V konferenčni dvorani gasilskega doma v Rušah bo nocoj 20. redna seja ruškega občinskega sveta. Najpomembnejša zadeva bo drugo branje občinskega proračuna. Predlog proračuna Občine Ruše za leto 2022 je bil v javni razpravi do 24. januarja 2022. Kot nam je povedala županja Urška Repolusk, bistvene razlike od predloga v prvem branju niso nastale. “Na razlike so vplivali: zaključek lanskega proračuna in njegova uskladitev z realizacijo iz leta 2021, umestitev manjšega števila stavb v celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti Občine Ruše, umestitev projektov participativnega proračuna po postavkah in spremembe Zakona o financiranju občin, ki predvidevajo finančno razbremenitev občin. Upoštevali so se tudi posamezni predlogi prejeti v času javne razprave.”

Več kot 63 odstotkov proračuna je namenjenega za investicije

Predlog proračuna za leto 2022 v drugem branju predvideva 13.109.124,46 evrov prihodkov (prvo branje: 13.762.299,60 evrov) in 15.329.618,26 evro odhodkov (prvo branje: 16.030.998,60 evrov). Za investicije je v drugem branju predvidenih 9.735.024,26 evrov (prvo branje: 10.431.452,60 evrov), kar obsega 63,5 % vrednosti proračuna.

Za investicije je v drugem branju predvidenih 9.735.024,26 evrov (prvo branje: 10.431.452,60 evrov), kar obsega 63,5 % vrednosti proračuna.

Za investicije je v večini predvideno pridobivanje evropskih sredstev (drugo branje: 3.310.103,31 evrov, prvo branje: 3.514.298,81 evrov), sredstev iz državnega proračuna (drugo branje: 2.637.539,25 evrov, prvo branje: 2.507.539,25 evrov) ter sredstev od ostalih partnerjev (koncesionar za energetsko sanacijo občinskih stavb; 2.428.568,75 evrov). Le v manjši meri je predvideno namensko zadolževanje (drugo branje: 2.500.000,00 evrov, prvo branje: 2.400.000,00 evrov).

Glavni investicijski projekti v predlogu proračuna za leto 2022 so (predvidena sredstva so navedena za projekte, ki presegajo 1 mio evrov):
– celovita energetska sanacija 6-ih javnih objektov v lasti Občine Ruše, cca 3 mio evrov,
– celovita ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave in v aglomeraciji ID16520, cca 3,4 mio evrov,
– prizidava zdravstvene postaje Ruše, cca 1,7 mio evrov,
– obnova vodovodov in javne razsvetljave v času izgradnje kanalizacije,
ureditev trga v Rušah,
– zaključek prenove Doma kulture Ruše (obnova fasade in stavbnega pohištva),
– priprava načrtov in projektne dokumentacije za črpanje nepovratnih sredstev (ureditev hudournikov, letno gledališče in prizidava vrtca Ruše),
– obnova magistralnega vodovoda TPE 225 (ob rekonstrukciji mostu čez Dravo),
– ureditev ceste Šlosberg,
– rekonstrukcija mostu na Lobnici – stara cesta na Glažuto,
– rekonstrukcija lokalne ceste Ruše – Glažuta,
asfaltiranje ulic s sofinanciranjem občanov (asfaltiranje odcepa Log 100 in Log 19),
– ureditev nove dostopne ceste za vrtec – Šarhova pot,
– izgradnja parkirišča ob Šarhovi poti 6,
– ureditev povezovalne ceste med Falsko cesto in Knifičevo ulico,
širitev vodovodnega omrežja na vododeficitarna območja,
– ureditev Matavškove gramoznice,
investicijsko vzdrževalna dela na Trgu vstaje 3 (obnova fasade in montaža nove plinske peči).

Za socialne programe 1,7 milijona evrov

Predlog proračuna zajema tudi pomembne socialne programe, za katere namerava občina nameniti cca 1,7 milijona evrov. Ti so: pomoč družini na domu, prostofer, e-oskrba, subvencije za nakup vozovnic, darila ob rojstvu otrok, subvencioniranje komunalnih prispevkov za mlade, doplačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, sofinacniranje programov zaposlovanja, štipendije, oskrba v domovih starejših, socialne pomoči, subvencioniranje stanarin, humanitarna pomoč, regresiranje prevozov v šolo, subvencije prehrane dojenčkov in otrok, subvencije letovanja otrok.

Tudi v letu 2022 je predvidena izvedba projektov iz participativnega proračuna v skupnem znesku 30.000,00 evrov za območja krajevnega odbora Bistrica ob Dravi, Bezena in Smolnik – Fala.

“Tudi v letu 2022 je predvidena izvedba projektov iz participativnega proračuna v skupnem znesku 30.000,00 evrov za območja krajevnega odbora Bistrica ob Dravi, Bezena in Smolnik – Fala. Za območje krajevnega odbora Ruše ni bilo podanega predloga in posledično tudi ni predvidene porabe.”

Širitev vodovodnega omrežja Lobnica – Martnica

V občini Ruše obstajajo številni zaselki in območja razpršene gradnje na Pohorju, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz lastnih zajetij. “Izpostavljamo območje Martnice, Areške ceste nad Rušami, Krečijevo nad Bezeno, del Loga ipd. V zadnjih letih se je izdatnost vodnih virov precej zmanjšala, vedno več je tudi težav z zagotavljanjem neoporečne pitne vode. Občina Ruše namerava ta območja, seveda ob predhodni preučitvi tehnične izvedljivosti ter racionalnosti izvedbe, postopoma vključiti v sistem javne vodooskrbe. V letu 2022 načrtujemo začetek izvedbe 1. faze vodovoda do Martnice. Celotna vrednost investicije znaša 742.235,46 evrov.”

Investicijska dela v Logu in ureditev igrišča na Smolniku

Zaradi ugodnih vremenskih razmer je Občina Ruše pristopila k realizaciji že v preteklem letu načrtovanega projekta, in sicer k izgradnji javnega vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in asfaltne ceste v Logu, odcep do hišne številke Log 100. Investitor navedenih del je Občina Ruše, z izjemo izgradnje meteorne kanalizacije in asfaltne ceste, kjer občani sofinancirajo 40-odstotni delež. V začetku februarja 2022 je bila izgradnja javnega vodovodnega omrežja že zaključena in dela se nadaljujejo z istočasno izgradnjo javne razsvetljave, meteorne kanalizacije in ceste. Vrednost investicije brez DDV znaša 52.000 evrov. “Če izvajalcu ne bo nagajalo vreme, je pričakovati, da bodo vsa dela, razen položitve asfaltne plasti, končana do sredine marca. Položitev asfaltne plasti je pogojena z obratovanjem asfaltnih baz, ki so v tem trenutku pretežno v vzdrževalni fazi,” je še pojasnila ruška županja.

Ureditev športnega igrišča na Smolniku pa je v zaključni fazi.

Izvedeni projekti v letu 2021

V okviru državnih projektov so izvedli nov odsek Dravske kolesarske poti, počivališča ob kolesarski poti in obnovo mostu čez reko Dravo (v izvajanju).

V 2021 so v ruški občini realizirali naslednje projekte:
– odvajanje in čiščenje odpadne vode – 701.479,00 evrov
– obnova Doma kulture Ruše – 553.699,00 evrov
– obnova cest in cestne infrastrukturo – 540.298,00 evrov
– cesta Smolnik – Šumik – 91.413,00 evrov
– ulica Ruške čete -150.753,00 evrov
– ostale ceste in infrastruktura – 298.132,00 evrov
– obnova vodovoda – 176.159,00 evrov
– vzdrževanje občinskih stanovanj – 91.519,00 evrov
– investicije v bazenski kompleks Športnega parka Ruše – 138.159,00 evrov
– investicije v športne objekte – 207.692,00 evrov
– večnamensko igrišče Smolnik – 92.907,00 evrov
– igrišče z umetno travo pri OŠ – 24.785,00 evrov
– nakup telovadnice – 90.000,00 evrov
– nabava E-koles, polnilnice za e-kolesa – 74.267,00 evrov
– investicije v vrtec, osnovno in glasbeno šolo – 136.829,00 evrov
– investicije v gasilstvo – 69.453,00 evrov
– ureditev dveh prehodov za pešce – 24.622,00 evrov
– projekti paticipativnega proračuna (Bezenski rekreativček, oder v Bistrici ob Dravi, nadgradnja otroškega igrišča na Smolniku) – 24.000,00 evrov
– subvencije gospodarstvu – 20.000,00 evrov
– subvencije za nabavo malih čistilnih naprav – 4.419,40 evrov
– subvencije za obnove fasad in ostrešij v trškem jedru – 4.147,50 evrov.

Občina Ruše je v letu 2021 namenila 1.593.223,00 evrov za socialne programe, in sicer za: pomoč družini na domu, prostofer, e-oskrba, subvencije za nakup vozovnic, darila ob rojstvu otrok, subvencioniranje komunalnih prispevkov za mlade, doplačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, sofinacniranje programov zaposlovanja, štipendije, oskrba v domovih starejših, socialne pomoči, subvencioniranje stanarin, humanitarna pomoč, regresiranje prevozov v šolo, subvencije prehrane dojenčkov in otrok, subvencije letovanja otrok

Za šport letos namenjajo 10,89 odstotkov več sredstev

Na letni ravni za programe športa v ruški občini namenjajo 792.734,00 evrov, od tega društvom 165.000 evrov. Znesek je višji od lanskega za 10,89 odstotkov.

V okviru programa športa zagotavljajo sredstva za sofinanciranje: športnih programov, priznanj športnikov, športnih prireditev, društev na področju športa, vzdrževanja športne infrastrukture, izobraževanja kadrov, delovanja športne zveze, materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in investicij v šport.

Tudi v letu 2022 so predvidena sredstva v proračunu občine na podlagi potrjenih projektov participativnega proračuna, na področju športa je predvidena nabava fines opreme na Smolniku. Predvidene so večje investicije in investicijska vzdrževanja, ki se bodo izvedle v letu 2022: nakup tartana za malo otroško igrišče v Športnem parku Ruše, zaščitna ograja igrišča na Smolniku, investicijsko vzdrževanje zaščitnih ograj na igrišču v Bistrici ob Dravi, nogometnem stadionu Ruše, nabava toplotne črpalke v Športni dvorani Ruše, …

Cilj je tudi povečati število prebivalcev, povezanih s športom in rekreacijo, ohraniti oziroma povečati optimalno zasedenost športnih objektov.

“S tem se zasleduje dolgoročni cilj zagotavljanja ustreznih pogojev za trajno in nemoteno delovanje ter razvoj športne dejavnosti prek javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov. Cilj je tudi povečati število prebivalcev, povezanih s športom in rekreacijo, ohraniti oziroma povečati optimalno zasedenost športnih objektov.”

Občina Ruše kot financer ni zaznala potrebe dviga cen Športnega parka Ruše

Ena od točk dnevnega reda 20. redne seje se navezuje na problematiko novih cenikov Javnega zavoda Športni park Ruše. “Namen obravnave te teme je, da se Občinski svet Občine Ruše seznani s problematiko dviga cen javne službe v Javnem zavodu Športni park Ruše in cenikom, ki je pričel veljati s 1. 1. 2022, saj se je veliko občank in občanov, uporabnic in uporabnikov storitev ŠPR obrnilo na vodstvo Občine Ruše z ogorčenjem nad zvišanjem cen,” pravi županja.

Ustanoviteljica Javnega zavoda Športni park Ruše (v nadaljevanju: ŠPR) je Občina Ruše. ŠPR za ustanoviteljico med drugimi nalogami v skladu z Odlokom o ustanovitvi opravlja tudi javno službo, za katero je opredeljeno področje športa (bazen): bazen, kegljišče, fitnes in wellness. Za ŠPR (prej CEZAM) je Občinski svet Občine Ruše sprejel posebni sklep o opredelitvi dejavnosti, kaj se šteje za tržno dejavnost, in kaj se šteje za javno službo. “Javni zavod, ki izvaja zgoraj naštete dejavnosti v javnem interesu in katerega ustanovitelj ter financer je Občina Ruše, je torej ustanovljen z namenom nudenja kakovostnih in cenovno dostopnih storitev občanom. Po analizi obratovalnih stroškov, katerih plačnik je v celoti Občina Ruše za javni zavod ŠPR, pri čemer smo primerjali december 2020 in december 2021, smo ugotovili minorno zvišanje teh, in sicer v višini 1,47 odstotkov. Občina Ruše, torej kot financer, ni zaznala potrebe dviga cen ŠPR Ruše.”

O sklicu seje, o predlogu novega cenika Občina Ruše ni bila niti seznanjena, niti obveščena.

Na občini pojasnjujejo, da je bila 26. 12. 2021 sklicana dopisna seja sveta zavoda ŠPR, na kateri se je obravnaval predlog direktorja za spremembe cen storitev ŠPR, ki so opredeljene kot javna služba (bazen, fitnes, wellness, kegljišče). “O sklicu seje, o predlogu novega cenika Občina Ruše ni bila niti seznanjena, niti obveščena. Sklic dopisne seje je sporen tudi zato, ker iz priporočil revizije javnega zavoda v letu 2019 posebej izhaja, da se o pomembnih zadevah, kar zagotovo dvig cen je, ne glasuje na dopisnih sejah.”

4. januarja  2022 je občinska uprava od Športnega parka Ruše zahtevala nove cenike ter gradiva, ki so bila podlaga za dvig cen. “ŠPR je nove cenike ter preostalo gradivo posredoval 5. 1. 2022. Iz cenika ter gradiva, ki so ga člani sveta zavoda ŠPR obravnavali, ni razvidna argumentacija za dvig cen, direktor pa je dvig cen predstavil kot »idejo cenika« s kratkim dopisom. Po pregledu in primerjavi je bilo ugotovljeno, da so se cene drastično spremenile v primerjavi s starim cenikom, vendar direktor h gradivu ni predložil argumentacije za takšen dvig cen, prav tako ni priložil ekonomske analize upravičenosti dviga cen ali pojasnil metodologijo, na podlagi katere je prišel do izračuna novih cen,” je še povedala županja Urška Repolusk.