Na včerajšnji 12. redni seji občinskega sveta v Rušah, ki jo je ob odsotnosti županje Urške Repolusk, vodil občinski svetnik Ladislav Pepelnik, je bilo prisotnih 18 svetnic in svetnikov. 

Najpomembnejši občinski dokument - proračun so v drugem branju vendarle sprejeli. Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2024 je potekala od 5. marca do 5. aprila. V tem času je prispelo 53 predlogov, do katerih so bila podana stališča. Pravočasno so na Občino Ruše prispeli trije amandmaji, dva sta bila vložena napačno, o tretjem amandmaju je županja podala pozitivno mnenje. Svetniki predlaganega amandmaja niso potrdili.

V okviru proračuna so glasovali o petih sklepih 

Občinski svet  je v okviru proračunske točke glasoval o petih sklepih. Z devet glasovi za in osem proti je v drugi obravnavi sprejel proračunu Občine Ruše za leto 2024. Svetniki so sprejeli tudi letni program prodaje finančnega premoženja Občine Ruše za leto 2024, niso pa sprejeli letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, prav tako niso sprejeli sklepa, da dajejo županji pooblastilo, da sprejme letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za nepremičnine, ki niso zajete v letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2024 do vrednosti 10.000 evrov (brez DDV). Je pa občinski svet s 16 glasovi za in nič proti sprejel letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2024.

Prihodkovna stran sprejetega proračuna se je v primerjavi s prvo obravnavo povečala za dobrih 200 tisoč evrov; iz 2.993.664,14 evrov na 3.193.747,99 evrov. Odhodki so se povečali za slabih 140 tisočakov; iz 2.247.619,11 evrov na 2.387.294,75 evrov

Zaključnega računa niso potrdili, glasovanje o direktorju Športnega parka Ruše prestavili 

Niso pa ruški svetniki potrdili zaključnega računa občine za leto 2023. Doseženi občinski prihodki znašajo 9.367.401,21 evrov in predstavljajo 92,83-odstotno realizacijo sprejetega proračuna. Doseženi odhodki pa znašajo 9.108.735,45 evrov in so realizirani v višini 90,68-odstotka veljavnega proračuna.

Glasovanje o imenovanju direktorja Javnega zavoda Športni park Ruše so prestavili na eno od naslednjih sej. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je namreč ponovila javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za direktorja Športnega parka Ruše. Na javni razpis je prispelo šest vlog, pri pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da dva kandidata ne izpolnjujeta zahtevanih pogojev, zato je komisija obravnavala štiri kandidate. Tekom postopka je en kandidat odstopil od vloge, tako da je komisija opravila razgovor s tremi kandidati in sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga predstavitev dveh kandidatov: Lucije Smolnik in Sandija Mertelja. 

So pa svetniki soglasno potrdili odlok o Regijskem parku Pohorje, v častno razsodišče izvolili Srečka Potočarja ter Olgo Malec ter potrdili dva nadomestna člana Krajevnega odbora Ruše: Iva Frasa in Marjano Žaucer.

Znani so prejemniki občinskih priznanj 

Potrdili pa so tudi letošnje prejemnike občinskih priznanj. Naziv častnega občana bodo podeli dr. Petru Glaviču za njegovo več kot 48-letno delovanje na področju športa. Za spominsko plaketo Občine Ruše so občinski svetniki potrdili naslednje prejemnike: Slavko Mernik - za življenjsko delo v policiji, Ljubo Germič - za 40-letno predsedovanje SD I. Pohorski bataljon Ruše in Cveta Svenšek - za aktivno delovanje na več področjih.

V nadaljevanju seje so se še seznanili s trendi varnostnih pojavov v letu 2024, sprejeli letni program športa v Občini Ruše za leto 2024 ter podali soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2023 Javnega zavoda Športni park Ruše.