Občina Ruše je tudi letos objavila razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023. Merila za vrednotenje vlog v postopku javnega razpisa za dodelitev štipendije so šolski oziroma učni uspeh in posebni dosežki na posameznem področju v preteklem šolskem letu glede na šolsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije. Štipendijo lahko dijak ali študent prejema eno leto. Občinska štipendija bo podeljena 3 najboljšim dijakom in 3 najboljšim študentom.

Pogoji za pridobitev štipendije so takšni

Na podlagi 6. člena Pravilnika so do štipendije upravičene osebe, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče na območju občine Ruše,
 • imajo status dijaka oziroma status študenta,
 • izpolnjuje starostni pogoj,
 • niso v delovnem razmerju,
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • uspeh oz. povprečna ocena; dijak je v preteklem letu srednješolskega izobraževanja dosegel prav dober ali odličen uspeh v primeru prijave za štipendijo za nadarjene oz. študent je v preteklem študijskem letu dosegel najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti,
 • so v preteklem šolskem oz. študijskem letu imeli dosežke na posameznem področju v skladu z merili, ki jih določa Pravilnik.

Dokumentacija, ki jo vlagatelj predloži skupaj s prijavo za dodelitev štipendije:

 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
 • dokazilo o učnem uspehu (spričevalo) za dijake ali študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih) za študente preteklega letnika izobraževanja,
 • dokazilo o dosežkih na posameznem področju v preteklem šolskem oz. študijskem letu, izdanega s strani institucije oz. odgovorne osebe,
 • življenjepis z opisom kariernih ciljev.

Višina štipendije bo nekolika višja za študente

Višina štipendije bo znašala za dijake 100 EUR na mesec in za študente 150 EUR na mesec. V kolikor ne bo dovolj kandidatov za posamezno vrsto štipendij, se lahko podeli tudi več kot tri štipendije za dijake oziroma študente. Rok za oddajo prijav je 6. september 2022 in za študente 6. oktober 2022 najkasneje do 12.00 ure. Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od prejetja zadnje popolne vloge na javni razpis.

Več informacij o prijavi lahko pridobite tukaj.