V konferenčni dvorani gasilskega doma v Rušah je včeraj potekala 6. redna seja tamkajšnjega občinskega sveta. Svetniki so naprej v prvi obravnavi obravnavali spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo skladiščno upravnega prostora in čistilne naprave ob industrijski coni naselja Ruše. Na seji so bile podane pripombe, ki so kasneje štele kot pripombe iz javne razgrnitve. Javna razgrnitev je potekala od 6. 3. do 7. 4. 2023. V času od prve obravnave do ponovne prve obravnave je investitor omejil odpadke, s katerimi je dopustno ravnati v območju, na nenevarne gradbene odpadke. S 14 glasovi za je nato občinski svet odlok sprejel.

Svetniki so soglasno zavrnili leta 2021 že potrjeni podpis dogovora o služnostnih pravicah družbi Energija na veter za potrebe izgradnje kablovoda na Pohorje, kjer to podjetje načrtuje postavitev 56 vetrnih elektrarn

V skladu s pobudo, ki je bila podana na 5. redni seji, je bila problematika izgradnje vetrnih elektrarn in kablovodov umeščena na včerajšnjo sejo. Spomnimo, da so svetniki na 18. seji  8. novembra 2021 obravnavali sklenitev služnostne pogodbe za gradnjo omrežja ob postavitvi vetrnih elektrarn na Pohorju. Po daljši razpravi je občinski svet soglasno sprejel sklep: “Občinski svet Občine Ruše, sprejme sklep, s katerim daje soglasje k sklenitvi služnostne pogodbe za gradnjo omrežja ob postavitvi vetrnih elektrarn”. Ne glede na to, da lahko občina sklepa služnostne pogodbe brez soglasja občinskega sveta, je županja zaradi obsega omenjene pogodbe ter obsega investicije o tem seznanila občinski svet, ki je v Rušah soglašal, da županja služnostno pogodbo podpiše. Ker je ostalo v zvezi z investicijo odprtih zelo veliko vprašanj, do sklenitve služnostne pogodbe do danes v Občini Ruše ni prišlo.

Občinski svetnice in svetniki so včeraj  soglasno ( s 16 glasovi za) sprejeli vse štiri predlagane sklepe: občinski svet se je tako seznanil z dosedanjim potekom podelitve služnosti podjetju Energija na veter d.o.o., v nadaljevanju se ni strinjal s podpisom služnostne pogodbe za potrebe izgradnje kablovoda Pohorje-Ruše. Prav tako nasprotuje zahtevku omejitve lastninske pravice – služnost v javno korist, ki ga Upravna enota Ruše vodi pod št. 351- 63/2023-6242-44, in poziva Vlado Republike Slovenije, da ustavi postopek umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju in s tem posledično tudi kablovoda Pohorje-Ruše.

Rušani smo proti kablovodu, proti razlastitvi občinskih zemljišč.

“Rušani smo proti kablovodu, proti razlastitvi občinskih zemljišč. Sama bi si očitala, če bi podpisala nekaj, kar ima negativni vpliv na premoženje občine, ljudi in njihovo zdravje,” je ob tem povedala ruška županja Urška Repolusk.

Ponovno razpravo v zvezi s tem projektom je že na prejšnji seji občinskega sveta zahtevala svetinška skupina Gibanja Svoboda. “Gre za kablovod, ki bi povezoval vetrne elektrarne na vrhu Pohorja z distribucijskim omrežjem električne energije. Opozarjamo, da bi takšen poseg v naravo povzročil nepopravljivo škodo za okolje in bi ogrozil turistični potencial območja,” so zapisali v ruškem občinskem odboru te stranke.

Potrdili so tudi uskladitve cen komunalnih in drugih storitev

Ena od točk včerajšnje seje je bila uskladitev cen komunalnih in drugih storitev v letu 2023. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v letu 2023 je bil obravnavan že na prejšnji, 5. redni seji, na kateri predlagane cene storitve niso bile sprejete. V razpravi je bil podan tudi predlog za postopno povišanje cen, čemur so v Komunali Odtok sledili ob pripravi novega sklepa. Postopni dvig regulirajo z višino subvencije omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ki bi bila ob sprejetju višja (15 % za OMR odvajanje, 40 % za OMR čiščenje), nato pa bi se s 1. 1. 2024 znižala (5 % za OMR odvajanje, 15 % za OMR čiščenje). Subvencija obravnava le uporabnike, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Seveda se s povišanjem subvencioniranja povečajo tudi proračunska sredstva, ki jih mora nameniti občina. Občinski svet občine Ruše je nato z 11 glasovi za in dvema proti potrdil dvig cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Ruše.

V nadaljevanju je občinski svet obravnaval Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2023. Pri pripravi elaborata je oblikovana enotna cena za vse občine, za mešane komunalne odpadke in biološko razgradljive odpadke, predračunska cena za leto 2023 pa je oblikovana na osnovi potrjenega plana 2023, ki upošteva nižje odkupne cene izsortiranih frakcij, višje stroške energije, višje stroške materiala, višje stroške vzdrževanja, višje cene prevzema odpadkov ter višje stroške dela. Občinski svetniki so z 11 glasovi za potrdili nove cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ruše za leto 2023.

Oskrba s pitno vodo: Sredi leta 2022 je prišlo do izrazitega povišanja cen električne energije. Nove cene električne energije so vplivale na rast stroška električne energije, ki so se za distribucijo, črpanje in tranzit na ravni celotnega sistema vodooskrbe povečale za 141 odstotkov. Poleg navedenega porasta stroška električne energije so na višjo obračunsko ceno vplivale tudi višje cene materiala in usklajevanje plač zaposlenih. Predračunska cena vodarine za leto 2023 je za 11,49 odstotkov višja od lastne cene za leto 2022. Predračunske cene za leto 2023 pa so za 2,92 odstotkov višje od trenutno veljavnih cen, ki jih plačujejo uporabniki. Občinski svet  je s 14 glasovi za potrdil spremembo cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ruše za leto 2023.

Strinjali so se s prejemniki občinskih priznanj

V zaključnem delu seje so člani ruškega občinskega sveta potrdil tudi nove člane občinske volilne komisije, odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o., odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor, odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor ter Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše. Svetnice in svetniki so potrdili tudi naziv častnega občana Občine Ruše ter prejemnike spominskih plaket, ki jih bo županja vročila na slavnostni seji, ki bo 23. 6. 2023.

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine je županja s seje umaknila, saj so svetniki v nasprotnem primeru napovedali obstrukcijo seje. To točko bodo obravnavali na eni prihodnjih sej. “To ni dobro, ker bomo imeli velik manjko na prihodkovni strani proračuna. Svetniki želijo umik dveh občinskih razvojno pomembnih zemljišč,” dodaja županja.