V teh dneh so se nekateri mediji razpisali o domnevno sporni prodaji občinskih zemljišč v Rušah. Gre za prodajo stavbnega zemljišča ob smučišču Cojzarica na Arehu v letu 2022. Kot je, po poročanju STA, pred dnevi pisal portal Necenzurirano, je novi lastnik nepremičnino kupil po dokaj ugodni ceni, kmalu zatem pa je ruška občina sprožila še postopke sprememb prostorskih aktov, ki bodo zvišale vrednost zemljišč.

Občina Ruše: Očitki so popolnoma neupravičeni in politično motivirani

Na Občini Ruše pravijo, da so očitki popolnoma neupravičeni in politično motivirani, z željo škodovati tako Občini Ruše kot potencialnim investitorjem. "Tudi to premoženje je bilo prodano z najvišjo obliko transparentnosti, ki jo omogoča samo javna dražba," je Katja Markač Hrovatin, direktorica občinske uprave, povedala za STA. 

Glede omenjenih očitkov je Občina Ruše na svoji spletni strani objavila nekaj pojasnil. Zapisali so, da so z namenom vzpodbujanja turistične in gostinske dejavnosti že v letu 2020 pristopili k pripravi idejnih zasnov za objekte in površine za turizem na Pohorju, ki bi lahko bile ustrezne podlage za razvoj zimskega in letnega turizma. "V pripravo idejnih zasnov, ki predstavljajo osnovo za nadaljnje načrtovanje oziroma projektiranje objektov in površin na tem delu Pohorja, smo vključili vse deležnike na območju, kakor širšo zainteresirano javnost ter idejne zasnove tudi večkrat javno predstavili. Prva javna predstavitev zasnove za objekte in površine za turizem na Pohorju,  predstavitev preko IKT je bila 24. 11. 2021, ki so ji sledile še druge: Strokovni posvet Infrastruktura za razvoj… | RRA Podravje - Maribor, OPT (Objekti in površine za turizem) Pohorje - idejna zasnova, Javna razgrnitev projektne dokumentacije za odstranitev in gradnjo novih objektov za gostinsko in servisno ponudbo na Arehu."

Nadalje pojasnjujejo, da je Občinski svet Občine Ruše 17. 2. 2022 na svoji 20. redni seji sprejel Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2022, ki je vseboval v delu »Načrt razpolaganja z zemljišči« parceli št. 434/42 in 434/44 (danes 434/84 in 434/74), k.o. Lobnica. Takrat je bila tudi že v opisu predvidena parcelacija. Na podlagi sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2022 so sledile naslednje aktivnosti v zvezi s prodajo predmetnih zemljišč:

- 1. 7. 2022 je občinska uprava pristopila k pripravi Poročila o ocenjevanju vrednosti nepremičnine (zemljišč). Predmetni parceli je pooblaščeni ocenjevalec ocenil na vrednost 42.000 evrov.

- 28. 7. 2022 je bila na spletni strani občine (Javna dražba za prodajo nepremičnin Občine Ruše) objavljena namere Javne dražbe za prodajo nepremičnin Občine Ruše. Namera je bila objavljena več kot 1 mesec pred izvedbo javne dražbe.

- 1. 9. 2022 ob 12.00 je bila izvedena javna dražba za prodajo predmetnih zemljišč Občine Ruše. Javne dražbe se je udeležil en dražitelj podjetje FMF d.o.o., s ponudbo za nakup zemljišč po izklicni ceni.

- Od 1. 9. do 23. 12. 2022 so sledili postopki priprave zapisnika, sklep o javni dražbi, sklenitev kupoprodajne pogodbe, plačilo kupnine, izdaja zemljiško knjižnega dovolila, sklep o vknjižbi lastninske pravice in davčna potrditev kupoprodajne pogodbe.

Občina Ruše je 20. 11. 2023 prejela pobudo podjetja FMF d.o.o., ki je dolgoletni lastnik premičnega gostinskega objekta s teraso ob predmetnih zemljiščih, za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za gradnjo večsedežnice s smučiščem Uršankovo I. Pobudnik spremembe je tudi nosilec stroškov sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Trenutno veljavni ureditveni načrt že obravnava izgradnjo večsedežnice s smučiščem Pisker, ureditve, povezane z obstoječim smučiščem in spremljajoče objekte.

Predlagane spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se nanašajo na del območja ureditvenega načrta, in sicer na območje oskrbnega centra, ki se do danes ni zgradil. Zato se bi po predlogu sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta namesto oskrbnega centra omogočila gradnja nove gostinske stavbe s prenočišči. Trenutno je osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta v fazi pridobivanja mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi prvih mnenj je predvideno, da bo odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta posredovan v prvo obravnavo na občinski svet.

"Občina Ruše je pristopila k prodaji predmetnih zemljišč z javno dražbo, kot najbolj odprto obliko načina prodaje in z vso skrbnostjo. Namera izvedbe javne dražbe je bila objavljena več kot en mesec na spletni strani občine, ki omogoča e-obveščanje vsem zainteresiranim k spremljanju aktualnih objav. Zemljišči sta bili prodani skladno s pogoji javne dražbe."

Na občini niso seznanjeni s predkazenskim postopkom 

"Občina Ruše ni seznanjena z namigovanji iz objav določenih medijev, da v zvezi s prodajo teh zemljišč poteka predkazenski postopek. Večkrat smo bili priča objavam prispevkov določenih medijev brez predhodno pridobljenih novinarskih vprašanj, ki bi izkazovala resno namero po vsestranski preveritvi vseh dejstev in okoliščin. Žal se v zadnjem času na Občini Ruše ukvarjamo tudi z velikim številom tako anonimnih kot tudi podpisanih prijav različnim inštitucijam, katerih namen je očino onemogočati nemoteno delo in skrb za razvoj občine. Ponovno zavračamo očitke o nepravilnem poslovanju občine, zato bomo z namenom zagotavljanja javnega interesa po objektivni ter vsestranski informiranosti in zaščiti ugleda občine, uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva," so še zapisali.