah občinskega sveta objavila javni razpis javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ruše. Na razpis se je odzval en ponudnik, in sicer Petrol d.d. s partnerjema Resalta d.o.o. in RES EP d.o.o.. Po preverjanju vloge je Občina Ruše priznala sposobnost ponudniku in pričela s konkurenčnim dialogom. V procesu konkurenčnega dialoga je bilo potrebno, zaradi objektivnih razlogov, odstraniti določene objekte iz nabora primernih objektov za energetsko sanacijo. Na ta način so se iz projekta odstranili: Občina Ruše – režijski obrat Poslovni del in delavnice, Center za mlade CEZAM Ruše, Zdravstvena postaja Ruše in Upravna enota Ruše.
V vseh preostalih objektih je predvidena celovita energetska sanacija po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah, in sicer za: Športni park Ruše – bazen, Dom kulture Bistrica ob Dravi, Občina Ruše – upravna stavba, OŠ Janka Glazerja Ruše,  Center interesnih dejavnosti – glasbena šola in Policijska postaja Ruše.

Problematiko novih cenikov Športnega parka Ruše so umaknili z dnevnega reda

Je pa občinski svet iz obravnave umaknil točko: Problematika novih cenikov Javnega zavoda Športni park Ruše.  S 1. januarjem 2022 je Javni zavod Športni park Ruše (ŠPR) objavil nov cenik koriščenja bazena in wellnessa. “Cenik storitev na podlagi Odloka o ustanovitvi ŠPR sprejema svet zavoda na predlog direktorja ŠPR. Pričakovano bi bilo, da direktor ŠPR, ki ga imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Ruše, pred tako pomembno odločitvijo, kot je zvišanje cen storitev, seznani vodstvo občine in občinski svet. Enako se bi pričakovalo od predstavnikov Sveta zavoda ŠPR,” so zapisali v občinski upravi. Dodajajo: “ŠPR deluje kot javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Ruše v javnem interesu z namenom dostopnejših športno rekreativnih storitev za občanke in občane občine. Občina Ruše zato financira delovanje ŠPR, vlaga v infrastrukturo ŠPR in med drugim plačuje tudi obratovalne stroške ŠPR, ki so se v zadnjem obdobju minimalno povišali. Zato je takšen dvig cen še toliko bolj neutemeljen in neupravičen, saj cene storitev ŠPR ne bi smele biti tržno naravnane. Zaradi številnih ogorčenj občank in občanov nad povišanjem cen bazena in wellnessa in ker direktorja ŠPR in večino članov Sveta zavoda ŠPR imenuje Občinski svet občine Ruše, je bila v obravnavo na občinski svet vložena seznanitev s problematiko novih cenikov Javnega zavoda Športni park Ruše.”

Zaradi številnih ogorčenj občank in občanov nad povišanjem cen bazena in wellnessa in ker direktorja ŠPR in večino članov Sveta zavoda ŠPR imenuje Občinski svet občine Ruše, je bila v obravnavo na občinski svet vložena seznanitev s problematiko novih cenikov Javnega zavoda Športni park Ruše.

Na predlog Jerneja Ajda, svetnika iz svetniške skupine Neodvisna lista 2 x 2, je bil z večino glasov svetnikov izglasovan umik točke z dnevnega reda.