Na šesti izredni seji Občinskega sveta Občine Ruše, ki je potekala 5. maja, je bilo od 18 prisotnih 13 svetnikov. Osrednja točka dnevnega reda se je navezovala na aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah. Omenjene gradivo je bilo na sejo uvrščeno na podlagi sklepa iz 20. redne seje občinskega sveta, ki se glasi: “Občinski svet Občine Ruše prepoveduje nadaljnje postopke in črpanje proračunskih sredstev iz postavke 421 (izdelava prostorskih aktov/področje prostorskega planiranja), v zvezi z novo traso ruške obvoznice. Aktivnosti se lahko nadaljujejo le na podlagi posebnega soglasja Občinskega sveta Občine Ruše. Županja mora na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Ruše uvrstiti točko dnevnega reda, o aktivnostih in finančnih posledicah za proračun od 1. 1. 2019 dalje, v zvezi z načrtovanjem vseh tras Ruške obvoznice. Sredstva iz omenjene postavke 421, pa se lahko izrecno uporabijo za drugo prostorsko planiranje in izdelavo prostorskih aktov, ki z obvoznico niso povezani.”

Večina svetnikov je izglasovala umik točke »Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah«

Skladno z navedenim sklepom občinskega sveta je županja že tretjič na sejo uvrstila gradivo s predstavitvijo aktivnosti in finančnih posledic za proračun od 1. januarja 2019 dalje v zvezi z načrtovanjem vseh tras Ruške obvoznice. Gradivo je poleg vsebinske predstavitve aktivnosti in finančnih posledic ponovno vsebovalo tudi sklepe, na osnovi katerih bi lahko svetniki sprejeli nadaljnje odločitve glede postopka sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Občine Ruše. Svetniki bi lahko s predlaganimi sklepi: ohranili obe varianti trase, izločili varianto 2 obvoznice (ob železnici) ali izločili varianto 1 obvoznice. Prvič je bilo gradivo s predlogi sklepov uvrščeno na 21. redno sejo 14. aprila, vendar svetniki dnevnega reda seje niso potrdili in seja je bila predčasno zaključena. Nato je bilo gradivo uvrščeno na 5. izredno sejo, ki je bila 25. aprila, vendar občinski svet zaradi odsotnosti večine svetnikov ni bil sklepčen. Tudi na zadnji seji (6. izredna seja) večina svetnikov ni izkazala volje za obravnavo celotnega gradiva, ampak samo dela gradiva, ki se nanaša na finančne posledice. Od 13 prisotnih svetnikov jih je 11 glasovalo za umik točke iz dnevnega reda. Tako tudi na 6. izredni seji gradivo »Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah« ni bilo obravnavano.

Imamo namreč precej izredno razvojno pomembnih zadev, med njimi je tudi turizem na Pohorju, tako da smatram takšno ravnanje svetnikov za neodgovorno.

“To pomeni, da je blokada na občinskem prostorskem načrtu, ki je najvišji razvojni načrt občine, še vedno prisotna. Imamo namreč precej izredno razvojno pomembnih zadev, med njimi je tudi turizem na Pohorju, tako da smatram takšno ravnanje svetnikov za neodgovorno,” nam je po seji povedala županja občine Ruše Urška Repolusk.

Svetniki so sicer po koncu četrtkove seje kar sami sklicali naslednjo, kar pa je po županjinih besedah neskladno s poslovnikom. “Zato bom na poziv svetnikov sama sklicala naslednjo izredno sejo, že sedmo po vrsti, ki bo predvidoma, 12. maja. Pri tem bom upoštevala tisti dnevni red, ki ga predlagajo svetniki.”

Ker predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine ni bil sprejet, občina ne more konkurirati na dražbi za nakup nepremičnine

Ob tem so svetniki obravnavali še prvo dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2022. Omenjeni letni načrt je bil sprejet na 20. redni seji, 17. februarja 2022, v okviru Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2022. Na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 11/18 in 79/18) se lahko med letom letni načrt dopolnjuje. Predlagano je bilo, da se letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše »za leto 2022« dopolni z nakupom nepremičnin parc. št. 330 in 332, obe k.o. Ruše, ki predstavljata zemljišči pri Športnem parku Ruše; okvirna površina obeh nepremičnin znaša 6.379 m2. Na podlagi sprejete dopolnitve Letnega načrta z ravnanjem s stvarnim premoženjem bi lahko občina konkurirala na dražbi za nakup nepremičnine in tako ustvarila prostorske pogoje za nove javno dostopne športne površine. Rok za vplačilo varščine na javni dražbi za navedeno zemljišče je do 18. maja 2022.

Svetniki na seji niso sprejeli predloga 1. dopolnitve »Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2022« in tako onemogočili, da bi občina lahko konkurirala na dražbi za nakup nepremičnine, na kateri bi lahko v bodoče investirali v nove javno dostopne športne površine.

Ker so to sosednja zemljišča našega kompleksa v okviru športnega parka, bi jih bilo smiselno kupiti in našim občanom omogočiti dodatno rekreacijo.

Županja je ob tem dodala, da gre za zemljišče, na katerem so na enem delu locirana tenis igrišča, ki jih uporabljajo občani, drugo zemljišče pa je v tem trenutku še brez vsebine. “Ker so to sosednja zemljišča našega kompleksa v okviru športnega parka, bi jih bilo smiselno kupiti in našim občanom omogočiti dodatno rekreacijo. Vsekakor si prizadevamo za širitev posameznih športnih vsebin, kar je tudi želja naših občanov. Tako se že več kot deset let strelsko društvo bori za pridobitev novega strelišča. Skratka, ta lokacija bi bila zelo primerna za širitev športnih vsebin v Rušah.”